Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 72

Jezu Adatumiza Anyakupfunza Wace 70 Kuti Akapalizire

Jezu Adatumiza Anyakupfunza Wace 70 Kuti Akapalizire

LUKA 10:1-24

  •   JEZU ADASANKHULA ANYAKUPFUNZA WAKUKWANA 70 ACIWATUMA KUTI AKAPALIZIRE

Pakufika kuphampha kwa gole la 32 EC, pakhadapita kale magole matatu kucokera pomwe Jezu adabatizidwa. Pakhadandopita kanthawe kakucepa kucokera pomwe iye pabodzi na anyakupfunza wace akhali ku madyo ya ku Cikondweso ca Matsatsa ku Jeruzalemu. Ndipo akhali kufupi na ku Jeruzalemuko. (Luka 10:38; Juwau 11:1) Tenepo, pomwe pakhadasala minyezi mitanthatu kuti Jezu aphedwe, iye adamala nthawe izinji ankucita utumiki bwace ku Judeya ayai ku ng’ambu inango ya mkulo wa Joridano, m’cigawo ca Pereya. Basa la kupalizira likhafunika kwene-kwene kucitidwa m’cigawo cimweci.

Mwambo wa Paskwa wa mu 30 EC, utamala, Jezu adakhala minyezi mizinji acimbapalizira ku Judeya ndipo akhayendambo ku Samariya. Tenepo, pomwe nsiku ya Paskwa ya mu 31 EC, ikhafendera, Ajuda omwe akhakhala ku Jeruzalemu akhafuna kupha Jezu. Patsogolo pace, Jezuyo adamala gole libodzi na meya acimbapfunzisa kumpoto kwa Galileya. Ndipo pa nthawe imweyi wanthu azinji adakhala ateweri wace. Pomwe akhali ku Galileyako Jezu adapfunzisa apostolo wace momwe angapalizirire, ndipo adawapasa malango yakuti: ‘Ndokoni mukapalizire kuti: “Umambo bwa kudzulu bwafendera.”’ (Mateu 10:5-7) Ndipo patsogolo pace adakonza ndondomeko yakuti acite kampanya ya kupalizira mu dera la Judeya.

Jezu adayamba kampanya imweyi mwa kusankhula anyakupfunza wakukwana 70 kuti akapalizire ndipo adawagawa awiri-awiri. Tenepo, bzinkuwonekeratu kuti pakhana mathimu 35 yomwe yakhapalizira mu gawo lomwe bzakubvuna bzikhali bzizinji, koma anyabasa akhali wakucepa. (Luka 10:2) Anyakupfunzawo ndiwo omwe adatsogola kuyenda kukapalizira ndipo Jezu adayenda m’mbuyo mwawo. Anyakupfunza 70 adapalizira bzipsa bzomwe Jezu akhapalizira, acipozambo atenda.

Anyakupfunzawo alibe kupalizira kwene-kwene mu sinagoga, thangwe Jezu adawauza kuti ayende ku nyumba za wanthu. Iye adati: ‘Mukafika pa nyumba iri-yense, cakuyamba lewani kuti: “Mtendere ukhale pa nyumba ino. Ndipo pa nyumbapo pakakhala xamwali wa mtendere, mtendere wanu un’dzakhala na iye.”’ Kodi akhapalizira ciyani? Jezuyo adati: ‘Mumbawauze kuti: “Umambo bwa Mulungu bunkukufendererani.”’—Luka 10:5-9.

Malango yomwe Jezu adapasa anyakupfunza 70 yakhali yakundendemerana na malango yomwe adapasa apostolo 12 wale, pomwe adawatuma kuti akapalizire gole libodzi mbuyomo. Iye adawacenjeza kuti ni wense lini omwe angadawatambira bwino. Koma nyongo yomwe iwo adacita, idakonzekeresa mitima ya wanthu omwe akhafuna kupfunza cadidi, ndipo pomwe Jezu adafika, wanthuwo akhafunisisa kumuwona na kubva bzipsa bzomwe iye akhapalizira.

Koma pakanati kupita nthawe itali, anyakupfunza omwe adagawidwa awiri-awiri acikwana tumathimu 35 wale, adabwerera kwa Jezu ali wakukondwa. Ndipo iwo adamuuza kuti: ‘Mbuya mpaka madimonyo yakhatibvera thangwe ra kuphatisa basa dzina lanu.’ Bzomwe anyakupfunzawo adalewa bzidakondwesa Jezuyo ndipo adalewa kuti: ‘Ndidayamba kuwona Sathani atagwa kale ninga ciphaliwali kucokera kudzulu. Tetekerani: Inepano ndakupasani mphanvu kuti muponde nyoka na mphiriri.’—Luka 10:17-19.

Jezu adatsimikizira anyakupfunza wacewo kuti an’dzakhala na mphanvu zakuti akwanise kukunda bzinthu bzakugopswa, ndipo kucita bzimwebzi kukhali ninga kuponda-ponda nyoka na mphiriri. Tenepo, bzimwebzi bzidawatsimikiziradi kuti kutsogolo Sathani angadadzathusidwadi pansi kucokera kudzulu. Jezu adathandiza pomwe anyakupfunza 70 wale kuti adziwe kufunika kwa kuphata basa limweri. Iye adati: ‘Lekani kukondwa thangwe rakuti mizimu yakubverani, koma kondwani thangwe rakuti madzina yanu yanembedwa kudzulu.’—Luka 10:20.

Jezu adakondwa kwene-kwene ndipo adatumbiza Baba wace padeca thangwe adapasa mphanvu anyakupfunza wace wakubzicepswawo kuti akwanise kuphata basa lakupambulikali. Tenepo, Jezu adazungunukira anyakupfunzawo aciwauza kuti: ‘Yan’kondwa ni maso ya omwe ankuwona bzomwe imwepo munkuwona. Pakuti ine ndinkukuuzani kuti: Apolofeta na wamambo azinji akhafuna kuwona bzomwe imwepo munkuwona, tsono iwo alibe kubziwona, ndipo akhafunambo kubva bzomwe imwepo munkubva, tsono alibe kubzibva.’—Luka 10:23, 24.