Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 73

Msamariya Adalatiza Bzomwe Bzimbathandauza Kukhala Mwanzathu Wacadidi

Msamariya Adalatiza Bzomwe Bzimbathandauza Kukhala Mwanzathu Wacadidi

LUKA 10:25-37

  • KODI MUNTHU ANGACITE CIYANI KUTI ADZAGUMANE MOYO WAKUSAYA KUMALA?

  • MSAMARIYA WA NSISI

Pomwe Jezu akhapitiriza kukhala pafupi na mzinda wa Jeruzalemu, Ajuda azinji adamufenderera. Winango akhafuna kupfunza kucokera kwa iye, ndipo winango akhandofuna kumuyeza. M’bodzi wa iwo omwe akhadziwa bwino cakutonga adabvunza kuti: ‘Mpfunzisi, kodi ndingacite ciyani kuti ndidzagumane moyo wakusaya kumala?’—Luka 10:25.

Jezu adazindikira kuti munthuyo akhabvunza lini na cakulinga cakuti adziwe bza nkhani imweyi. Koma pinango iye akhayeza kucitisa Jezu kuti apereke mtawiro omwe ungadakalipisa Ajuda winangowo. Tsono Jezu adazindikira kuti munthuyo akhadziwa kale mtawiro wace. Tenepo, Jezu adatawira mwanzeru mwakuti munthuyo adazimbula yekha bzomwe iye akhakumbuka.

Jezu adamubvunza kuti: ‘Kodi m’bzakutonga mudanembedwa ciyani? Kodi umbawerenga ciyani?’ Munthuyo akhadapfunza Cakutonga ca Mulungu, tenepo adatawira mwakuphatisa basa bzinembo. Iye adalewa mafala ya pa Bzakutonga 6:5 na Mwambo 19:18, yomwe yambati: ‘“Umbafune Yahova Mulungu wako na mtima wako wense, moyo wako wense, mphanvu zako zense na nzeru zako zense.” Ndipo “umbafunembo mwanzako ninga momwe umbabzifunira wekha.”’ (Luka 10:26, 27) Kodi adatawira bwino?

Jezu adamuuza kuti: ‘Watawira bwino; pitiriza kumbacita tenepoyo, ndipo un’dzakhala na moyo.’ Tsono nkhaniyo iribe kumalira pamwepo. Munthuyo akhandofuna ‘kubziwonesa ninga wakulungama’ iye akhafuna lini kuti Jezu andomutawire mwakulondoza. Iye akhafuna kuti bzomwe Jezu amutawire, bzilatize kuti makumbukidwe yace yakhali yakulondoza na cakulinga cakuti awoneke kuti akhacita bzinthu mwacirungamo na wanthu winango. Tenepo, iye adabvunza Jezu kuti: ‘Kodi mwanzanguyo mbani?’ (Luka 10:28, 29) Umweyu ukhawoneka ninga mbvunzo wakupusa koma ukhali wakunesa. N’thangwe ranyi tinkulewa tenepo?

Tinkulewa tenepoyo thangwe Ajuda akhakhulupira kuti fala lakuti ‘mwanzangu’ likhaphata basa kwa wanthu omwe akhasunga miyambo yacijuda basi, ndipo iwo akhakumbuka kuti cinembo ca Mwambo 19:18 cimbathandauza bzimwebzo. Tenepo, Ajuda akhambalewa kuti kubverana na munthu omwe akhali lini Mjuda, kukhali lini ‘kwakubvumizika.’ (Mabasa 10:28) Ndipopa munthuyo pinango na anyakupfunza winango wa Jezu akhabziwona ninga wakulungama mwa kumbacitira nsisi Ajuda anzawo okha. Koma iwo akhawona kuti bziribe basa kusaya kucitira nsisi munthu omwe akhali lini Mjuda thangwe akhakumbuka kuti akhali lini ‘mwanzawo.’

