Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 17

Iye Adapfunzisa Nikodemu Usiku

Iye Adapfunzisa Nikodemu Usiku

JUWAU 2:23–3:21

  • JEZU ADACEZA NA NIKODEMU

  • KODI KUBADWA PAPSA KUMBATHANDAUZA CIYANI?

Pomwe Jezu akhali ku Jeruzalemu ku msinda wa paskwa mu gole la 30 EC, iye adacita bzakudabwisa bzikulu. Thangwe ra bzimwebzi wanthu azinji adamukhulupira. Nikodemu omwe akhali mfarizeu ndipo akhalimbo nyakuyeruza ku nyumba ya mphala ya Ajuda yomwe ikhadziwikambo kuti sinedriyo, iye adadabwa kwene-kwene na bzomwe Jezu akhapfunzisa. Pakufuna kudziwa bzizinji iye adakazungira Jezu usiku, pinango thangwe ra mantha ya kuti mbiri yace ingadaipa pomwe atsogoleri winango Wacijuda angadamuwona.

Nikodemu pomwe adagumana na Jezu adalewa kuti: ‘Rabi, timbadziwa kuti imwepo mwabwera ninga mpfunzisi kucokera kwa Mulungu, pakuti palibe munthu omwe angacite bzakudabwisa bzomwe imwepo mumbacita, penu Mulungu ali lini naye.’ Pakutawira Jezu adauza Nikodemu kuti penu munthu an’funa kupita mu Umambo bwa Mulungu, an’funika ‘kubadwa papsa.’—Juwau 3:2, 3.

Kodi bzingakwanisike tani kuti munthu abadwe papsa? Nikodemu adabvunza kuti: ‘Kodi angapite m’mimba mwa mai wace, acibadwa papsa?’—Juwau 3:4.

Nee, kubadwa papsa kumbathandauza lini bzimwebzo. Jezu adafotokoza kuti munthu ‘akasaya kubadwa mwa madzi na mzimu, angapite lini mu Umambo bwa Mulungu.’ (Juwau 3:5) Pomwe Jezu akhabatizidwa, mzimu wakucena udapolika pa iye, pamwepo iye adababwa ‘mwa madzi na mzimu.’ Pa nthawe imweyo padabveka mafala yakucokera kudzulu yakuti: ‘Uyu ndiye mwanangu, wakufunidwa, omwe ndimbakondwa naye.’ (Mateu 3:16, 17) Na bzimwebzi, Mulungu adadziwisa padeca kuti Jezu akhali mwana wace wa uzimu ndipo adamupasa cidikhiro cakudzapita mu Umambo bwa kudzulu. Patsogolo pace, pa Pentekosite wa mu 33 EC, wanthu winango omwe adabatizidwa adatambirambo mzimu wakucena, tenepo adabadwa papsa ninga wana wa uzimu wa Mulungu.—Mabasa 2:1-4.

Nikodemu akhabvesesa lini bzomwe Jezu akhamupfunzisa pakulewa bza Umambo. Tsono Jezu akhalewa bza udindo bwace bwakupambulika ninga mwana wa Mulungu. Iye adati: ‘Ninga momwe Mozeji adamanikira nyoka m’dzaulu mu dambo, mu njira imweyi mwana wa munthu an’dzamanikidwambo m’dzaulu, kuti munthu ali-wense omwe alatize cikhulupiro kwa iye akhale na moyo wakusaya kumala.’—Juwau 3:14, 15.

Pomwe Ajirayeri akhali m’dambo, akalumidwa na nyoka ya ululu akhafunika kunyang’anisa nyoka ya mkuwa kuti apulumuke. (Mirewengo 21:9) Mwakundendemerana na bzimwebzi wanthu wense an’funika kukhulupira Mwana wa Mulungu kuti apulumusidwe ku infa acitambira moyo wakusaya kumala. Pakufotokoza bzomwe Yahova adacita mwa lufoyi kuti apulumuse wanthu, Jezu adauza Nikodemu kuti: ‘Mulungu adafuna kwene-kwene dziko la pansi, mpaka kupereka Mwana wace wakubadwa-yekha, kuti munthu ali-wense omwe alatize cikhulupiro kwa iye asaye kupfudzidwa, koma akhale na moyo wakusaya kumala.’ (Juwau 3:16) Tenepo, pomwe adayamba utumiki bwace ku Jeruzalemu, kwa minyezi mitanthatu yokha Jezu adabvekesa kuti iye akhali njira yakuti wanthu adzapulumuke.

Jezu adauza Nikodemu kuti: ‘Mulungu alibe kutumiza mwana wace kuti adzayeruze dziko.’ Bzimwebzi bzinkuthandauza kuti iye alibe kutumidwa kuti adzayeruze wanthu kuti ayende kukapfudzidwa. M’mbuto mwace, ninga momwe  Jezu adalewera, iye adatumidwa ‘kuti dziko lipulumusidwe kucokera mwa iye.’—Juwau 3:17.

Nikodemu adanyang’ana Jezu usiku thangwe ra mantha. Tenepo mpsakudabwisa kuti Jezu adamaliza macezaya mwa kumuuza kuti: ‘Tenepo, mathangwe yakuperekera ciyeruzo ngaya: ceza cafika m’dziko koma wanthu afuna m’dima kuposa ceza, pakuti mabasa yawo ngakuipa. Omwe ambacita bzinthu bzakuipa ambawenga ceza ndipo ambafika lini pomwe pana cezapo, kuti mabasa yace yaleke kutsimulidwa. Koma omwe ambacita bzomwe mpsacadidi, ambafika pomwe pana ceza, kuti bziwoneke padeca kuti mabasa yace ambayacita mwakubverana na kufuna kwa Mulungu.’—Juwau 3:19-21.

Tsapano Nikodemu omwe akhali mfarizeu ndipo akhalimbo nyakuyeruza ku nyumba ya mphala ya Ajuda, akhafunika kukumbukira pa bzomwe akhadamala kubva bva udindo bwa Jezu mu Umambo bwa Mulungu.