Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 85

Pambakhala Cikondweso Cikulu Munthu Wakuphonya Akakungula

Pambakhala Cikondweso Cikulu Munthu Wakuphonya Akakungula

LUKA 15:1-10

  •   MATHERE YAKULEWA BZA BIRA WAKUTAIKA NA KOBIRI YAKUTAIKA

  • WANJO AMBAKONDWA KUDZULU

Pa nthawe yomwe Jezu akhacita utumiki bwace, adafotokoza kufunika kwa kukhala wakubzicepswa. (Luka 14:8-11) Iye akhafuna kugumana amuna na akazi omwe akhafunisisa kutumikira Mulungu mwakubzicepswa. Tsono wanthu winango akhacita basi pikado zikulu-zikulu.

Anembi na Afarizeu adawona kuti wanthu omwe iwo akhawawona ninga wakusaya kufunika ni omwe akhafuna Jezu pabodzi na mafala yace. Iwo adalewa kuti: ‘Munthu umweyu ambakhala na anyapikado ndipo ambadya nawo pabodzi.’ (Luka 15:2) Anembi na Afarizeuwa akhabziwona kuti akhali wanthu wakufunika ndipo akhawona wanthu winango ninga pfumbi la kunzayo zawo. Pakulatiza kuti akhawanyoza, atsogoleriwa akhalewa wanthuwo na mafala ya cihebereu yakuti ‛am ha·’aʹrets yomwe yambathandauza ‘wanthu wa m’dziko.’

Mwakusiyana na Anembi na Afarizeu, Jezu akhawapasa ulemu wanthu amwewa, na kuwacitira nsisi. Bzimwebzi bzidacitisa kuti wanthu wakunyozeka wale pabodzi na wanthu omwe akhadziwika kuti ambacita pikado, ayambe kumbafuna mafala ya Jezu. Kodi Jezu adabva tani, ndipo adacita ciyani pomwe adazindikira kuti wanthu akhamulewa thangwe akhathandiza wanthu wakunyozeka?

Mbvunzo umweyu umbatawiridwa mu there lace lomwe adalifotokoza mwakubveka bwino kwene-kwene. (Mateu 18:12-14) M’thereli Jezu adafotokoza ninga kuti Afarizeu akhali wanthu wakulungama ndipo akhali wakukhotcerereka m’thanga la Mulungu. Ndipo wanthu wakunyozeka adawafotokoza ninga wanthu omwe ali kunja kwa thanga ndipo mbakusocera.

Jezu adati: ‘Mbani wa imwepo, omwe acimbakhala na mabira 100, ndipo bira m’bodzi n’kutaika, angasaye kusiya mabira 99 ku dambo, aciyenda kukalinga bira wakutaikayo mpaka kumugumana? Akamʼgumana, animutakula pa phewa, acikondwa. Ndipo akafika kumui kwace, iye ambakonkhanisa axamwali pabodzi na anansi wace, aciwauza kuti: “Kondwani, pakuti ndam’gumana bira wangu, omwe akhadataika ule.”ʼ—Luka 15:4-6.

Kodi Jezu akhafuna kulewa ciyani? Iye adati: ‘Ndipo ndin’kuuzani kuti kudzulu kun’dzakhala na cikondweso cikulu kwene-kwene thangwe ra munthu m’bodzi wakuphonya omwe wakungula, kuposa thangwe ra wanthu 99 wakulungama omwe an’funikira lini kukungula.’—Luka 15:7.

Pomwe Jezu adalewa bza kukungula, pinango bzimwebzi bzidadabwisa Afarizeu. Thangwe iwo akhabziwona kuti akhali wanthu wakulungama ndipo akhafunikira lini kukungula. Ndipo magole mang’ono-ng’ono m’mbuyomu Afarizeu winango adatsimula Jezu thangwe rakuti akhadya pabodzi na anyakukhomesa mtsonkho na wanthu wapikado. Tenepo Jezuyo adawatawira kuti: ‘Inepano ndiribe kubwera kudzacemera anyakulungama, koma anyapikado.’ (Marko 2:15-17) Pakuti Afarizeu akhabziona kuti akhafunikira lini kukungula, thangwera bzimwebzi iwo alibe kukondwesa Mulungu pabodzi na Anjo. Tsono Mulungu pabodzi na Anjo ambakondwa pomwe munthu wapikado wakungula kucokera pansi pa mtima.

Jezu adafotokoza there linango pakufuna kuthandiza wanthu kubvesesa nfundo yakuti munthu m’bodzi wakuphonya na omwe akhadasocera, akakungula kudzulu kumbakhala na cikondweso cikulu. Thereli limbalewa bzomwe bzikhacitika pa nthawe imweyo. Iye adalewa kuti: ‘Nguponi mkazi omwe akakhala na kobiri 10 za drakima, ndipo ibodzi icitaika, angagase lini mbvuniko, acipsaira m’nyumba mwace, aciipsaga bwino-bwino mpaka kuigumana? Ndipo akaigumana, mkaziyo ambatsonkhanisa axamwali na anansi wace aciwauza kuti: “Kondwani nande, pakuti ndagumana kobiri ya drakima yomwe ikhadanditaikira ire.”’—Luka 15:8, 9.

Nfundo ya m’thereli ikhali yakundendemerana na nfundo ya mu there la bira wakutaika. Patsogolo pace Jezu adati: ‘Tenepo ndinkuuzani kuti, pambakhala na cikondweso cikulu pakati pa wanjo wa Mulungu thangwe ra nyakuphonya m’bodzi omwe wakungula.’—Luka 15:10.

Mpsakudekeza kudziwa kuti wanjo wa Mulungu ambakondwa kwene-kwene munthu wakuphonya akakungula. Nfundo imweyi njakufunika kwene-kwene thangwe nyakuphonyayo akakungula angadzakhale na mwayi wa kukatonga mu Umambo bwa Mulungu, bomwe ni udindo bukulu kwene-kwene pakundendemezera na udindo bomwe wanjo anabo. (1 Wakolinto 6:2, 3) Koma wanjo ambacita lini nsanje na bzimwebzi. Apa tani ifepano, kodi tin’funika kumbawona tani munthu omwe wakungula na mtima wace wense acibwerera kwa Mulungu?