Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 GAWO 5

Jezu Adacita Utumiki Bwace Kumabvadzuwa kwa Joridano

‘Ndipo wanthu azinji kumweko adamukhulupira.’​—Juwau 10:42

Jezu Adacita Utumiki Bwace Kumabvadzuwa kwa Joridano

MU GAWOLI

MSOLO 82

Jezu Adapalizira ku Pereya

Jezu adafotokozera abveseri wace comwe n’cakufunika kuti apulumuke. Malango yaceyo njakufunikambo kwene-kwene nsiku zino ninga momwe yakhaliri yakufunika kalekalero. Apa tanimbo nsiku zino?

MSOLO 83

Kucemera Wanthu Kuti Akadye

Pomwe akhadya kumui kwa Mfarizeu ule, Jezu adafotokoza there lakulewa bza madyo. Iye adalewa nfundo yakufunika kwa atumiki wa Mulungu. Kodi n’ciyani cimweci?

MSOLO 84

Kodi Kukhala Nyakupfunza wa Jezu kuna Phindu Lanyi?

Kukhala nyakupfunza wa Kristu ni udindo bukulu. Jezu adaleweratu bzomwe bzimbaphatanidza kukhala nyakupfunza wace. Wanthu winango omwe akhatewera Jezu adakalipa na bzomwe Jezu adalewabzo.

MSOLO 85

Pambakhala Cikondweso Cikulu Munthu Wakuphonya Akakungula

Afarizeu pabodzi na anembi ankutsutsa Jezu thangwe iye ankubvera nsisi wanthu wakunyozeka. Pa kuwatawira Jezu ankuphatisa basa mathere kuti awawonese momwe Mulungu ambawonera wanthu wakuphonya.

MSOLO 86

Mwana Omwe Akhadataika Wabwerera

Kodi tingapfunze ciyani na there la Jezu lakulewa bza mwana wakutaika?

MSOLO 87

Mbacitani Bzinthu Mwanzeru Pakukonzekera Bzakutsogolo

Jezu adafotokoza bza there lakulewa bza nyakunyang’anira, wakudzonga m’nyumba na wacinyengo, pakufuna kupfunzisa cadidi cakudabwisa.

MSOLO 88

Momwe Bzinthu Bzidacinjira kwa Munthu wa Cuma na Lazaro

Nfundo ikulu ya mu there la Jezu, ikhalli yakulatiza bzomwe wanthu awiriwa akhaimira.

MSOLO 89

Jezu Adapfunzisa ku Pereya pa Ulendo Bwakuyenda ku Judeya

Iye adafotokoza mkhalidwe omwe ungatithandize kukhala wakulekerera winango napo iwo acitiphonyera mwakubwereza-bwereza.

MSOLO 90

Jezu ni ‘Kumuka na Moyo’

Kodi Jezu akhathandauza ciyani pomwe adalewa kuti wale omwe angadamukhulupira, angadafa lini?

MSOLO 91

Lazaro Adalamusidwa

Nfundo ziwiri za cakucitikaci, zidacitisa kuti anyakutsutsa wa Jezu atazire kugaza cakudabwisa comwe iye adacita.

MSOLO 92

Anyamapere Khumi Adapozedwa, Tsono M’bodzi Ndiye Adatenda

Munthu omwe adapozedwa adalatiza kutenda sikuti kwa Jezu yekha basi koma adatendambo munthu munango.

MSOLO 93

Mwana wa Munthu An’dzazimbulidwa

Kodi kubwera kwa Kristu kun’dzakhala ninga ciphaliwali mu njira iponi?

MSOLO 94

Kufunika kwa Kupemba na Kubzicepswa

Mu there la mkazi mansiwa na muyeruzi wakusaya kulungama, Jezu akhafuna kutsindika nfundo ya mkhalidwe wakufunika kwene-kwene.

MSOLO 95

Adawafotokozera Thangwe Lomwe Lingacitise Kuti Banja Limale na Kuti Ambafune Wana

Jezu akhawona wana mwakusiyana kwene-kwene na anyakupfunza wace. Thangwe ranyi?

MSOLO 96

Jezu Adatawira Mtongi Wacipswaka Omwe Akhali Wakudala

Kodi n’ciyani comwe cidacitisa Jezu kulewa kuti mpsakupusa ngamira kupita pakambowo ka nsingano yakusonera kuposa kuti munthu wacuma adzapite mu Umambo bwa Mulungu?

MSOLO 97

There la Wanthu Wakuphata Basa m’munda wa Mpesa

Kodi bzingacitike tani kuti wakuyamba adzakhale wakumalizira ndipo wakumalizira acidzakhala wakuyamba?

MSOLO 98

Apostolo Akhalinga Udindo Bwapadzulu

Tiyago na Juwau ankukumbira udindo bwapadzulu mu Umambo, koma iwo ali lini wokha.

MSOLO 99

Jezu Adapoza Azimola Ndipo Adathandiza Zakeu

Kodi tingabveranise tani nkhani za m’Bibliya zomwe zimbawoneka ninga zimbatsutsana pa nkhani ya Jezu kupoza azimola kufupi na ku Jeriko?

MSOLO 100

Kapolo ankubweza kobiri ya mina kwa mbuya wace

Kodi Jezu akhathandauza ciyani pomwe adalewa kuti: ‘Inepano ndinkukuuzani kuti ali-wense omwe anabzo, an’dzapasidwa pomwe bzizinji, tsono ule omwe alibe, an’dzatengeredwa napo bzomwe akhanabzo kale’?