Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 81

Jezu na Baba Wace ni M’bodzi, Koma Jezu si Mulungu

Jezu na Baba Wace ni M’bodzi, Koma Jezu si Mulungu

JUWAU 10:22-42

  •   ‘INE NA BABA NDIFE M’BODZI’

  • JEZU ADALAMBA NKHANI YAKUTI NI MULUNGU

Jezu adayenda ku Jeruzalemu ku madyo ya kuperekedwa kwa templo (ayai Hanuka). Cikondwesoci cikhacitika pa kukumbukira kuperekedwa kwa templo. Kwa magole 100 m’buyomo, Mambo wa ku Siriya Antiyoko wacinai Epifaniyo adamanga mphatso inango padzulu pa mphatso ikulu ku templo ya Mulungu. Patsogolo pace, wana wa Matatiya wansembe wacijuda, adakunda Jeruzalemu, acipereka pomwe templo kwa Yahova. Kuyambira pamwepo, madyo ya pa gole yakhacitika pa 25 mwezi wa Kisilevi, omwe ukhayamba pakati pa mwezi wa Novembro mpaka pakati pa mwezi wa Dezembro.

Tsapano ikhali nthawe ya mainza, ndipo kukhacita mphepo. Jezu akhafamba mphepete mwa mbiru za ku templo ya Salomau. Tenepo, Ajuda adayenda kumweko, acikamuzungulira ndipo adamubvunza kuti: ‘Un’tipenukisa mpaka lini? Penu iwepo ndiwedi Kristu, tiuziretu padeca.’ (Juwau 10:22-24) Kodi Jezu adawatawira tani? Iye adati: ‘Inepano ndakuuzani kale, koma imwepo munkukhulupira lini.’ Jezu alibe kuwauziratu padeca kuti iye akhali Kristu ninga momwe adacitira na mkazi wa ku Samariya pa ncera pale. (Juwau 4:25, 26) Koma iye adalewa cinthu comwe cingadathandiza Ajudawo kuzindikira kuti iye akhali yani mwakulewa kuti: ‘Pomwe Abalahamu akhanati kubadwa, inepano ndikhalipo kale.’—Juwau 8:58.

Jezu akhafuna kuti wanthuwo azindikire wokha kuti iye akhali Kristu mwa kumbandendemeza bzomwe iye akhacita, na bzomwe bzikhadalewedwa kale m’bzinembo pa bzomwe Kristu angadadzacita. Ndipopa iye pa nthawe zinango, adauziratu anyakupfunza wace kuti aleke kumbauza wanthu kuti iye akhali Mesiya. Koma tsapano iye adauziratu Ajuda wakunesawo kuti: ‘Mabasa yomwe ndinkuyaphata m’dzina la Baba wangu, yankundicitira umboni. Koma imwepo mumbakhulupira lini.’—Juwau 10:25, 26.

Kodi n’thangwe ranyi Ajudawo akhakhulupira lini kuti Jezu akhali Kristu? Iye adati: ‘Imwepo mumbakhulupira lini thangwe ndimwe lini mabira yangu. Mabira yangu yambatetekera fala langu; inepano ndimbayadziwa, ndipo mabirayo yambanditewera. Inepano ndimbayapasa moyo wakusaya kumala, iyo cipo yacidzapfudzidwa, ndipo palibe omwe an’dzayacosa m’manja mwangu. Comwe Baba wangu andipasa, n’cikulu kuposa cinango ciri-cense.’ Patsogolo pace, Jezu adawauza bza mbverano ukulu omwe ulipo pakati pa iye na Baba wace kuti: ‘Ine na baba ndife m’bodzi.’ (Juwau 10:26-30) Tsono Jezu akhali pansi pano ndipo Baba wace akhali kudzulu, tenepo, Jezuyo akhathandauza lini kuti iye na Baba wace akhali munthu m’bodzi. Koma iwo akhali m’bodzi pa nkhani yakuti cakulinga cawo cikhali cibodzi.

Bzomwe Jezu adalewabzo, bzidakalipisa kwene-kwene Ajuda mwakuti akhafuna kumupha na minyala. Tsono Jezu alibe kugopa bzimwebzo, ndipo adati: ‘Inepano ndakuwonesani mabasa mazinji ya Baba wangu. Kodi mun’ndiboma thangwe ra basa liponi pa mabasa yense yomwe ndayacitaya?’ Ajudawo adamutawira kuti: ‘Ifepano tin’kuboma lini thangwe ra mabasa yabwino, koma thangwe ra kunyoza Mulungu, pakuti iwepo . . . umbabziyesa mulungu.’ (Juwau 10:31-33) Jezu akhalewa lini kuti akhali mulungu, tsono thangwe ranyi Ajuda akhamunamizira?

Jezu akhalewa kuti akhana mphanvu zomwe kwa Ajudawo, ni Mulungu yekha basi omwe akhadathemera kukhala nazo. Mwaciratizo, pakulewa bza ‘mabira’ yace, Jezu adalewa cinthu comwe munthu ali-wense angakwanise lini kucita. Iye adati: ‘Inepano ndimbayapasa moyo wakusaya kumala.’ (Juwau 10:28) Tsono Ajudawo akhalamba kutawiriza kuti mphanvu zomwe Jezu akhanazo zikhacokera kwa Baba wace.

Pa kulamba kunamiziridwako, Jezu adawabvunza kuti: ‘Bziribe kunembedwa mu Cakutonga canu [pa Psalymo 82:6], kuti “Inepano ndalewa kuti: ‘Imwepo ndimwe mirungu?’” Penu wanthu omwe adatsutsidwa na mafala ya Mulungu adacemeredwa “mirungu,” . . . kodi imwepo munkulewa kuti inepano, omwe Baba adamucenesa, acimutumiza pa dziko lapansi kuti: “Ukunyoza Mulungu,” thangwe ndalewa kuti: “Ndine Mwana wa Mulunguyo”?’—Juwau 10:34-36.

Bzinembo bzimbacemera wanthu wakusaya kulungama kuti ‘mirungu.’ Tsono thangwe ranyi Ajudawo adamanga mulandu Jezu pomwe adalewa kuti ni ‘mwana wa Mulungu’? Jezu adalewa cinthu comwe cingadawatsimikizira. Iye adati: ‘Penu ndimbaphata lini mabasa ya Baba wangu, lekani kundikhulupira. Koma penu ndimbayaphata, napo mucileka kukhulupira inepano, khulupirani mabasayo, kuti mudziwe mucikhulupirambo kuti Baba mbakuphatana na inepano, ndipo inepano ndine wakuphatana na Babayo.’—Juwau 10:37, 38.

Thangwe ra mafala ya Jezuya, Ajudawo adakalipa kwene-kwene mwakuti adafuna kumanga Jezuyo, tsono iye adawathawa pomwe. Patsogolo pace, Jezu adacoka mu Jeruzalemu, aciyenda ku ng’ambu inango ya mkulo wa Joridano, ku mbuto yomwe Juwau Batista akhabatiza wanthu pafupi-fupi magole manai m’mbuyomo. Bzinkuwoneka kuti pinango kukhali lini kutali na kummwera kwa nyanza ya Galileya.

Thimu la wanthu lidayenda komwe kukhana Jezuko, ndipo lidalewa kuti: ‘Juwau alibe kucita cakudabwisa ciri-cense, koma bzinthu bzense bzomwe Juwauyo adalewa pakulewa bza munthu umweyu, bzikhali bzacadidi.’ (Juwau 10:41) Kumweko, Ajuda azinji adakhulupira Jezu.