Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 16

Jezu Adalatiza Nyongo pa Kunamata Kwacadidi

Jezu Adalatiza Nyongo pa Kunamata Kwacadidi

JOWAU 2:12-22

  • JEZU ADACENESA TEMPLO

Pambuyo pa malowozi ku Kana, Jezu adacita ulendo bwa kuyenda ku Kafarinaumu. Pa ulendobu Jezu adayenda pabodzi na mai wace na azibale wace omwe madzina yawo ni Tiyago, Zuze, Simau na Juda.

Tsono n’thangwe ranyi Jezu adayenda ku Kafarinaumu? Bzinkuwonekeratu kuti mzinda umweyu ukhali ukulu ndipo ukhadziwika kwene-kwene kuposa mzinda wa Nazaleti na Kana. Ndipo anyakupfunza wakuyambirira wa Jezu azinji akhakhala ku Kafarinaumuko. Tenepo, Jezu adawapfunzisa bzinthu bzinango ku mbuto yomwe iwo adabadwira.

Pa nthawe yomwe akhali ku Kafarinaumu, Jezu adacita pomwe mabasa manango yakudabwisa. Tenepo, wanthu azinji wa mu mzindamo na wa mizinda ya pafupi, adabva bzomwe iye adacitabzo. Koma Jezu na ateweri wace omwe akhali Ajuda wakubzipereka, alibe kukhalisa mu mzindamo, iwo adayenda ku Jeruzalemu kuti akacite paskwa ya mu 30 EC.

Pomwe akhali ku templo ku Jeruzalemu, anyakupfunzawo adawona Jezu ankucita cinthu cakudabwisa kwene-kwene comwe akhanati kale kucicita.

Cakutonga ca Mulungu cikhalewa kuti Ajirayeri akhafunikira kumbapereka bzirombo ninga nsembe pomwe akhali ku temploko, ndipo alendo akhafunikirambo cakudya pa nthawe yense yomwe akhali mu mzindamo. Tenepo, cakutongaco cikhabvumizambo kuti wanthu wakucokera kutaliwa, ambabwerese kobiri kuti adzagulire ‘ng’ombe, mabira, mbuzi,’ na bzinango kuti ambabziphatise basa pa nthawe yense yomwe akhakhala mu Jeruzalemumo. (Bzakutonga 14:24-26) Ndipopa anyamalonda akhambadzagulisa bzifuwo ayai mbalame mkati mwa mpanda wa mu templo. Winango wa anyamalondawa akhabera wanthu mwa kumbawagulisira bzinthu mwakuumira kwene-kwene.

Pomwe adawona bzimwebzi, Jezu adakalipa kwene-kwene ndipo adakhuthula kobiri za akasinthe-sinthe, adagwesa meza zawo ndipo adawathotha anyakugulisawo. Patsogolo pace Jezu adauza wanthuwo kuti: ‘Cosani bzinthubzi muno! Nyumba ya Babangu lekani kuisandusa nyumba ya malonda!’—Juwau 2:16.

Pomwe anyakupfunza wa Jezu adawona bzimwebzi, iwo adakumbukira polofesiya yakulewa bza mwana wa Mulungu yakuti: ‘Nyongo ya panyumba panu in’dzandidya.’ Koma Ajuda akhabzibvunza kuti: ‘N’ciponi cizindikiro comwe ungatilatize ninga umboni bwakuti unabo udindo bwakucita bzimwebzi?’ Jezu adawatawira kuti: ‘Gwesani temployi ndipo ine ndin’dzaimanga mu nsiku zitatu.’—Juwau 2:17-19; Psalymo 69:9.

Ajuda akhakumbuka kuti Jezu akhalewa bza templo caiyo ya mu Jeruzalemu, tenepo iwo adamubvunza kuti: ‘Temployi idamala magole 46 inkumangidwa, ndipo iwepo ungadzaimange mu nsiku zitatu?’ (Juwau 2:20) Tenepo, Jezu akhalewa bza thupi lace ninga templo. Pambuyo pa magole matatu, anyakupfunza wace adadzayakumbukira mafala yamweya pomwe Jezu adadzalamusidwa.