Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 67

‘Palibe Munthu Omwe Adalewalewa Kale Ninga Iye’

‘Palibe Munthu Omwe Adalewalewa Kale Ninga Iye’

JUWAU 7:32-52

  •   ALINDIRI ADATUMIDWA KUTI AKAMANGE JEZU

  • NIKODEMO ADATAWIRIRA JEZU

Mu nthawe ya cikondweso ca Matsatsa ku Jeruzalemu, Jezu adakomedwa kuwona kuti wanthu azinji adamukhulupira. Tsono atsogoleri wacipembedzo adaipidwa na bzimwebzo, ndipo adatumiza alindiri kuti akam’mange. (Juwau 7:31, 32) Tsono Jezu alibe kubisala.

Iye adapitiriza kupfunzisa padeca ku Jeruzalemuko, ndipo akhambalewa kuti: ‘Ndin’pitiriza kubakakhala namwe pang’ono, pomwe ndikanati kuyenda kwa Ule omwe adandituma. Imwepo mun’dzandinyang’ana, tsono mun’dzandiwona lini, ndipo komwe ndinkuyenda, imwepo mungayende lini.’ (Juwau 7:33, 34) Ajudawo akhabvesesa lini bzomwe Jezu akhalewa, ndipo adayamba kubvunzana kuti: ‘Kodi umweyu an’funa kuyenda kuponi, komwe ifepano tingakwanise lini kukamugumana? Kodi an’funa kuyenda kwa Ajuda wakubalalika kwa Agerego kuti akapfunzise Ageregowo? Kodi an’funa kuthandauza ciyani akalewa kuti: “Imwepo mun’dzandinyang’ana, tsono mun’dzandiwona lini, ndipo komwe ndinkuyenda, imwepo mungayende lini”?’ (Juwau 7:35, 36) Tsono Jezu akhalewa bza kuyenda kudzulu komwe kungadacitika pambuyo pa kufa na kulamusidwa kwace, ndipo anyamadulanthaka wacewo angadakwanisa lini kumutewera kumweko.

Idafika nsiku yacinomwe ya cikondweso cire. Pa nthawe yacikondwesoco, macibese yali-yense wansembe m’bodzi akhakatunga madzi mu thawale la Sirowe, acidzatsanulira m’basiya lomwe likhali padzulu pa mphatso, ndipo madziyo yakhataikhira mpaka pa tsinde la mphatso yomwe ikhali m’templomo. Bzomwe Jezu adadzalewa patsogolo pace pinango bzidakumbusa wanthuwo, bzomwe wansembeyo akhambacita. Iye adati: ‘Penu munthu ana nyota abwere kuna ine adzamwe. Omwe andikhulupireyo, “mkati mwace mun’dzacoka mikulo ya madzi ya moyo,” ninga momwe mbali inango ya Bzinembo idalewera.’—Juwau 7:37, 38.

Na mafalaya, Jezu akhalewa bzomwe bzingadadzacitikira anyakupfunza wace pambuyo pa iwo kudzozedwa na mzimu wakucena kuti akakhale na moyo kudzulu. Wanthu adayamba kudzozedwa na mzimu pambuyo pa Jezu kufa, aciyenda kudzulu. Lidandopita gole libodzi pomwe Jezu atalewa mafalaya, madzi ya moyo yadayamba kuyerera. Bzimwebzi bzidacitika kuyambira pa Pentekosite, pomwe anyakupfunza wa Jezu omwe akhadadzozedwa na mzimu wakucena adapfunzisa wanthu cadidi.

Wanthu winango pomwe adabva bzomwe Jezu akhapfunzisa, adalewa kuti: ‘Umweyu ni mpolofetadi.’ Pinango akhalewa bza mpolofeta omwe akhalewedwa kuti angadakhala mkulu kuposa Mozeji. Ndipo winango akhalewa kuti: ‘Umweyu ni Kristu.’ Tsono winango akhambalewa kuti: ‘Kodi Kristu an’bweradi kucokera ku Galileya? Kodi cinembo ciribe kulewa kuti Kristu an’dzabwera kucokera ku mbadwo wa Davide, na ku Beremu, m’mudzi omwe Davide akhakhala?’—Juwau 7:40-42.

Tenepo wanthuwo akhana makumbukidwe yakusiyana. Napo winango akhafuna kumanga Jezu, palibe omwe akhakwanisa kucita bzimwebzo. Ndipo alindiri wale adadzabwerera cimanja-manja kwa atsogoleri wa cipembedzo, wansembe na Afarizeu. Ndipo iwo adabvunzidwa kuti: ‘Thangwe ranyi imwepo mulibe kubwera naye?’ Alindiriwo adatawira kuti: ‘Palibe munthu omwe adalewalewa kale ninga iye!’ Atsogoleri wa cipembedzowo adakalipa kwene-kwene, ndipo adayamba kuwanyoza, aciti: ‘Kodi imwepombo mwasoceresedwa? Kodi alipo m’bodzi wa atsogoleri ayai wa Afarizeu omwe ankumukhulupirambo? Tsono wanthu wakusaya kudziwa malamulowa, mbakutembereredwa.’—Juwau 7:45-49.

Magole mawiri m’mbuyomo Nikodemo, omwe akhalimbo Mfarizeu na m’bodzi wa ayeruzi wa mu Sinedriyo akhadayenda kalewalewa na Jezu usiku, ndipo kuyambira nthawe imweyo iye adayamba kukhulupira Jezuyo. Tenepo, pakubva bzomwe anzacewo akhalewa, iye adatawirira Jezu, aciti: ‘Kodi Cakutonga cathu cimbayeruza munthu mwakusaya kuyamba kumubva, bzicidziwika bzomwe iye ankucita?’ Atsogoleri wa cipembedzowo adatawira kuti: ‘Kodi imwepombo ndimwe wa ku Galileya? Fufudzani, ndipo muniwona kuti palibe mpolofeta omwe an’dzacokera ku Galileya.’—Juwau 7:51, 52.

N’cadidi kuti Fala la Mulungu likhalibe kuleweratu kuti ku Galileya kungadadzacoka mpolofeta. Koma iro lidalatiziratu kuti Kristu angadadzacokera kumweko, pakuti lidalewa kuti ‘ceza cikulu’ cingadadzawonekera ‘ku Galileya komwe kukhakhala wanthu wa mitundu inango.’ (Zaiya 9:1, 2; Mateu 4:13-17) Ndipo bzinembo bzikhadalewambo kuti Jezu angadadzababwira ku Beremu, ndipo angadakhalambo wa dzinza la Davide. Afarizeuwo akhadziwa bzimwebzo. Tsono iwo akhambamwaza mafala yakuphonyeka na cakulinga cakuti wanthu aleke kumuzindikira Jezu.