Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Njira, Cadidi na Moyo

Njira, Cadidi na Moyo

Munthu ali-wense ambafuna kutambira bzipsa bzabwino. Ndipo pana bzipsa bzinango bzakufunika kwene-kwene kwa imwepo pabodzi na wanthu omwe mumbawafuna.

Bzipsa bzabwinobzi bzimbagumanika m’Bibliya, bukhu lomwe Yahova Mulungu, omwe adalenga kudzulu na dziko la pansi adacitisa kuti linembedwe kwa magole mazinji m’mbuyomo. Mu bukhu lino, tin’cezerana bza mabukhu manai yakugumanika m’Bibliya yomwe yana bzipsa bzabwino kwene-kwene kwa tense. Mulungu adaphatisa basa Mateu, Marko, Luka na Juwau kuti anembe mabukhuya ndipo yambadziwika na madzina yawoya.

Mabukhu manaiya, kawiri-kawiri yambacemeredwa kuti Mavanjedyo manai. Iyo yambafotokoza bzipsa bzabwino bzakulewa bza Jezu. Mabukhuya yambalatizambo kuti Jezu ni njira yomwe Mulungu adaikonza kuti apulumusire nayo wanthu, ndipo ninga Mambo wa Umambo bwa Mulungu, Jezuyo an’dzabweresa bzisimbo bzamuyaya kwa wanthu omwe animukhulupira.​—Marko 10:17, 30; 13:13.

N’THANGWE RANYI PAKHAFUNIKA MAVANJEDYO MANAI?

Pinango mungabzibvunze kuti n’thangwe ranyi Mulungu adacitisa kuti pakhale mabukhu manai yakulewa bza moyo wa Jezu na bzomwe akhapfunzisa.

Bzina phindu likulu kukhala na mabukhu yakufotokoza bzomwe Jezu akhalewa na kucita. Kuti tibvesese nfundo imweyi, tindendemezere kuti pana mpfunzisi munango wakudziwika kwene-kwene ndipo wanthu anai adakhala pafupi na iyepo. Munthu omwe adakhala kutsogolo kwa mpfunzisiyo ni nyakukhomesa mtsonkho. Omwe adakhala kuboko la madidi ni dotolo. Omwe adakhala ku boko lamadzere ni khombwe ndipo ambabverana kwene-kwene na mpfunzisiyo. Ndipo munthu wacinai adakhala kumbuyo kwace ndipo ambanyang’anisisa bzomwe mpfunzisiyo ambacita ndipo iye ni m’ng’ono pa wensenewo. Wanthu anaiwa ambacita bzinthu mwacirungamo ndipo ambafunisisa kudziwa bzinango. Tenepo, ali-wense angafotokoze mwakubverana na momwe waiwonera nkhaniyo pabodzi na luso lomwe analo. Na tenepo, kuwerenga nkhani zomwe wanthuwa adanemba tingakwanise kubvesesa bwino bzomwe mpfunzisiyo adalewa na kucita. Bzimwebzi bzinkulatiza kuti mabukhu manai yomwe yambalewa bza moyo wa Jezu, omwe ni Mpfunzisi Waluso njakuthandiza kwene-kwene.

Bzina phindu likulu kukhala na mabukhu yakufotokoza bzomwe Jezu akhalewa na kucita. Kuti tibvesese nfundo imweyi, tindendemezere kuti pana mpfunzisi munango wakudziwika kwene-kwene ndipo wanthu anai adakhala pafupi na iyepo. Munthu omwe adakhala kutsogolo kwa mpfunzisiyo ni nyakukhomesa mtsonkho. Omwe adakhala kuboko la madidi ni dotolo. Omwe adakhala ku boko lamadzere ni khombwe ndipo ambabverana kwene-kwene na mpfunzisiyo. Ndipo munthu wacinai adakhala kumbuyo kwace ndipo ambanyang’anisisa bzomwe mpfunzisiyo ambacita ndipo iye ni m’ng’ono pa wensenewo. Wanthu anaiwa ambacita bzinthu mwacirungamo ndipo ambafunisisa kudziwa bzinango. Tenepo, ali-wense angafotokoze mwakubverana na momwe waiwonera nkhaniyo pabodzi na luso lomwe analo. Na tenepo, kuwerenga nkhani zomwe wanthuwa adanemba tingakwanise kubvesesa bwino bzomwe mpfunzisiyo  adalewa na kucita. Bzimwebzi bzinkulatiza kuti mabukhu manai yomwe yambalewa bza moyo wa Jezu, omwe ni Mpfunzisi Waluso njakuthandiza kwene-kwene.

Kupitiriza na ciratizo capadzauluci, nyakukhomesa mtsonkho ankufuna kuthandiza wanthu Wacijuda. Tenepo, iye ankunemba nkhani zace mu njira yakuti Ajudawo aleke kuneseka kubvesesa. Koma dotolo ule ankulewa kwene-kwene bza kupoza wanthu wakuduwala ayai wakupunduka, ndipo akambafotokoza nkhani zomwe nyakukhomesa mtsonkho ule akhadazilewa kale, iye ankusiya zinango ayai ankuzifokoza mu njira inango. Tsono munthu omwe ambabverana na mpfunzisi ule ankufotokoza maka-maka mikhalidwe na momwe mpfunzisiyo ambawonera bzinthu. Bzomwe ankunemba mng’ono pa wenseneyu mpsacigwatho ndipo mpsakubveka bwino. Napo bziri tenepo, bzomwe wense anemba mpsacadidi. Bzimwebzi bzinkulatiza kuti kukhala na mabukhu manai yomwe yambafotokoza bzomwe bzidacitika pa moyo wa Jezu kumbatithandiza kubvesesa bwino mikhalidwe yace, bzomwe akhacita pabodzi na bzomwe akhapfunzisa.

