Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 6

Mwana Wakupiciridwa

Mwana Wakupiciridwa

LUKA 2:21-39

  • JEZU ADAGWATIDWA NDIPO PATSOGOLO PACE ADAYENDA NAYE KU TEMPLO

Zuze na Mariya adapitiriza kukhala ku Beremu m’mbuto mwa kubwerera ku Nazaleti. Pomwe Jezu adapfitsa nsiku zisere zakubadwa, iwo adamugwata mwakubverana na Cakutonga ca Mulungu kwa Ajirayeri. (Mwambo 12:2, 3) Ndipo ukhali mwambo wakuti mwana ali-wense wacimuna akapfitsa nsiku zisere, ambapasidwe dzina. Iwo adamupasa dzina lakuti Jezu ninga momwe anjo Gabriyeli akhadalewera.

Pomwe Jezu adapfitsa nsiku 40 zakubadwa, kodi abereki wace adayenda naye kuponi? Adayenda naye ku templo ku Jeruzalemu, komwe kukhali kutali pang’ono na komwe iwo akhakhala. Cakutonga cikhalewa kuti zikapita nsiku 40 kucokera pomwe mwana wacimuna wabadwa, mai wace akhafunika kukapereka nsembe ya kubzicenesa ku templo.—Mwambo 12:4-8.

Mariya adapereka tumbalame tuwiri tomwe adayenda nato. Bzimwebzi bzinkulatiza kuti Zuze na Mariya akhali wakusauka thangwe mwakubverana na Cakutonga, iwo akhafunika kupereka mwana wa bira na mbalame ninga nsembe yakubzicenesa. Tsono penu maiyo akhalibe mwana wa bira, akhapereka mbalame ziwiri ayai nkhangaiwa ziwiri. Bzimwebzi ndibzo bzomwe Mariya adacita pakuti akhali wakusauka.

Pomwe akhali mu templomo, mwamuna wacikulire adafenderera Zuze na Mariya. Dzina lace akhali Simiyoni. Mulungu akhadamuuza kale kuti akanati kufa, iye angadadzawona Kristu ayai Mesiya wakupiciridwa na Yahova. Pa nsiku imweyo Simiyoni adatsogoleredwa na mzimu wakucena mu templomo kuti akagumane na Zuze, Mariya pabodzi na mwanayo. Ndipo Simiyoni adanyamula mwanayo m’manja mwace.

Pomwe Jezu akhali m’manja mwacemo iye adatenda Mulungu, aciti: ‘Tsapano imwe Mbuya Mkululetu, mukubvuma kapolo wanu kuyenda mu mtendere mwakubverana na bzomwe imwe mudalewa, thangwe maso yangu yawona njira yanu yakupulumusira, yomwe mudaikonzeratu pamaso pa mitundu yense ya wanthu, maso yangu yawona ceza ca kucosa nguwo yakumpsinkha mitundu ya wanthu na mbiri ya wanthu wanu Ajirayeri.’—Luka 2:29-32.

Zuze na Mariya adadabwa pa kubva bzimwebzi. Simiyoni adawasimba wensenewo ndipo adauza Mariya kuti: ‘Mwanayu waikhidwa kuti azinji agwe na kuti azinji amuke pomwe mu Jirayeri,’ ndipo msunamo ukulu un’dzalasa moyo wako ninga mphanga.—Luka 2:34.

Munthu munango omwe akhalipombo pa tsiku imweyo akhali Ana, mpolofeta mkazi wa magole 84 yakubadwa. Iye akhacoka lini mu templo.  Pa nthawe imweyo, iye adayenda komwe kukhana Zuze na Mariya pabodzi na tcecero. Ana adayamba kutenda Mulungu ndipo patsogolo pace adalewa bza Jezu kwa wense omwe akhamutetekera.

Kumbukirani cikondweso comwe Zuze na Mariya adakhala naco mu templo pa cakucitika cimweci! Kulewa cadidi, na bzimwebzi iwo adatsimikiza kuti mwana wawoyo akhalidi Wakupiciridwa na Mulungu.