Kodi Jezu adathandiza tani munthuyo pabodzi na Ajuda winangowo kucinja makumbukidwe yawo yakuipayo mwakusaya kuwakalipisa? Iye adacita bzimwebzo mwa kuwafotokozera there lakuti: ‘Munthu munango akhapolika kucokera ku Jeruzalemu kuyenda ku Jeriko, ndipo adagumana na akapondo omwe adamukhundula, acimumenya, ndipo adayenda acimusiya atasala pang’ono kufa. Ndipo bzidacitika kuti wansembe munango akhapolika na mseu umweyo, tsono pomwe adawona munthuyo adandomupitirira. Bzibodzi-bodzimbo Mlevi pomwe adafika pa mbutoyo acimuwona, iye adandomupitirirambo. Koma padafika Msamariya munango omwe akhafamba mu nsewumo, ndipo pomwe adamuwona adabva nsisi.’—Luka 10:30-33.

Munthu omwe Jezu akhamufotokozera nkhaniyi, akhadziwa kuti wansembe azinji na Alevi omwe akhaphata mabasa ya ku templo akhakhala ku Jeriko. Pakubwerera ku temploko kuyenda ku Jeriko, iwo akhacita ulendo bwa mtantho wakukwana makilometro 23. Ndipo msewuyo ukhali wakugopswa thangwe ukhakhala na akambowa azinji. Penu wansembe ayai Alevi angadawona Mjuda mwanzawo ankubonera mu msewumo, iwo akhafunika kumuthandiza. Tsono mu thereli, Jezu adalewa kuti iwo alibe kucita bzimwebzo. Koma munthu omwe adamubvera nsisi, acimuthandiza, akhali Msamariya mtundu omwe ukhawengana kwene-kwene na Ajuda.—Juwau 8:48.

Kodi n’ciyani comwe Msamariyayo adacita kuti  athandize Mjudayo? Jezu adapitiriza kuti: ‘Iye adamufenderera, acimumanga bzironda bzace. Adaikha mafuta na vinyu m’bzirondabzo acimutakula pa cifuwo cace aciyenda naye ku nyumba ya alendo komwe adakamusamalira. Mangwana yace, iye adacosa madinario mawiri, acipasa mweneciro nyumbayo acimuuza kuti: “Musamalireni bwino, mukadzonga kobiri zinango zakuthumizirika, ndin’dzakubwezerani ndikadzabwerera.”’—Luka 10:34, 35.

Pomwe adamala kufotokoza nkhani imweyi, Jezu omwe ni Mpfunzisi Mkulu, adabvunza munthu omwe adacita mbvunzo omwe udanyosa nkhani yenseneyi kuti: ‘Mbani pa atatuwa omwe iwepo unkuwona kuti adakhala mwanzace wa munthu omwe adagumana na akapondoyo?’ Pinango munthuyo adacita manyazi kutawiriratu kuti ni ‘Msamariyayo,’ tenepo iye adatawira kuti: ‘Ni munthu omwe adam’bvera nsisiyo.’ Patsogolo pace Jezu adathandiza munthuyo kubvesesa nfundo yakufunika kwene-kwene mu thereli mwa kumuuza kuti: ‘Ndoko ukacitembo bzibodzi-bodzibzo.’—Luka 10:36, 37.

Imweyi ikhali njira yabwino kwene-kwene yakupfunzisira! Bzingadakhala kuti Jezu adandouziratu munthuyo kuti ambawonembo wanthu omwe akhali lini Ajuda ninga anzawo, munthuyo pabodzi na Ajuda winangowo angadabvuma lini bzimwebzo. Koma thangwe rakuti Jezu adafotokoza there lakubveka bwinoli ndipo adafotokoza bzinthu bzomwe Ajudawo akhabzidziwa bwino, bzidakhala bzakupusa kuti wanthuwo abvesese kuti mwanzawo akhali mbani. Tenepo, tingalewe kuti mwanzathu wacadidi ni munthu omwe ambatifuna na omwe ambatibvera nsisi mwakubverana na momwe bzinembo bzimbalewera.