Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 100

Kapolo ankubweza kobiri ya mina kwa mbuya wace

Kapolo ankubweza kobiri ya mina kwa mbuya wace

LUKA 19:11-28

  • THERE LA JEZU LA KOBIRI KHUMI ZAMINA

Napo kuti ulendo bwa Jezu bukhali bwakuyenda ku Jeruzalemu, pinango iye pabodzi na anyakupfunza wace adapitiriza kukhala kumui kwa Zakeu. Anyakupfunzawo akhakhulupira kuti ‘Umambo bwa Mulungu’ bukhadasala pang’ono kukhazikisidwa ndipo Jezu an’dzakhala Mambo wa Umambobo. (Luka 19:11) Iwo alibe kubvesesa nkhani ya kukhazikisidwa kwa Umambo ninga momwe alibe kubvesesambo bza nkhani ya infa ya Jezu. Tenepo, Jezu adawafotokozera there pakufuna kuwathandiza kudziwa kuti Umambobo bun’dzakhazikisidwa kutsogolo.

Iye adati: ‘Munthu munango wa m’banja laciumambo adacita ulendo bwakuyenda kudziko lakutali kuti akakhale mambo, acibwerera.’ (Luka 19:12) Ulendobo budatenga nthawe itali. Bzinkuwonekeratu kuti Jezu ni ‘munthu wa m’banja laciumambo’ omwe adayenda ‘kudziko lakutali,’ komwe ni kudzulu ndipo adayenda kumweko kuti Baba wace akamupase umambo.

Mu there limweri, Jezu adalewa kuti akanati kucoka ‘munthu wa m’banja laciumamboyo,’ adacemera akapolo wace khumi, ndipo adapasa ali-wense kobiri ibodzi ya siriva ya mina, aciwauza kuti: ‘Citani malonda na minazi mpaka inepano nditabwerera.’ (Luka 19:13) Kobiri ya siriva ya mina ikhana mphanvu kwene-kwene, thangwe rakuti mina ibodzi ikhakwana kulipira munthu omwe walima m’munda kwa minyezi mitatu.

Pakuti nthawe inango Jezu adandendemeza anyakupfunza wacewo na anyabasa wakubvuna, pinango anyakupfunzawo adazindikira kuti ndiwo omwe akhali ninga anyabasa khumi wa mu thereli. (Mateu 9:35-38) Mpsakubveka kuti Jezu alibe kukumbira anyakupfunza wace kuti acite basa la kubvuna caiko. M’mbuto mwace, iye akhalewa bza kubvuna anyakupfunza winango omwe angadadzagumana mbuto mu Umambo bwa Mulungu. Anyakupfunzawo adaphatisa basa bzinthu bzakupambulika bzomwe akhanabzo kuti agumane wanthu winango wakuti adzapite mu Umambobo.

Kodi Jezu adapfunzisa pomwe ciyani mu thereli? Iye adalewa kuti ‘wanthu wa kwace adamuwenga ndipo adatumiza thimu la anyakuimikira kuti amutewere acikamuuza kuti: “Tin’funa lini kuti munthu umweyu akhale mambo wathu.”’ (Luka 19:14) Anyakupfunzawo adadziwa kuti Ajuda adalamba Jezu mpaka winango akhafuna kumupha. Napo pomwe Jezu adafa ndipo adalamusidwa aciyenda kudzulu, Ajuda adalatiza kuti akhawengana na Jezu mwa kupitiriza kuzunza anyakupfunza wace. Bzomwe adacitabzi bzidalatiziratu kuti iwo akhafuna lini kuti Jezu akhale Mambo wawo.—Juwau 19:15, 16; Mabasa 4:13-18; 5:40.

