Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 93

Mwana wa Munthu An’dzazimbulidwa

Mwana wa Munthu An’dzazimbulidwa

LUKA 17:20-37

  • UMAMBO BWA MULUNGU BUKHALI PAKATI PAWO

  • KODI N’CIYANI CIN’DZACITIKA JEZU AKADZAZIMBULIDWA?

Jezu akhanati kucoka ku Samariya ayai ku Galireya, pomwe Afarizeu adamubvunza bza kubwera kwa Umambo. Afarizeuwo akhadikhirira kuti Umambobo bukadzabwera, pan’dzacitika bzinthu bzakupambulika pabodzi na cikondweso. Tsono Jezu adawatawira kuti: ‘Umambo bwa Mulungu bun’dzabwera lini mwakucita kuwonedwa na maso, ndipo wanthu an’dzalewa lini kuti: “Onani buli kuno!” ayai: “Buli kule!” Tenepo, dziwani kuti Umambo bwa Mulungu buli pakati panu.’—Luka 17:20, 21.

Na bzimwebzi, wanthu winango ambakumbuka kuti Jezu akhathandauza kuti Umambo bumbakhala mu mtima mwa atumiki wa Mulungu. Tsono bzimwebzi mpsakunama, thangwe Umambo bukhali lini mu mtima mwa Afarizeu omwe akhalewa-lewa na Jezu pa nthawe imweyi. Tenepo, Umambo bwa Mulungu bukhali pakati pawo thangwe Jezu, omwe adasankhulidwa kuti adzatonge mu Umambobo, akhali pakati pawo.—Mateu 21:5.

Bzinkuwoneka kuti Afarizeu atacoka, Jezu adauza anyakupfunza wace bzinthu bzomwe bzin’dzacitika pakubwera kwa Umambo. Pakulewa bzomwe bzin’dzacitika Jezu akadzayamba kutonga ninga Mambo, iye adawacenjeza kuti: ‘In’dzafika nthawe yomwe imwepo mun’dzafuna kuwona ibodzi mwa nsiku za Mwana wa Munthu, koma mun’dzaiwona lini.’ (Luka 17:22) Na mafala yamweya, Jezu akhathandauza kuti Mwana wa Munthu an’dzayamba kutonga mu Umambo kutsogolo. Nthawe imweyo ikanati kufika, anyakupfunza winango an’dzalinga Umambobo na nyongo koma an’dzafunikira kudikhirira mpaka itakwana nthawe yomwe Mulungu adaisankhula ya kuti Mwana wa Munthu adzabwere.

Jezu adapitiriza kulewa kuti: ‘Wanthu an’dzakuuzani kuti: “Onani, ali kule!” ayai: “Onani, ali kuno!” Lekani kudzacoka ne kuwatewera. Ninga momwe ciphaliwali cimbabvunikira kudzulu mbali iyi na inango, ni momwe Mwana wa Munthu an’dzakhalira pa nsiku yace.’ (Luka 17:23, 24) Kodi anyakupfunza wa Jezu adakhotcereredwa na ciyani kuti aleke kunamizidwa na mamesiya yakunama? Jezu adalewa kuti kubwera kwa Mesiya wa cadidi, kun’dzakhala ninga ciphaliwali comwe cimbawonekera ku mbuto ikulu. Bzizindikiro bzakulatiza kuti Jezu wayamba kutonga, bzin’dzawonekera bwino kwa wanthu wense omwe ankudikhirira Umambobo mwakupenya.

Patsogolo pace, pakufuna kulatiza momwe mkhalidwe wa wanthu un’dzakhalira nthaweyo ikadzafika, Jezu adandendemeza na bzinthu bzomwe bzidacitika m’nthawe ya kale-kale. Iye adati: ‘Ninga momwe bzikhaliri mu nsiku za Nowe, ni momwe bzin’dzakhalira mu nsiku za Mwana wa Munthu . . . Mwa njira ubodzi-bodziyi, bzin’dzakhala ninga momwe bzidacitikira mu nsiku za Loti: wanthu akhadya, akhamwa, akhagula, akhagulisa, akhabzala, akhamanga. Koma pa nsiku yomwe Loti adacoka mu Sodoma, kudzulu kudabvumba moto na sulfure, ndipo udapfudza wanthu wense. Bzin’dzacitika bzibodzi-bodzi pa nsiku yomwe Mwana wa Munthu an’dzazimbulidwa.’—Luka 17:26-30.

Jezu akhathandauza lini kuti wanthu wa mu nthawe ya Nowe na Loti adapfudzidwa thangwe rakuti akhacita bzinthu bzomwe wanthu ambacita nthawe  zense ninga kudya, kumwa, kugula na kugulisa malonda, kulima na kumanga nyumba. Ndipo Nowe na Loti pabodzi na mabanja yawo, akhacitambo bzimwebzi. Koma wanthu winango omwe adapfudzidwawo, akhandocita bzimwebzi ndipo akhacitambo lini kufuna kwa Mulungu. Iwo akhapulumbudza bzizindikiro bzomwe akhawona bza nthawe yomwe akhakhala. Ndipopa Jezu adauza nyakupfunza wace kuti ambacite bzomwe Mulungu ambafuna, ndipo ambaphate mabasa yomwe yangadawathandiza kukhala wakupenya. Na tenepo, tingalewe kuti Jezu adathandiza anyakupfunza wace kudziwa bzomwe angadacita kuti adzapulumuke pa nthawe yomwe Mulungu an’dzapfudza wanthu wakuipa.

Anyakupfunzawo akhafunika kutcenkha kuceukisidwa na bzinthu bza m’dzikoli bzomwe bziri ninga bzinthu bza ‘m’mbuyo.’ Jezu adalewa kuti: ‘Pa nsiku imweyo, munthu omwe adzakhale pa nsodzi ya nyumba, koma bzinthu bzace bziri m’nyumbamo, aleke kudzabuluka kuti akabzitenge, ndipo mu njira ibodzi-bodziyi, omwe adzakhale ali kumunda aleke kudzabwerera kuti akatenge bzinthu bzomwe wasiya m’mbuyo. Lekani kuyebwa bza mkazi wa Loti.’ (Luka 17:31, 32) Pale mkazi wa Loti adasanduka culu ca munyu.

Pakupitiriza kufotokoza bzomwe bzidzacitike Mwana wa Munthu akadzayamba kutonga ninga Mambo, Jezu adauza anyakupfunza wace kuti: ‘Usiku bumwebule, wanthu awiri an’dzakhala ali pakama; m’bodzi an’dzatengedwa ndipo munango an’dzasiyidwa.’ (Luka 17:34) Tenepo, winango an’dzatambira moyo wakusaya kumala, koma winango an’dzasiyidwa ayai an’dzaluza moyo wawo.

Anyakupfunzawo adabvunza Jezu kuti: ‘Kuponi Mbuya?’ Jezu adawatawira kuti: ‘komwe kun’dzakhala thupi, mphungu zin’dzakonkhanambo kumweko.’ (Luka 17:37) Anyakupfunza winango an’dzakhala na diso la kuwona patali ninga mphungu, ndipo an’dzatsonkhana kwa Kristu wa cadidi omwe ni mwana wa Munthu. Pa nthawe imweyo, Jezu an’dzapfunzisa anyakupfunza wace cadidi comwe cin’dzawathandiza kuti adzagumane moyo wakusaya kumala thangwe rakuti ambamukhulupira.