Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 77

Jezu Adapereka Malango pa Nkhani ya Cuma

Jezu Adapereka Malango pa Nkhani ya Cuma

LUKA 12:1-34

  •   THERE LA MUNTHU WA CUMA

  • JEZU ADALEWA BZA AKHUNGUBWE NA MALUWA

  • ‘KATHIMU KA MABIRA’ KAN’DZATONGA MU UMAMBO

Pomwe Jezu akhadya m’nyumba mwa Mfarizeu ku Judeya, wanthu azinjisa adakonkhana panja, acimudikhirira. Bzimwebzi ndibzo bzomwe lidacitambo thimu la wanthu wa ku Galileya. (Marko 1:33; 2:2; 3:9) Ndipo ku Judeyako, wanthuwo akhafuna kumuwona na kubva bzomwe iye akhapfunzisa, ndipo iwo adalatiza mkhalidwe wakusiyana kwene-kwene na Afarizeu omwe Jezu adadya nawo pabodzi.

Bzomwe Jezu adayamba kufotokoza kumweko, bzikhali bzakufunika kwene-kwene kwa anyakupfunza wace. Iye adati: ‘Mphole na bzakufufumisa bza Afarizeu bzomwe ni bzacinyengo.’ Jezu akhadafotokoza kale cenjezo limweri m’mbuyomo, koma bzomwe adawona pomwe akhadya na Afalizeu wale, iye adalatiza kufunika kwa cenjezolo. (Luka 12:1; Marko 8:15) Afarizeu akhayezera kubisa uipi bwawo mwa kumbabziwonesa ninga wakubzipereka, koma iwo akhacita bzinthu bzakuipa bzomwe bzikhafunikira kuzimbulidwa. Tenepo, Jezu adalewa kuti: ‘Palibe cinthu cakubisika comwe cin’dzazimbulika lini, ne cinsinsi comwe cin’dzadziwika lini.’—Luka 12:2.

Mpsakukwanisika kuti thimu la wanthu omwe akhali pamwepowo, akhali Ajuda omwe akhanati kubva Jezu ankupfunzisa pomwe akhali ku Galileya. Ndipopa iye adabwerezera nfundo zakufunika kwene-kwene zomwe iye akhadazilewa kale ku Galileya. Iye adacenjeza abveseri wense kuti: ‘Lekani kugopa wale omwe ambapha thupi koma patsogolo pace angacite lini pomwe cinthu cinango.’ (Luka 12:4) Ninga momwe akhadacitira kale m’mbuyomo, Jezu adalimbisa ateweri wace kuti ambakhulupire Mulungu kuti an’dzawasamalira. Ndipo iwo akhafunikambo kudziwa kuti Jezu akhali mwana wa Mulungu nakuti Mulunguyo angadawasamaliradi.—Mateu 10:19, 20, 26-33; 12:31, 32.

Patsogolo pace, mwamuna munango omwe akhali pakati pa thimulo, mwadzidzidzi adafotokoza bza thupo lace kuti: ‘Mpfunzisi, mundiuzirembo m’bale wangu kuti agawane nane utaka.’ (Luka 12:13) Cakutonga cikhalewa kuti mwana wacimuna wakuyamba kubadwa akhafunika kutambira mbali ziwiri za utaka, ndipo bzimwebzi bzikhacitisa kuti wanawo aleke kumbapopotezana thangwe ra cuma comwe abereki wawo adasiya. (Bzakutonga 21:17) Pamwepa bzinkuwonekeratu kuti, mwamuna umweyu akhafuna cuma cizinji kuposa comwe akhafunikira kutambira. Tsono Jezu, mwanzeru alibe kuipitira nkhani imweyi, ndipo adabvunza munthuyo kuti: ‘Munthuwe, mbani wandiikha inepano ninga muyeruzi ayai nyakugawanisa cuma canu?’—Luka 12:14.