Pa nthawe yomwe ‘munthu wa m’banja laciumambo’ ule adayenda kukatambira ‘Umambo’ mpaka kubwerera, kodi akapolo khumi wale adaphatisa basa tani kobiri zomwe adapasidwa? Jezu adalewa kuti: ‘Pakumalizira pace, pomwe iye adabwerera pambuyo pakukhala mambo, adacemeresa akapolo omwe akhadawapasa kobiri wale, kuti adziwe bzomwe akhadawina pa basa lawo la malonda. Tenepo, wakuyamba adabwera, acilewa kuti: “Mbuya, mina yanu ire yaphindula mina zinango zakukwana khumi.” Iye adamuuza kuti: “Wacita bwino, kapolo wabwino! Pakuti walatiza kukhulupirika pa kacinthu kang’ono, tambira udindo bwakunyang’anira mizinda khumi.” Tenepo, adafika waciwiri, acilewa kuti: “Mbuya, mina yanu yaphindula mina zinango zakukwana zixanu.” Iye adamuuzambo kuti: “Iwepombo, tambira udindo bwakunyang’anira mizinda mixamu.”’—Luka 19:15-19.

Anyakupfunzawo angadazindikira kuti iwo akhali ninga akapolo omwe adaphatisa basa bzinthu bzakupambulika bzomwe akhanabzo kuti agumane anyakupfunza winango azinji, iwo angadazindikirambo kuti Jezu akhakomedwa kwene-kwene na bzomwe akhacitabzo. Ndipo angadakhulupirambo kuti Jezu anzawasimba thangwe ra nyongo yawo. Pa nkhani imweyi, sikuti anyakupfunza wense wa Jezu akhana moyo na luso lakundendemerana. Tsono Jezu, omwe akhadikhira kutambira ‘Umambo,’ an’dzawasimba thangwe ra kuphata basa la kunyang’ana anyakupfunza na nyongo na mwakukhulupirika.—Mateu 28:19, 20.

 Pakumaliza thereli, Jezu adafotokoza kusiyana komwe kukhalipo pakati pa bzomwe akapolo khumi wale adacita. Iye adati: ‘Koma [kapolo] munango adafika, acilewa kuti: “Mbuya, mina yanu ire iyi, ndikhadaibisa pa kanguwo. Thangwe ndikhana mantha na imwepo mbuya, pakuti ndimwe munthu wakuipa mtima; mumbatenga pa bzomwe mulibe kukoyesa ndipo mumbabvuna bzomwe mulibe kubzala.” Iye adamuuza kuti: “Na mafala yakoya, inepano ndin’kuyeruza, kapolo wakuipa. Un’funa kulewa kuti iwepo ukhadziwa kuti inepano ndine wakuipa mtima, omwe ndimbatenga pa bzomwe ndiribe kukoyesa ndipo ndimbakolola pa bzomwe ndiribe kubzala? Tsono thangwe ranyi ulibe kukakoyesa kobiri yanguyi kwa anyakukoya kobiri? Tenepo, pomwe ndabwerapa, inepano ndingadatambira na juro.” Na bzimwebzi, iye adauza omwe akhali pamwepowo kuti: “Mutengereni minayo ndipo kapaseni omwe ana mina khumi ule.”’—Luka 19:20-24.

Pakuti kapoloyo alibe kukwanisa kuthumizira cuma ca umambo bwa mbuya wace, iye adaluza mina yaceyo. Apostolo akhadikhirira nthawe yomwe Jezu angadadzatonga ninga mambo mu Umambo bwa Mulungu. Tsono mwakubverana na bzomwe Jezu adalewa pa nkhani ya kapolo wakumalizira ule, pinango iwo adazindikira kuti akacita utofu, an’dzagumana lini mbuto mu Umambo.

Mafala ya Jezuya, yadalimbisa anyakupfunza wace wakukhulupirika kuti ambacite bzinthu na nyongo. Iye adamaliza na kulewa kuti: ‘Inepano ndinkukuuzani kuti ali-wense omwe anabzo, an’dzapasidwa pomwe bzizinji, tsono ule omwe alibe, an’dzatengeredwa napo bzomwe akhanabzo kale.’ Ndipo iye adathumizira kuti: anyamadulanthaka wangu ‘omwe akhafuna lini kuti ndikhale mambo wawo,’ an’dzapfudzidwa. Patsogolo pace Jezu adapitiriza ulendo bwace bwa kuyenda ku Jeruzalemu.—Luka 19:26-28.