Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 128

Pirato na Herode Adawona Kuti Jezu Akhalibe Mulandu

Pirato na Herode Adawona Kuti Jezu Akhalibe Mulandu

MATEU 27:12-14, 18, 19 MARKO 15:2-5 LUKA 23:4-16 JUWAU 18:36-38

  • JEZU ADABVUNZIDWA NA PIRATO PABODZI NA HERODE

Jezu alibe kubisa kwa Pirato kuti iye ni mambo. Tsono Umambo bwace bukhalibe cakulinga cakupita m’mbuto umambo bwa Roma. Jezu adati: ‘Umambo bwangu bumbacita lini mbali ya dzikoli. Umambo bwangu bungadakhala kuti bumbacita mbali ya dzikoli, atumiki wangu angadacita nkhondo kuti ndireke kuperekedwa kwa Ajuda.’ (Juwau 18:36) Inde, Umambo bwa Jezu bumbacita lini mbali ya dzikoli.

Tsono kwa Pirato, nkhaniyo ikhanati kumala. Iye adabvunza Jezu kuti: ‘Tenepo, iwepo ndiwe Mambo?’ Jezu adalatiza kuti Pirato akhadafika pa kubvesesa nkhaniyo, mwa kumutawira kuti: ‘Imwepo ndimwe munkunditi mambo. Ndidabadwa, ndicibwera pansi pano kuti ndidzacitire umboni cadidi. Ali-wense omwe ali ku mbali ya cadidi, an’bva fala langu.’—Juwau 18:37.

Pa nthawe inango Jezu adauza Thomasi kuti: ‘Inepano ndine njira, cadidi na moyo.’ Ndipo pa nthaweyi, Pirato adabva Jezu ankulewa kuti iye adatumidwa pa dziko la pansi kuti adzacitire umboni ‘cadidi,’ ndipo cadidico cimbalewa bza Umambo bwace. Jezu akhali wakukonzeka kukhotcerera cadidi, napo kuti kucita bzimwebzo kungadamufikisa pakuphedwa. Tenepo, Pirato adamubvunza kuti: ‘Kodi cadidi n’ciyani?’ tsono Piratoyo alibe kudikhira kuti Jezu amufotokozere. Iye akhawona kuti bzomwe akhadabvabzo bzikhali bzakukwanira kuti atonge mulandu wa Jezu.—Juwau 14:6; 18:38.

Pirato adabwerera panja pomwe pakhana thimu la wanthulo. Iye adauza akulu-akulu wa ansembe na wanthuwo kuti: ‘Ndinkuwona lini cinthu na cibodzico comwe munthuyu waphonyesa.’ Pomwe akhalewa mafalaya, pinango Jezu akhadaima pambali pa Piratoyo. Tsono thimu la wanthulo lidakalipa na mafalayo, ndipo lidakuwa kuti: ‘Umweyu ankucitisa phiringu wanthu mwa kumbawapfunzisa mu Judeya mwense, kuyambira ku Galileya mpaka kufika kuno.’—Luka 23:4, 5.

Pinango Pirato adadabwa kwene-kwene pakuwona kuti wanthuwo akhangingimira kuti Jezu ana mulandu. Pomwe akulu-akulu wa ansembe na thimu la wanthulo likhakuwa, Pirato adabvunza Jezu kuti: ‘Kodi unkubva lini bzinthu bzense bzomwe ankukulewerabzi?’ (Mateu 27:13) Tsono Jezu alibe kutawira cinthu nacibodzico. Pirato adadabwa pomwe kwene-kwene na kuderekha kwa Jezu, napo kuti wanthu akhamunamizira bzinthu bzizinji.

Ajuda adalewa kuti Jezu akhacitisa phiringu wanthu ‘kuyambira ku Galileya.’ Pomwe Pirato adabva bzimwebzi, adadziwa kuti Jezu akhali wa ku Galileya. Tenepo iye adagumana mpata wakuti athawe udindo bwa kutonga Jezu. Herode Antipa, mambo wa ku Galileya, omwe akhali mwana wa Herode Mkulu, pa nthaweyi iye akhali ku Jeruzalemu ku msinda wa Paskwa. Tenepo, Pirato adatumiza Jezu kwa Herodeyo. Akhali Herode Antipa omwe adapha Juwau Batista. Ndipo pomwe adabva bzinthu bzakudabwisa bzomwe Jezu akhacita, Herodeyo adakhala na thupo kuti pinango akhali Juwau Batista omwe akhadalamuka kwa anyakufa.—Luka 9:7-9.

Herode adadekedwa pomwe adabva kuti angadawonana na Jezu. Tsono sikuti iye akhafuna kuthandiza Jezu na kubva penu pakhana mathangwe yakubveka yakumangira Jezuyo, koma akhandofuna kumudziwa, ndipo akhafunambo ‘kuwona cizindikiro cakucitidwa na iye.’ (Luka 23:8) Tsono Jezu alibe kucita bzomwe Herodeyo akhadikhirira, ndipo pomwe akhabvunzidwa, Jezu alibe kutawira ciri-cense. Thangwe ra kukalipa na bzimwebzo, Herode pabodzi na acikunda wace adayamba ‘kumunyoza.’ (Luka 23:11) Adamubvazika cakubvala cakuyetima, acimunyaza. Patsogolo pace, adamubwezera kwa Pirato. Kuyambira nthawe imweyi, Herode na Pirato omwe akhabverana lini, adayamba kubverana.

Pomwe Jezu adabwerera kwa Pirato, Piratoyo adakonkhanisa akulu-akulu wa ansembe, atongi wa Ajuda pabodzi na thimu la wanthulo, aciwauza kuti: ‘Tsono, onani, ndamubvunza pa maso panu, ndipo ndiribe kugumana kwa iye mulandu na ubodziyo, pa bzomwe munkumulewerabzi. Ndipo Herode alibembo kuwona cinthu na cibodzico, tenepo iye am’bweza pomwe kwa ifepano.  Ninga munkuwoneramu, umweyu alibe cinthu na cibodzico comwe cingakhale thangwe ra kuthemera kuphedwa nalo. Ndipopa nditi ndimulange, ndicimutsudzula.’—Luka 23:14-16.

Pirato akhafunisisa kutsudzula Jezu thangwe adazindikira kuti wansembe adamupereka thangwe ra kumuzonda. Tsono pakhana thangwe linango lomwe likhacitisa Pirato kufuna kutsudzula Jezu. Pomwe akhadakhala pa mpando wace wakuyeruzira mirandu, iye adatambira mafala yakucokera kwa mkazace, yakuti: ‘Leka kumucita kuipa munthu wakulungamayo, thangwe usiku ndabonera kwene-kwene na maloto yakulewa bza iye.’—Mateu 27:19.

Pakuti Pirato akhana mphanvu ya kutsudzula Jezu, kodi iye angadakwanisadi kucita bzimwebzo?