Ndipo Jezu adapereka malango kwa wense yakuti: ‘Khalani mudapenya ndipo cenjerani na kusirira kwa nsanje kwa mtundu uli-wense, pakuti napo munthu akhale na bzinthu bzizinji, moyo wace umbacokera lini ku bzinthu bzomwe anabzo.’ (Luka 12:15) Bziribe basa cuma comwe munthu angakhale naco, koma mu njira iri-yense iye an’dzafa, acicisiya cumaco. Pakufuna kuthandiza abveseri wace, Jezu adafotokoza there lakusaya kuyebweka lomwe lidawathandiza kuzindikira kufunika kwa kukhala na mbiri yabwino pamaso pa Mulungu.

Iye adati: ‘M’munda mwa munthu munango wa cuma mudabereka bwino. Tenepo adayamba kubzibvunza kuti: “Ndicite ciyani tsapano, pakuti ndiribe mwakukoyera bzakubvuna bzangubzi?” Ndipo adati: “Nditi ndicite ibzi: Ndin’pfunza magwangwa yanguya ndipo ndin’manga makulu-makulu, ndipo tirigu wangu wense na bzinthu bzangu bzense bza bwino ndin’dzabzitutira mwemo. Ndipo ndin’dzauza moyo wangu kuti: ‘Moyo wanguwe, una bzinthu bzizinji bzabwino ndipo bzin’sungika kwa magole mazinji. Tsapano ndokhala phee, ndipo udye, umwe na kukondwa.’” Koma Mulungu adamuuza kuti: “Nyakusaya nzeruwe, usiku bumwebuno moyo wako an’dzaufuna. Tsono cuma comwe wacigwezekaci cin’dzakhala ca mbani?” Ni momwe bzimbakhalira na munthu omwe wabzigwezekera cuma, koma ngwakudala lini kwa Mulungu.’—Luka 12:16-21.

Nfundo ikulu ya Jezu pamwepa, ikhali yakuti anyakupfunza wace na wanthu winango omwe akhamubvesera, angadayamba kutengeka, acimbalinga ayai kubzigwezekera cuma. Ndipo angadakwanisa lini kutumikira Yahova na mtima wense thangwe ra kucita thupo na moyo wawo. Ndipopa Jezu adabwerezera pomwe malango yomwe akhadayalewa kale kwa gole libodzi na meya pa upalizi bwace bwa pa phiri.

Iye adati: ‘Lekani kucita thupo na moyo wanu kuti mun’dzadya ciyani ayai kucita thupo na thupi lanu kuti mun’dzabvala ciyani. . . . Nyang’anisisani akhungubwe, iwo ambabzala lini ne kukolola. Alibe nyumba zakukoyera bzinthu ne magwangwa, koma Mulungu ambawadyesa. Kodi imwepo ndimwe lini wakufunika kwene-kwene kuposa mbalame? . . . Onani momwe maluwa yambakulira. Iyo yambaphata lini basa ayai kusona bzakubvala. Koma ndinkukuuzani kuti napo Salomau mu umbiri bwace bwense iye alibe kubvalira ninga libodzi mwa maluwaya. . . . Tenepo lekani kupswaga bzomwe mun’dzadya na bzomwe mun’dzamwa, ndipo lekani kucita thupo kwene-kwene . . . Baba wanu ambadziwa kuti imwepo mumbafunikira bzinthu bzimwebzi. . . . Pitirizani kulinga Umambo bwace, ndipo bzinthu bzinangobzi bzin’dzathumiziridwa kwa imwepo.’ —Luka 12:22-31; Mateu 6:25-33.

Kodi mbani omwe akhafunika kulinga Umambo bwa Mulungu? Jezu adalewa kuti wanthu omwe angadacita bzimwebzi akhali ang’ono-ng’ono wakukhulupirika wa ‘kathimu ka mabira.’ Ndipo itapita nthawe mulewengo wa wanthuwo udadzadziwika kuti mbakukwana 144.000. Kodi wanthu wa m’kathimu kamweka akhadikhirira ciyani? Jezu adawatsimikizira kuti: ‘Baba wanu wabvuma kukupasani Umambo.’ Wanthu amwewa ambakumbukira lini bza kukhala na cuma ca m’dzikoli, comwe mbava zingabe. M’buto mwace iwo ambakumbukira bza ‘cuma comwe cingamale lini kudzulu,’ komwe iwo an’dzakatonga pabodzi na Kristu.—Luka 12:32-34.