Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 120

Anyakupfunza Akhali Ninga Mithambi Yakubala Bzisapo Ndipo Akhalimbo Axamwali wa Jezu

Anyakupfunza Akhali Ninga Mithambi Yakubala Bzisapo Ndipo Akhalimbo Axamwali wa Jezu

JUWAU 15:1-27

  • MUTI WA MPESA WACADIDI NA MITHAMBI YACE

  • BZOMWE MUNTHU ANGACITE KUTI APITIRIZE KUFUNIDWA NA JEZU

Jezu akhadamala kulimbisa apostolo wace wakukhulupirika. Kukhadadoka kwene-kwene, ndipo pinango pakhali pakati pa usiku. Tsapano Jezu adafotokozera apostolowo there lakulimbisa kwene-kwene.

Iye adayamba kufotokoza therelo mwakulewa kuti: ‘Inepano ndine mpesa caiwo, ndipo Baba wangu ndiye mulimi.’ (Juwau 15:1) Thereli lidandendemerana na mafala yomwe yakhadalewedwambo kale magole mazinji m’mbuyomo pakulewa bza mtundu wa wana wa Jirayeri omwe ukhadziwika ninga muti wa mpesa wa Yahova. (Jeremiya 2:21; Ozeya 10:1, 2) Tsono pa nthaweyi Yahova akhadaulamba mtunduyo. (Mateu 23:37, 38) Tenepo, mu thereli, Jezu adafotokoza nfundo ipsa. Jezu adalewa kuti iye akhali muti wa mpesa omwe Baba wace akhambaulimilira kucokera pomwe Jezuyo adabatizidwa m’gole la 29 EC. Tsono bzomwe Jezu adalewa, bzidalatiza kuti muti wa mpesayo ukhaimira bzinthu bzinango sikuti Jezu yekhayo. Iye adalewa tenepa:

‘Mthambi uli-wense omwe umbabala lini bzisapo mwa ine, [Baba wangu] ambaucosa, ndipo uli-wense omwe umbabala bzisapo, iye ambautunthula kuti ubale bzisapo bzizinji. . . . Ninga momwe mthambi ungabalembo lini cisapo mwa iwo okha ukasaya kupitiriza kukhala wakuphatirira mpesayo. Ine ndine mpesa; imwepo ndimwe mithambi yace.’—Juwau 15:2-5.

Jezu akhadapicira anyakupfunza wace wakukhulupirika kuti pambuyo pa kuyenda kudzulu, iye angadadzawatumizira mthandizi, omwe ni mzimu wakucena. Patandopita nsiku 51, apostolowo pabodzi na wanthu winango adatambira mzimuyo, ndipo kuyambira nthawe imweyo, iwo adakhala mithambi ya muti wa mpesayo. Ndipo bzikhafunika kuti ‘mithambi’ yense ipitirize kukhala yakuphatana mwa Jezu. Thangwe ranyi bzimwebzi bzikhali bzakufunika?

Jezu adalewa kuti: ‘Omwe an’pitiriza kukhala wakuphatana nande, ndipo inembo ndicipitiriza kuphatana naye, munthu umweyo an’dzabala bzisapo bzizinji, pakuti mukalekana nande palibe comwe mungacite.’ Anyakupfunza wa Jezu omwe akhali ninga ‘mithambi’ ya muti wa mpesa, angadabala bzisapo mwa kutewezera makhalidwe ya Jezu, kupalizira bzipsa bzabwino na nyongo, pabodzi na kuthandiza wanthu kukhala anyakupfunza wace. Tsono, n’ciyani cingadacitika penu munthu angadasiya kukhala wakuphatana na Jezu acisiyambo kubala bzisapo? Jezu adalewa kuti: ‘Penu munthu an’khala lini wakuphatana nande, an’dzathusidwa kunja.’ Ndipo Jezu adathumizira kuti: ‘Mukapitiriza kukhala wakuphatana nande, mucipitirizambo kukoya mafala yangu, imwepo mungakumbire ciri-cense comwe mungafuneco, ndipo cin’dzakucitikirani.’—Juwau 15:5-7.

