Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 9

Jezu Adakulira ku Nazaleti

Jezu Adakulira ku Nazaleti

MATEU 13:55, 56 MARKO 6:3

  • BANJA LA ZUZE NA MARIYA LIDAKULA

  • JEZU ADAPFUNZA BASA LAMANJA

Jezu adakulira ku Nazaleti, m’mzinda ung’ono na wakusaya kufunika kwene-kwene. Mzindayu ukhali kumpoto kwa Judeya, m’dera la mapiri lakucemeredwa Galileya, kumadokero kwa nyanza ya Galileya.

Pinango pomwe iye akhana magole mawiri yakubadwa, Zuze na Mariya adamuyendesa ku Edjipito. Bzinkuwoneka kuti nthawe imweyi iwo akhana mwana m’bodzi yekhayu basi. Patsogolo pace azibale wace adadzabadwa omwe akhali Tiyago, Zuze, Simau na Juda. Zuze na Mariya adaberekambo azibale wace wa Jezu wacikazi. Pinango pense Jezu akhana azibale wakukwana atanthatu.

Bzinkuwoneka kuti Jezu akhana azibale winango. Tikudziwa kale bza Elizabeti na mwana wace Juwau, omwe akhakhala ku mmwera kwa Judeya. Ndipo ku Galileya kukhana m’bale wace wa Mariya dzina lace Salome, omwe akhali tiya wa Jezu. Mwamuna wa Salomeyo akhali Zebedeu. Iwo akhana wana awiri omwe madzina yawo akhali Tiyago na Juwau, omwe akhali abale wace wakuyamba wa Jezu. Tin’dziwa lini bwino penu Jezu adakhala nawo kwa nthawe itali azibale wacewa pa nthawe yomwe akhakula. Koma comwe tin’dziwa n’cakuti iwo adakhala pabodzi pakutumikira ninga apostolo wa Jezuyo.

Zuze akhafunika kuphata basa mwa mphanvu kuti asamalire banja lace. Iye akhali nyakusema  matabwa. Zuze adalera Jezu ninga mwana wace caiye, tenepo Jezu adacemeredwa kuti ‘mwana wa nyakusema matabwa.’ (Mateu 13:55) Zuze adapfunzisa Jezu kusema matabwa, ndipo iye adapfunza bwino kwene-kwene. Ndipopa, wanthu akhamulewa kuti: Ni ‘nyakusema matabwa.’—Marko 6:3.

Banja la Zuze likhayikha patsogolo kunamata Yahova. Mwakuteweza Cakutonga ca Mulungu, Zuze na Mariya akhapasa wana wawo malango ya uzimu ‘pomwe akhakhala m’nyumba mwawo, pomwe akhafamba mu mseu, pomwe akhagona na pomwe akhamuka.’ (Bzakutonga 6:6-9) Ku Nazaletiko kukhana sinagoga. Ndipo tinkutsimikiza kuti Zuze akhayenda mwakukhazikika ku sinagogako pabodzi na banja lace kuti akanamate Mulungu. Ndipopa Bibliya limbalewa kuti patsogolo pace Jezu akhambayenda ku sinagoga ‘ninga cizolowezi cace, pa nsiku ya Malinkhuma.’ (Luka 4:16) Ndipo banjalo likhakondwa kwene-kwene pomwe likhayenda mwakukhazikika ku templo ya Yahova ku Jeruzalemu.