Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 99

Jezu Adapoza Azimola Ndipo Adathandiza Zakeu

Jezu Adapoza Azimola Ndipo Adathandiza Zakeu

MATEU 20:29-34 MARKO 10:46-52 LUKA 18:35–19:10

  • JEZU ADAPOZA AZIMOLA KU JERIKO

  • ZAKEU OMWE AKHALI NYAKUKHOMESA MTSONKHO ADAKUNGULA

Jezu pabodzi na thimu la wanthu lomwe likhalipombo pa ulendobo, adafika ku Jeriko, mzinda omwe wanthu akhamala nsiku yathunthu akufamba kucokera ku Jeruzalemu. Bzinkuwoneka kuti pakhana mizinda miwiri yomwe ikhadziwika na dzina lakuti Jeriko. Mzinda wa Jeriko upswa omwe udamangidwa na Aroma, ukhakhala pa mtantho wa makilometro 1.6 kucokera ku mzinda wa Jeriko wakale-kale. Pomwe Jezu akhacoka mu ubodzi mwa mizindayi kuyenda ku mzinda unango, anyakuphemphedza awiri omwe akhali azimola, adabva baludya la thimu la wanthu lomwe likhafamba pabodzi na Jezuyo. M’bodzi wa iwo akhali Bartimeu.

Pomwe Bartimeu na mwanzace adabva kuti Jezu ankupita, iwo adayamba kukuwa kuti: ‘Mbuya, Mwana wa Davide, tibverenimbo nsisi!’ (Mateu 20:30) Wanthu winango pa thimulo adawatsimula, aciwauza kuti anyamale. Tsono m’mbuto mwa kunyamala, Bartimeu na mwanzaceyo adathumiziriratu kukuwako. Patsogolo pace Jezu adabva kukuwako ndipo adaima, acikumbira wanthu omwe akhali pamwepowo kuti akawacemere. Wanthuwo adayenda pomwe pakhana anyakuphemphedzawo, aciuza m’bodzi wa iwo kuti: ‘Khwimika! Muka, iye ankukucemera.’ (Marko 10:49) Thangwe ra kukomedwa, zimolayo adankhundula cakubvala cace yakunja aciyenda mwakan’fulumize komwe kukhana Jezu.

Jezu adabvunza kuti: ‘N’ciyani comwe mun’funa kuti ndikucitireni?’ Azimolawo adatawira kuti: ‘Mbuya, citisani kuti maso yathuya yafunguke.’ (Mateu 20:32, 33) Jezu adabva nsisi. Tenepo, adaphata maso yawoyo aciuza m’bodzi wa iwo kuti: ‘Ndoko, cikhulupiro cako cakucitisa kuti ulimbe.’ (Marko 10:52) Azimolawo adayamba kuwona ndipo mwakusaya kupenukira adayamba kutumbiza Mulungu. Pakuwona bzimwebzi, thimulo lidayambambo kutumbiza Mulungu. Ndipo wanthu omwe adapozedwawo adayamba kutewera Jezu.

Pomwe Jezu akhagwata mu mzinda wa Jeriko, wanthu azinji adabwera kuti adzawone munthu omwe adapoza azimolayo. Wanthuwo adapsindiza kwene-kwene Jezu mwakuti winango akhatazira kumuwona. M’bodzi mwa wanthu omwe akhatazira kumuwona, akhali Zakeu. Zakeuyo akhali mkulu wa anyakukhomesa mtsonkho ku Jeriko pabodzi na m’madera yanango. Pakuti iye akhali mfupi, akhakwanisa lini kuwona bzomwe bzikhacitikabzo. Tenepo, Zakeu kuti akwanise kuwona bwino bzense bzomwe bzikhacitikabzo, iye adathamanga acikakwira m’muti wa mkuyu omwe ukhali m’mbali mwa njira yomwe Jezu adapita nayo. Tenepo, pomwe Jezu adafika pa mbutoyo acimuwona Zakeu m’mutimo, adalewa kuti: ‘Zakeu, buluka mwakan’fulumize, pakuti lero ndin’funika kukhala kumui kwako.’ (Luka 19:5) Zakeu adabuluka m’mutimo ndipo adathamangira kumui kwace kuti akakonzekere bza kutambira mulendo wakupambulikayu.

Pomwe wanthu adawona Jezu ankuyenda kumui kwa Zakeu, adayamba kung’ung’udza. Iwo akhawona ninga kuti Jezu akhathemera lini kuyenda kumui kwa munthu omwe akhamuwona kuti ngwapikado. Zakeu adakhala na cuma thangwe ra kumbabera  wanthu mwacinyengo pakumbatenga kobiri za mtsonkho.

Pomwe Jezu adapita m’nyumba mwa Zakeu, wanthu akhalewa kuti: ‘Iye wakafikira kumui kwa munthu wapikado.’ Tsono Jezu akhawona kuti Zakeu angakungule ndipo alibe kukalipa na bzomwe wanthuwo akhalewa. Tenepo Zakeu adalamuka ndipo adauza Jezu kuti: ‘Mbuya, ndin’gawa cuma cangu kati na kati ndicicipereka kwa anyakusauka, ndipo bzinthu bzomwe ndidapamba kwa munthu ali-wense, ndinimubwezera kupitirira kanai.’—Luka 19:7, 8.

Imweyi ikhali njira yabwino yomwe Zakeu adalatizira kuti akhadakungula kucokera pansi pa mtima. Bzinkuwoneka kuti Zakeu angadaphatisa basa bukhu lomwe akhambanemba mitsonkho kuti akwanise kudziwa kuti ni kobiri zingasi zomwe Ajuda wakusiyana-siyana adapereka, ndipo adapicira kuti angadabwezera kobirizo kwa munthu aliwe-nse kupitirira kanai kense. Bzimwebzi bzikhaposa bzomwe Cakutonga ca Mulungu cikhalewa pa nkhani imwei. (Kufuluka 22:1; Mwambo 6:2-5) Ndipo kupambula bzimwebzi, Zakeu adapicira pomwe kuti angadagwata kati na kati ya cuma cace, acipasa anyakusauka.

Jezu adakomedwa na momwe Zakeu adalatizira kukungula, ndipo adamuuza kuti: ‘Lero capita cipulumuso m’nyumba ino, thangwe iyembo ni mwana wa Abalahamu. Pakuti Mwana wa munthu adabwera kudzalinga na kupulumusa wanthu wakusocera.’—Luka 19:9, 10.

Jezu akhacoka pakufotokoza bza nkhani ya ‘anyakutaika’ mwa kuphatisa basa there la mwana wakutaika. (Luka 15:11-24) Tsono pa nthawe imweyi, Jezu adafotokozera wanthuwo ciratizo ca cakucitika cacadidi ca munthu omwe akhadataika koma wadzagumanika. Atsogoleri wa cipembedzo pabodzi na wanthu wawo, adadandaula ndipo akhamanga mulandu Jezu thangwe ra kuceza na wanthu ninga Zakeu. Koma Jezu adapitiriza kunyang’ana na kuthandiza wana wa Abalahamu omwe akhadataika.