Patsogolo pace, Jezu adabwerezera nfundo yomwe akhadailewa kale kawiri-kense m’mbuyomo. Nfundoyo ikhali ya kufunika kwa kumbabvera bzakutonga. (Juwau 14:15, 21) Jezu adalewa bzinthu bzomwe bzidathandiza apostolowo kudziwa penu akhabvera bzakutonga bzace. Iye adalewa kuti: ‘Mukakoya bzakutonga bzangu, mun’dzakhala mu lufoyi langu, ninga momwe inepano ndakoyera bzakutonga bza Baba, ndicikhala mu lufoyi lace.’ Tsono munthu omwe ambafuna Mulungu na Jezu, an’funika kucitambo bzinthu bzinango. ‘Cakutonga cangu n’cici: mumbafunane mwekha-mwekha ninga momwe ine ndakufunirani. Palibe omwe ana lufoyi likulu kuposa la munthu omwe wapereka moyo wace thangwe ra axamwali wace. Imwepo ndimwe axamwali wangu, mukacita bzomwe ndinkukuuzani.’—Juwau 15:10-14.

Patandopita maora mang’ono-ng’ono Jezu adapereka moyo wace, m’mbuto mwa wanthu wense omwe ambamukhulupira, ndipo bzimwebzi bzidalatiza lufoyi likulu lomwe iye analo. Bzomwe Jezu adacitabzi bzidathandiza ateweri wace kumbatewezera ciratizo cace pa kulatizana lufoyi la kubvuma kubonererana. Lufoyi limweri limbathandiza wanthu kuzindikira Akristau wacadidi ninga momwe Jezu adalewera kuti: ‘Na bzimwebzo, wense an’dzadziwa kuti ndimwe anyakupfunza wangu, mukambafunana.’—Juwau 13:35.

Pinango apostolo wa Jezu adabvesesa thangwe  race Jezuyo adawacemera kuti ‘axamwali.’ Iye adalewa kuti: ‘Koma inepano ndin’kucemerani axamwali, thangwe ndidakuzimbulirani bzense bzomwe ndidabva na Babangu.’ Apostolowo akhana mwayi ukulu kwene-kwene wa kukhala axamwali wa Jezu na kudziwa bzomwe Baba wace akhadamuuza! Tsono kuti apitirize kukhala wakuphatana na Jezuyo iwo akhafunika ‘kupitiriza kubala bzisapo.’ Ndipo Jezu adawauza bzomwe bzingadacitika penu iwo angadapitiriza kumbabvera malangoyo. Iye adati: ‘Ciri-cense comwe mungakumbire kwa Baba mu dzina langu, iye an’dzakupasani.’—Juwau 15:15, 16.

Anyakupfunza wa Jezu, omwe akhali ninga ‘mithambi’ ya muti wa mpesa, angadakwanisa kupirira mabvuto yomwe akhadasala pang’ono kugumana nayo, penu iwo angadapitiriza kumbafunana. Iye adawacenjeza kuti dziko lingadadzawawenga, tsono adawalimbisa kuti: ‘Penu dziko limbakuwengani, imwepo mun’dziwa kuti lidayamba kuwenga ine linati kuwenga imwepo. Bzingadakhala kuti mumbacita mbali ya dziko, iro lingadakufunani. Tsono pakuti mumbacita lini mbali ya dziko, thangwe ine ndidakusankhulani m’dzikoli, ndipopa dzikoli limbakuwengani.’—Juwau 15:18, 19.

Jezu adalewa pomwe cinthu cinango comwe cingadacitisa kuti dziko limbawenge atumiki wace. Iye adati: ‘An’dzakucitirani bzensenebzi thangwe ra dzina langu, pakuti iwo ambamudziwa lini omwe adandituma.’ Jezu adalewa kuti bzakudabwisa bzomwe iye akhacita bzidacitisa kuti wanthu omwe akhamuwenga akhale na mulandu pamaso pa Mulungu. Iye adati: ‘Ndingadakhala ndiribe kucita mabasa yamweya, yomwe yakhanati kucitidwa kale na munthu munango, iwo angadakhala alibe mulandu. Tsono iwo adayawona, ankundizonda, ndipo ankuzondambo Baba wangu.’ Bzomwe wanthu adacita bza kuwenga Jezu, bzidakwanirisa mapolofesiya.—Juwau 15:21, 24, 25; Psalymo 35:19; 69:4.

Jezu adawapicira pomwe kuti angadadzawatumizira mthandizi, omwe ni mzimu wakucena. Mzimu wakucenayu ndiwo umbathandiza ateweri wa Jezu kucitira ‘umboni,’ komwe ni kubala bzisapo.—Juwau 15:27.