Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 12

Kubatizidwa kwa Jezu

Kubatizidwa kwa Jezu

MATEU 3:13-17 MARKO 1:9-11 LUKA 3:21, 22 JUWAU 1:32-34

  • JEZU ADABATIZIDWA ACIDZOZEDWA

  • YAHOVA ADACEMERA JEZU KUTI MWANA WACE

Patapita minyezi mitanthatu kucokera pomwe Juwau Batista adayamba kupalizira, pa nthawe imweyi Jezu akhana magole 30 yakubadwa, ndipo adayenda ku Joridano komwe kukhana Juwauyo. Kodi akhayenda kukacitanyi? Iye akhandoyenda lini kukazungira Juwau, ne kukawona momwe basa lace likhafambira. Koma Jezu adayenda kukakumbira Juwau kuti amubatize.

Koma Juwau akhalamba, ndipo adalewa kuti: ‘Ine ndine ndin’funika kubatizidwa na imwepo, tsono imwepo munkubwera pomwe kwa ine?’ (Mateu 3:14) Juwau akhadziwa kuti Jezu ni mwana wakupambulika wa Mulungu. Kumbukirani kuti pomwe akhali m’mimba mwa mai wace, Juwau adamoga-moga na cikondweso pomwe Mariya adazungira mai wace Elizabeti. Mpsakupenukisa lini kuti Elizabeti adamuuza bzimwebzi pomwe Juwauyo adadzabadwa. Mpsakukwanisikambo kuti iye adadziwa bza anjo omwe adalewa bza kubadwa kwa Jezu, na anjo omwe adabwera kuna amakabusa usiku bomwe Jezu adabadwa.

Juwau akhadziwa kuti iye akhafunika kubatiza wanthu omwe akhakungula pikado zawo. Koma Jezu akhalibe pikado. Napo Juwau akhalamba, Jezu adamungingimira aciti: ‘Pa nthawe ino bvuma kuti bzikhale tenepoyo, pakuti mpsakuthemera, ndipo mwa njira imweyi, tin’kwanirisa bzense bzomwe mpsakulungama.’—Mateu 3:15.

Kodi thangwe ranyi bzikhafunika kuti Jezu abatizidwe? Jezu adabatizidwa sikuti ninga cizindikiro cakulatiza kuti akhadakungula pikado zace. Koma ubatizo bwace cikhali ciratizo cakuti iye adakonzeka kubzipereka kuti acite kufuna kwa baba wace. (Wahebereu 10:5-7) Mbuyomu Jezu akhaphata basa ninga nyakusema matabwa, koma tsapano ikhali nthawe yakuti iye acite basa lomwe baba wace wakudzulu adamutumiza kudzacita. Kodi munkukumbuka kuti Juwau akhadziwa kuti cinthu cakupambulika cingadacitika pomwe iye akhabatiza Jezu?

Patsogolo pace iye adalewa kuti: ‘Omwe adandituma kudzabatiza m’madzi adandiuza kuti: “Ule omwe un’dzawona mzimu unkumumbutha ucikhala pa iye, umweyo ni omwe an’batiza na mzimu wakucena.”’ (Juwau 1:33) Tenepo, Juwau akhadikhira kuti mzimu wa Mulungu ungadadzabwera kuna munthu munango omwe iye angadadzamubatiza. Ndipopa, pomwe Jezu adabula m’madzi, Juwau alibe kudabwa pomwe adawona ‘mzimu wa Mulungu wakuwoneka ninga nkhangaiwa unkupolika kudzambutha pa [Jezu].’—Mateu 3:16.

Koma pana bzinango bzomwe bzidacitika pa ubatizo bwa Jezu. ‘Kudzulu kudamufungukira.’ Kodi bzimwebzi bzinkuthandauza ciyani? Bzinkuthandauza kuti pa nthawe yomwe Jezu adabatizidwa, iye adayamba kukumbukira bzense bzomwe akhadziwa pomwe akhali kudzulu. Tenepo, Jezu akhakumbukira moyo wace ninga mwana wauzimu wa Yahova, kuphatanidzambo mfundo za cadidi comwe adapfunzisidwa na Yahovayo kudzuluko.

Kuthumizira bzimwebzi, pomwe Jezu adabatizidwa, padabveka Fala lakucokera kudzulu, liciti: ‘Uyu ndiye mwanangu, wakufunidwa, omwe ndimbakondwa naye.’ (Mateu 3:17) Kodi limweri likhali fala la mbani? Lingakhale lini fala la Jezu m’bodzi-bodziyo, thangwe iye akhali pabodzi na Juwauyo pa mbutoyo. Limweri likhali Fala la Mulungu. Bzimwebzi bzinkulatiziratu kuti Jezu ni mwana wa Mulungu. Sikuti Jezuyo ni Mulungu.

Ninga momwe tinkuwoneramu, Jezu akhali mwana wa Mulungu omwe adabadwa ninga munthu, ninga momwe munthu wakuyamba Adamu akhaliri. Pambuyo pa kufotokoza bza ubatizo bwa Jezu, Luka adalewa kuti: ‘Pomwe Jezu adayamba basa lace, akhana magole 30 yakubadwa. Wanthu akhakhulupira kuti iye akhali mwana wa Zuze, mwana wa Heli, . . . Mwana wa Davide, . . . Mwana wa Abalahamu, . . . Mwana wa Nowe, . . . Mwana wa Adamu, mwana wa Mulungu.’—Luka 3:23-38.

Tenepo, ninga momwe Adamu akhaliri munthu, mpsibodzi-bodzimbo na ‘mwana wa Mulungu,’ Jezu. Pomwe Jezu adabatizidwa, adayamba uxamwali bupsa na Mulungu, acikhala Mwana wauzimu wa Mulunguyo. Na tenepo, Jezu akhana cidziwiso ca kukwanisa kupfunzisa cadidi ca kulewa bza Mulungu, acilatiza njira yakuyenda ku moyo. Pa nthawe imweyi Jezu adabzipereka kuti acite kufuna kwa Mulungu, ndipo basa akhaliyambalo lingadacitisa kuti pakumalizira pace iye apereke moyo wace waumunthu ninga nsembe yakulombolera pikado za wanthu.