Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 92

Anyamapere Khumi Adapozedwa, Tsono M’bodzi Ndiye Adatenda

Anyamapere Khumi Adapozedwa, Tsono M’bodzi Ndiye Adatenda

LUKA 17:11-19

  • JEZU ADAPOZA ANYAMAPERE KHUMI

Jezu atacoka ku Betanya, adayenda ku mzinda wa Efraimu, kumpoto kwa Jeruzalemu, ndipo adakakhala kumweko na anyakupfunza wace. Iye adacita bzimwebzo kuti ayeruzi wa mu Sinedriyo atazire kumupha. (Juwau 11:54) Tsono, pakuti ikhafendera nthawe ya Paskwa mu gole la 33 EC, Jezu alibe kukhalisa ku Efraimuko. Tenepo, iye adayenda na kumpoto, ndipo adakapita na ku Samariya mpaka kukafika ku Galileya. Bumwebu bukhali ulendo bwace bwakumalizira ku Galileyako.

Pomwe Jezu adandoyamba ulendobo, iye adagumana na wanthu khumi omwe akhana mapere. Matenda yamweya yambadzonga thupi la munthu pang’ono na pang’ono, ninga kugwatika bzala, makutu na bzinango. (Mirewengo 12:10-12) Cakutonga ca Mulungu cikhalewa kuti wanthu wa mapere akawona munthu akhafunikira kumbakuwa kuti: ‘Nyakupswipa, nyakupswipa!’ Ndipo iwombo akhafunika kumbakhala kwa wokha-wokha.—Mwambo 13:45, 46.

Mwakuteweza Cakutonga ca Mulungu, anyamaperewo adaima kutali pomwe adawona Jezu. Tsono, na patalipo, iwo adamukuwira kuti: ‘Jezu, Mpfunzisi, tibvereni nsisi!’ Pomwe Jezu adawona anyamaperewo, iye adawauza kuti: ‘Ndokoni mukabziwonese kwa wansembe.’ (Luka 17:13, 14) Mwakucita bzimwebzi, Jezu adabvera Cakutonga ca Mulungu comwe cikhalewa kuti wansembe ndiwo omwe akhafunikira kulewa penu wacira munthu omwe akhaduwala mapere. Pambuyo pa bzimwebzo, iwo angadabvumizidwa kukhala pabodzi na wanthu wabwino.—Mwambo 13:9-17.

Anyamaperewo adakhulupira mphanvu za Jezu, ndipo iwo adayenda kukabziwonesa kwa wansembe, napo kuti akhanati kupozedwa. Tsono, pomwe akhali mu njira, iwo dawona kuti mapere yawo yale yamala, ndipo akhabva bwino m’thupi mwawo. Bzimwebzo bzidawacitikira thangwe ra kukhulupira Jezu.

Pa wanthu khumi omwe adapozedwawo, apfemba adapitiriza ulendo bwawo bwakuyenda kukabziwonesa kwa wansembe, tsono m’bodzi ndiye omwe adabwerera. Munthuyo akhali Msamariya ndipo adabwerera kuti akanyang’ane Jezu. Thangwe ranyi? Iye akhafuna kukamutenda thangwe adapozedwa. Munthu wa mapereyo ‘adatumbiza Mulungu mwakucita kukuwa,’ thangwe adazindikira kuti Mulungu ndiye omwe adamupoza. (Luka 17:15) Pomwe adagumana na Jezu, iye adagodama acimutenda.

Patsogolo pace, Jezu adabvunza wanthu omwe akhali pamwepowo kuti: ‘Kodi ni wanthu lini khumi omwe acenesedwa? Tsono winango apfembawo ali kuponi? Kodi palibe munthu ali-wense omwe abwerera kuti adzatumbize Mulungu kupambula munthu wa mtundu munangoyu basi?’ Tenepo Jezuyo adauza Msamariyayo kuti: ‘Lamuka uyende. Cikhulupiro cako cakulimbisa.’—Luka 17:17-19.

Pakupoza wanthu khumi wa mapere wale, Jezu adalatiza kuti Yahova Mulungu ndiye omwe akhamutsogolera. Pa wanthu khumi wale, ni m’bodzi yekha basi omwe adapozedwa ndipo akhadikhirira kudzatambira moyo wakusaya kumala. Nsiku zino, Mulungu ambaphatisa lini basa Jezu kuti ambapoze wanthu mwakudabwisa. Tsono tikakhulupira Jezuyo, tingadzatambire moyo wakusaya kumala. Kodi timbatenda mwayi omwe tinawoyu ninga momwe Msamariya ule adacitira?