Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 10

Zuze na Banja Lace Adayenda ku Jeruzalemu

Zuze na Banja Lace Adayenda ku Jeruzalemu

LUKA 2:40-52

  • JEZU POMWE AKHANA MAGOLE 12 YAKUBADWA ADACITA MIBVUNZO APHUNZISI

  • JEZU ADACEMERA YAHOVA KUTI BABA WATHU’

Ikhadafika nthawe yakuti banja la Zuze, pabodzi na wadzinza na axamwali, acite ulendo bwa kuyenda ku Jeruzalemu. Iwo akhambacita ulendo bumwebu pa gole liri-lense kuti akagumanike pa madyo ya paskwa, ninga momwe cakutonga cikhalewera. (Bzakutonga 16:16) Kucokera ku Nazaleti mpaka ku Jeruzalemu, ukhali mtantho wa makilometro 120. Imweyi ikhali nthawe yomwe wanthu akhakhala wakutanganidwa kwene-kwene, acikhalambo wakukomedwa pakukonzekera ulendobo. Jezu tsapano akhadapfitsa magole 12 yakubadwa, ndipo akhadikhirira na mtima wense kufika pa madyopo, kuti akakhale pomwe pafupi na templo.

Zuze pabodzi na banja lace, akhawona lini paskwa ninga mwambo wa nsiku ibodzi yokha. Ikapita nsiku ya paskwayo, mangwana yace akhambayamba na ‘madyo ya mkate wakusaya cakufufumisa,’ yomwe yakhacitika kwa nsiku zakukwana zinomwe. (Marko 14:1) Mwambo umweyu ukhacita mbali ya paskwayo. Kucokera ku Nazareti kuyenda ku paskwa ku Jeruzalemu mpaka kubwerera, bzikhatenga midzinga miwiri. Tsono pa ulendo bumwebu, padacitika cinthu cinango na Jezu, comwe cidacitisa kuti iwo amale nthawe itali ku Jeruzalemu. Ndipo cinthuco cidadzazindikiridwa mu njira pomwe akhabwerera ku Nazaleti.

Pomwe akhali pa ulendo bwa kubwerera ku Nazaleti, Zuze na Mariya akhakumbuka kuti Jezu akhali pabodzi na wa dzinza na axamwali, omwe akhali nawo pabodzi pa ulendobo. Koma pomwe iwo akhapuma usiku, ni pomwe adazindikira kuti Jezu pakhalibe. Ndipo iwo adayamba kumunyang’ana pakati pa thimulo koma akhamugumana lini. Adamunyang’ana mu njira iri-yense koma alibe kumugumana. Zuze na Mariya adabwerera pomwe ku Jeruzalemu kuti akamunyang’ane kumweko.

Iwo adamala nsiku yathunthu ankumunyang’ana koma alibe kumugumana. Napo pa nsiku yaciwiri alibe kumugumana basi. Pakumalizira pace, iwo adakamugumana mwana wawoyo mu templo, pa nsiku yacitatu. Iye akhali pakati pa apfunzisi Wacijuda, ankuwabvesera, aciwacita mibvunzo, ndipo akhawadabwisa na cidziwiso comwe akhanaco.

Tenepo Mariya adamubvunza kuti: ‘Mwanawe, thangwe ranyi iwepo watiboneresa tenepa? Ona, inepano na Pai wakowa, tikhadataya mtima pa kukunyang’ana.’—Luka 2:48.

Jezu adadabwa thangwe abereki wace akhadziwa lini komwe iye akhali. Ndipo iye adawabvunza kuti: ‘Thangwe ranyi mukhandinyang’ana? Mukhadziwa lini kuti ndikhafunikira kukhala mu nyumba ya Pai wangu?’—Luka 2:49.

Pakuti akhali pabodzi, Jezu adabwerera ku Nazaleti pabodzi na abereki wace, ndipo iye akhapitiriza uwabvera. Pomwe Jezu akhakula, cidziwiso cace cikhayenda cicithumizirika. Napo pomwe akhali tswaka, iye akhafunidwa na Mulungu pabodzi na wanthu. Kuyambira pomwe akhali mwana, Jezu adakhala ciratizo cabwino sikuti pa bzinthu bza uzimu bzokha koma na pa kubvera abereki wace.