Wanthu winango akambalewa bza ‘vanjedyo ya Mateu ayai ya Juwau,’ ambalewa kuti bzipsa bza Mateu ayai bza Juwau, tsono bzimwebzi mpsacadidi lini. Tikulewa tenepo thangwe rakuti mabukhu manaiya, ni ‘bzipsa bzabwino bzakulewa bza Jezu Kristu.’ (Marko 1:⁠1) Tenepo, mwacigwatho tingalewe kuti m’mavanjedyo yenseneya muna bzipsa bzabwino bzakulewa bza Jezu.

Wanthu azinji omwe ambapfunza Fala la Mulungu adandendemeza ndipo adayezera kubveranisa nkhani zomwe zidanembedwa m’bukhu la Mateu, Marko, Luka na Juwau. Mwa ciratizo, pomwe gole la 170 EC, likhanati kufika, munthu munango wa ku Siriya dzina lace Tatiani adayezera kucita bzimwebzi. Iye adazindikira kuti mabukhu manaiya, yambafotokoza nkhani mwakulondoza ndipo yadafuliziridwa na Mulungu. Bzomwe adawona m’mabukhumu bzidamucitisa kunemba bukhu la msolo wakuti Diatessaron lomwe limbabveranisa nfundo za m’mabukhu yomwe yambalewa bza moyo wa Jezu na bzomwe akhacita pomwe akhapalizira.

Bukhu lino lomwe lina msolo wakuti Jezu ni Njira, Cadidi na Moyo, limbabveranisa nkhani za m’mabukhu yomwe yambafotokoza bza moyo wa Jezu mwakubveka bwino na mwakulondoza. Bzimwebzi bziri tenepo thangwe tsapano tinkukwanisa kubvesesa bwino mapolofesiya pabodzi na mathere yomwe Jezu adalewa. Ndipo bzimbatithandiza kuti timbabvesese bzomwe adalewa, kucita na nthawe yomwe bzinthubzo bzikhacitika. Bzomwe anyakufufudza bzinthu bza kale adagumana bzatithandiza pomwe kubvesesa nfundo zinango na momwe Mateu, Marko, Luka na Juwau akhawonera bzinthu. Tsono palibe omwe angangingimire makumbukidwe yace pakufotokoza momwe nkhani iri-yense ikhaliri. Koma bukhu limweri la msolo wakuti Jezu ni Njira, Cadidi na Moyo linkufotokoza mwakubveka bwino na mwakulondoza bzomwe bzidacitika pa moyo wa Jezu.

NJIRA, CADIDI NA MOYO

Mukambawerenga bukhuli, yezerani kugumana nfundo zomwe zingakuthandizeni na kuthandizambo wanthu omwe mumbawafuna. Kumbukirani kuti Jezu caiyeyo adauza mpostolo Thomasi kuti: ‘Inepano ndine njira, cadidi na moyo. Palibe omwe angafike kuna Baba, acisaya kupita na mwa inepano.’​—Juwau 14:6.

Bukhu lino lomwe lina msolo wakuti Jezu ni Njira, Cadidi na Moyo, linkuthandizani kubvesesa kuti n’thangwe ranyi Jezu ni ‘njira.’ Wanthufe timbakwanisa kupemba kwa Yahova Mulungu thangwe ra Jezu. Ndipo thangwe ra iye, timbakwanisa pomwe kubverana na Mulungu. (Juwau 16:23; Waroma 5:8) Tenepo, thangwe ra Jezu tingakhale pa uxamwali bwabwino na Mulungu.

Jezu ni ‘cadidi.’ Iye akhalewalewa na kucita bzinthu mwakubverana na cadidi. Pomwe wanthu akhawona Jezu, bzikhali ninga kuti awona cadidi. Adakwanirisa mapolofesiya mazinji yomwe ‘yadakhaladi “inde” mwa iye.’ (2 Wakolinto 1:20; Juwau 1:14) Mapolofesiya yamweya, yambatithandiza kubvesesa udindo bukulu bomwe Jezu anabo pakukwanirisa kufuna kwa Mulungu.​—Cibvumbulutso 19:10.

Ndipo Jezu Kristu ni ‘moyo.’ Thangwe rakuti Jezu adapereka moyo wace wakulungama na mulopa wace, wanthufe tingadzagumane moyo wa cadidi omwe ni ‘moyo wakusaya kumala.’ (1 Timotio 6:12, 19; Wayefezo 1:7; 1 Juwau 1:7) Jezu an’dzalamusa wanthu bzulu bzizinji omwe adafa kuti adzakhalembo na cidikhiro cakudzakhala na moyo wakusaya kumala m’Paraizo.​—Juwau 5:28, 29.

Tensenefe tin’funika kubvesesa udindo bomwe Jezu anabo pakukwanirisa cakulinga ca Mulungu. Tinkudikhira kuti munikomedwa pakupfunza bzinthu bzizinji bza Jezu, omwe ‘ni njira, cadidi na moyo.’