Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Kuti Mutewezere Jezu Mun’funika . . .

Kuti Mutewezere Jezu Mun’funika . . .

KUBVERA NSISI WANTHU WINANGO

Pakuti Jezu akhali munthu wakulungamiratu, iye alibe kugumana na mabvuto ninga yomwe wanthu winango akhagumana nayo. Napo bzikhali tenepo, iye akhabvera nsisi wanthu. Jezu akhasiya bzinthu bzomwe akhafuna kucita kuti awathandize, ndipo nthawe zinango akhacita bzinthu bzizinji kuposa bzomwe akhafunika kucita. Iye akhacita bzensebzi thangwe akhabvera nsisi wanthuwo. Onani bziratizo bzomwe bzinkugumanika m’misolo 32, 37, 57, 99.

KUKHALA WAKUFIKIRIKA

Wanthu wa misinkhu yense, maswaka pabodzi na acikulire akhakhala wakutsudzuka kuceza na Jezu thangwe iye akhasamwa lini, ndipo akhabziwona lini ninga munthu wapadzulu. Wanthuwo akhawona kuti Jezu akhalatiza kuti akhawafuna, ndipo bzimwebzi bzikhacitisa kuti wanthuwo ambakhale naye mwakutsudzuka. Kuti muwone bzimwebzi, werengani misolo 25, 27, 95.

KUFUNA KUPEMBA

Jezu akhapemba kwa Babace mwakucokera pansi pa mtima pomwe akhali payekha napo pomwe akhali pabodzi na ateweri wace. Iye akhapemba pa nkhani zakusiyana-siyana sikuti kokha pa nthawe ya cakudya. Iye akhapemba kuti atende Babace, awatumbize na kuti amutsogolere pomwe akanati kucita bzakusankhula bzikulu-bzikulu. Onanani bziratizo m’misolo 24, 34, 91, 122, 123.

WAKUSAYA KUBZIFUNA

Nthawe zinango, Jezu akhatazira kugumana nthawe yakupuma na cakulinga cakuti athandize wanthu winango. Iye akhacita lini bzinthu mwadyera. Pamwepa adatipasa ciratizo ca bwino comwe tin’funika kutewezera. Onani momwe Jezu adalatizira bzimwebzi m’misolo 19, 41, 52.

KULEKERERA WINANGO

Jezu alibe kundopfunzisa kufunika kwa kumbalekerera winango, iye akhalekererambo anyakupfunza wace pabodzi na wanthu winango. Onani momwe iye adaperekera ciratizo pa nkhaniyi m’misolo 26, 40, 64, 85, 131.

KUKHALA WA NYONGO

Bzikhadalewedwa kale kuti Ajuda azinji angadalamba Mesiya, nakuti anyamadulanthaka wace angadamupha. Bzimwebzi bzingadacepesa nyongo yace yakuthandiza wanthu mwauzimu. Tsono iye adabzipereka na nyongo kuthandiza wanthu kuti anamate Mulungu mu njira yakubvumizika. Iye adasiyira ateweri wace ciratizo cabwino cakuti atewezere pakugumana na citsutso. Onani m’misolo 16, 72, 103.

KUKHALA WAKUBZICEPSWA

Jezu akhali wakusiyana na wanthu wakuperewerafe m’njira zizinji, ninga pa nkhani yakudziwa bzinthu na kukhala na nzeru. Ndipo thangwe ra kukhala munthu wakulungamiratu iye akhana manungo yakulungamiratu na luso la kukumbuka bzinthu likulu kwene-kwene kuposa munthu ali-wense. Tsono thangwe ra kubzicepswa iye akhatumikira wanthu winango. Imwepo mungagumane bziratizo bza kubzicepswa kwace m’misolo 10, 62, 66, 94, 116.

KUKHALA WAKUPIRIRA

Jezu adalatiza kupirira pomwe apostolo wace pabodzi na wanthu winango adatazira kutewezera ciratizo cace ayai kuphatisira basa bzomwe iye akhawapfunzisa. Mwakupirira iye adawapfunzisa mwakubwereza-bwereza mapfunziso yomwe iwo akhafunikira kuti akhale pa uxamwali na Yahova. Pfunzani momwe Jezu adalatizira kupirira m’misolo 74, 98, 118, 135.