Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 1

Bzomwe Mulungu Adadziwisa Elizabeti na Mariya

Bzomwe Mulungu Adadziwisa Elizabeti na Mariya

LUKA 1:5-33

  • ANJO GABRIYELI ADALEWERATU BZA KUBADWA KWA JUWAU BATISTA

  •  

Tingalewe kuti Bibliya lense ni Fala lakucokera kwa Mulungu. Baba wathu wakudzulu adatipasa bukhuli kuti limbatipfunzise. Tsapano mbatiwoneni bzinthu bzomwe Mulungu adadziwisa Elizabeti na Mariya kwa magole 2.000 m’mbuyomu. Anjo Gabriyeli, omwe ambaima ‘pamaso pa Mulungu’ ndiye omwe adadziwisa mafalaya. (Luka 1:19) Kodi bzinthu bzikhali tani pomwe anjoyo adadziwisa mafalayo?

Gabriyeli adadziwisa mafala yakuyambirira m’gole la 3 AEC. Kodi n’kuponi komwe Gabriyeli adadziwisa mafala yace yakuyambiriraya? Kukhali kumapiri ya ku Judeya, pinango kukhali lini kutali na Jeruzalemu, ndipo kumweko kukhakhala wansembe munango wa Yahova omwe akhacemeredwa Zakariya. Iye pabodzi na mkazi wace Elizabeti, akhali lini maswaka, ndipo akhalibe wana. Ndipo Zakariyayo akhatumikira ninga wansembe ku templo ya Mulungu ku Jeruzalemu. Nsiku inango pomwe Zakariya akhali ku temploko, mwadzidzi Gabriyeli adawonekera pafupi na pa mphatso ya bzakununkhiza.

Mwakusaya kupenukira, Zakariya adagopa. Koma Anjoyo adamuderekhesa Zakariya mwakumuuza kuti: ‘Leka kugopa Zakariya, thangwe kudandaula kwako kwabvedwa, ndipo mkazi wako Elizabeti, an’dzakuberekera mwana wacimuna, ndipo iwepo udzamupase dzina lakuti Juwau.’ Gabriyeli adathumizira kuti Juwauyo ‘an’dzakhala mkulu pa maso pa Yahova.’ Ndipo an’dzatsonkhanisa ‘gulu la wanthu wa Yahova lakukonzekeresedwa bwino.’—Luka 1:13-17.

Koma Zakariya alibe kukhulupira bzimwebzi. Thangwe ranyi? Thangwe iye na Elizabeti akhali nkhalamba. Tenepo, Gabriyeli adamuuza kuti: ‘Iwepo un’dzakhala bewewe mpaka bzimwebzi bzikadzacitika, thangwe ulibe kukhulupira mafala yangu.’—Luka 1:20.

Mkati mwa bzimwebzi, wanthu winango omwe akhali kunja kwa templo akhabzibvunza kuti n’thangwe ranyi Zakariya ankucedwa kubula mu templomo? Pakumalizira pace iye adadzabula koma akhakwanisa lini kulewalewa. Ndipo iye akhalewalewa na manja basi. Bzimwebzi bzikhali umboni bwakuti iye akhadawona cinthu cakudabwisa mu templomo.

Zakariya atamaliza basa lace ku templo, iye adabwerera kumui kwace. Kwa kanthawe kakucepa, Elizabeti adadzakhala na pathupi! Pomwe akhadikhirira kubadwa kwa mwanayo kwa minyezi mixanu, Elizabeti akhakhala kumui kwace basi kutali na wanthu.

Patsogolo pace Gabriyeli adawonekera pomwe kaciwiri. Kwa mbani? Kwa mtsikana munango omwe akhanati kulowodwa wakucemeredwa Mariya, omwe akhakhala kumpoto kwa Jeruzalemu m’cigawo ca Galileya mu mzinda wa Nazaleti. Kodi n’ciyani comwe anjoyo adauza Mariya? Iye adati: ‘Mulungu wakudekera mtima. Ona: Un’dzatenga pathupi, ucidzabereka mwana wamwamuna, ucidzamucemera dzina lakuti Jezu.’ Gabriyeli adathumizira kuti: ‘Iye an’dzakhala mkulu, acidzacemeredwa Mwana wa Mkululetu, . . . Ndipo iye an’dzatonga nyumba ya Djakobi, nthawe zense, ndipo Umambo bwace bun’dzamala lini.’—Luka 1:30-33.

Mungakwanise kuwona kuti Gabriyeli akhana mwayi ukulu wakudziwisa Elizabeti na Mariya bzinthu bzakucokera kwa Mulungu. Mukambawerenga bza nkhani ya Juwau na Jezu, mun’dzazindikira kuti n’thangwe ranyi bzinthu bzakucokera kwa Mulungubzi mpsakupambulika kwene-kwene.