Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 13

Tewezerani Ciratizo ca Jezu Mukagumana na Mayezo

Tewezerani Ciratizo ca Jezu Mukagumana na Mayezo

MATEU 4:1-11 MARKO 1:12, 13 LUKA 4:1-13

  • JEZU ADAYEZEDWA NA SATHANI

Jezu atandomala kubatizidwa na Juwau, mzimu wa Mulungu udamutsogolera kuyenda ku dambo la ku Judeya. Pa nthawe imweyo, Jezu akhana bzinthu bzizinji kuti abzikumbukire. Mukukumbukira kuti pomwe iye adabatizidwa, ‘kudzulu kudafunguka?’ (Mateu 3:16) Bzimwebzi bzinkuthandauza kuti iye adakumbukira bzense bzomwe adapfunza na bzomwe adacita pomwe akhali kudzulu. Ndipopa tinkupenukira lini kuti Jezu akhana bzinthu bzizinji kuti abzikumbukire.

Jezu adamala nsiku 40 ali m’dambo, usiku na masikati. Pa nthawe yenseneyo, iye alibe kudya cinthu ciri-cense. Pakudziwa kuti iye akhana njala kwene-kwene, Sathani Dyabu adabwera kudzamuyeza, mwa kumuuza kuti: ‘Penu imwepo ndimwe mwana wa Mulungu, uzani minyalayi kuti isanduke mikate.’ (Mateu 4:3) Jezu adalamba kucita bzimwebzo thangwe akhadziwa kuti kukhali kuphonyeka kuphatisa basa mphanvu zakucitira bzakudabwisa, zomwe Mulungu adamupasa kuti akwanirise bzikhumbo bzace.

Koma Dyabu alibe kuimira pamwepo. Iye adayeza Jezu mu njira inango. Sathaniyo adauza Jezu kuti amoge kucokera padzulu pa mpanda wa templo. Koma Jezu adadziwa kuti kucita bzimwebzo kungadakhala kundofuna kubziwonesera, tenepo iye adalamba. Mwakuphatisa basa Bzinembo, Jezu adalatiza kuti n’kuphonya kuyeza Mulungu mu njira imweyi.

Patsogolo pace Dyabu adayeza Jezu kacitatu pakumulatiza ‘umambo bwense bwa pansi pano, na mbiri yace,’ acimuuza kuti: ‘Bzensenebzi ndin’kupasa, malinge ungagodama, ucindinamata kabodzi kokha.’ Nthawe imweyo, Jezu ankulamba pomwe aciti: ‘Coka Sathani!’ (Mateu 4:8-10) Jezu adalamba kugodamira Sathani, thangwe akhadziwa kuti Yahova yekha ndiye an’funika kutumikiridwa. Iye adatsimikiza kukhala wakukhulupirika kwa Mulungu.

Pana bzinthu bzizinji bzomwe tingapfunze pa mayezoya, pabodzi na kukhulupirika kwa Jezu. Nkhaniyi inkulatiza kuti Sathani ni munthu wauzimu omwe alipodi, sikuti ni khalidwe lakuipa ninga momwe wanthu azinji ambakumbukira. Koma tingakwanise lini kumuwona. Nkhaniyi inkulatizambo kuti maboma yense ya pansi pano yali m’manja mwa Dyabu. Tsono n’thangwe ranyi tingalewe kuti bzomwe Dyabu ankucita, pakufuna kupasa Jezu umambo bwense bwa pansi pano kukhali kumuyeza?

Tingalewe tenepo thangwe rakuti Dyabu adalewa kuti angapase Jezu umambo bwense bwa padziko lapansi malinge iye acigodama na kumunamata kabodzi kokha. Tenepo, Dyabu angaphatise basa njira ibodzi-bodziyi pa kufuna kutiyeza, pinango mwa kutipasa mipata yakukhala na cuma, kukhala na udindo bwa pa dzulu ayai kukhala munthu wakubvekera kwene-kwene m’dzikoli. Tsono tingakhale wanzeru tikatewezera ciratizo ca Jezu, kupitiriza kukhala wakukhulupirika kwa Mulungu, bziribe basa kuti ni mtundu wanyi wa mayezo. Kumbukirani kuti Sathani adamusiya Jezu ‘kufikira nthawe inango yabwino.’ (Luka 4:13) Bzingacitikembo mu njira ibodzi-bodziyi na ifepano, ndipopa tin’funika kukhala wakupenya nthawe zense.