Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 126

Pedru Adalamba Jezu Kumui kwa Kaifasi

Pedru Adalamba Jezu Kumui kwa Kaifasi

Pomwe Jezu adamangidwa mu zunde la Djetsemani, apostolo adathawa thangwe ra mantha. Tsono, mpostolo Pedru pabodzi na ‘nyakupfunza munango’ adayamba kutewera gulu lomwe likhadaphata Jezulo. Bzinkuwoneka kuti nyakupfunza munangoyo akhali mpostolo Juwau. (Juwau 18:15; 19:35; 21:24) Ndipo pinango apostolowo adagumana na thimu lomwe likhadamanga Jezulo pomwe likhapita m’nyumba mwa Anasi. Pomwe Anasi adauza thimulo kuti liyende kumui kwa Kaifasi, Pedru na Juwau akhalitewera napatali. Mpsakusaya kupenukisa kuti apostolowo akhabva mantha, pakukumbukira bzomwe bzingadawacitikira, ndipo akhacitambo thupo na Mbuya wawoyo.

Juwau akhadziwika na mkulu wa ansembe Kaifasi, tenepo alibe kuneseka kupita pa msuwo wa mpanda wa nyumba ya Kaifasiyo. Tsono Pedru adadikhirira pa msuwo mpaka pomwe Juwau adabwerera, acidzakumbira mtsikana omwe akhali mulindiri kuti amubvumizembo kupita. Ndipo Pedru adabvumizidwa kupita.

Pakuti usiku bumwebule kukhadjedjera kwene-kwene, wanthu omwe akhadatsonkhana kunja kwa nyumba ya Kaifasi, akhawotha moto. Ndipo Pedru akhawothambo nawo motoyo, acimbadikhirira ‘kuti awone momwe’ ungadamalira mulandu wa Jezu. (Mateu 26:58) Thangwe ra kubvunika kwa motoyo, mtsikana ule adakwanisa kuzindikira Pedru ndipo adalewa kuti: ‘Kodi imwepo ndimwembo lini m’bodzi wa nyakupfunza wa munthuyu?’ (Juwau 18:17) Koma ni mtsikana lini yekhayu omwe adazindikira Pedru, akhalipombo wanthu winango omwe adamuzindikira, acilewambo kuti iye akhafamba na Jezu.—Mateu 26:69, 71-73; Marko 14:70.

Pedru adakalipa kwene-kwene, pakuti akhafuna lini kuti wanthu amuzindikire, tenepo iye adacoka aciyenda kukakhala pa msuwo. Pedru adagaza kuti akhafamba na Jezu, ndipo pomwe adabvunzidwa na munthu munango, iye adatawira kuti: ‘Ndimbamudziwa lini munthu umweyu, ndipo ndin’kubvesesa lini bzomwe unkulewabzi.’ (Marko 14:67, 68) Pedru mpaka adayamba ‘kutemberera na kulumbira,’ kufuna kulatiza kuti bzomwe akhalewabzo bzikhali bzacadidi, nakuti akhali wakukonzeka kubonera penu bzingadadziwika kuti bzomwe akhalewabzo bzikhali bzakunama.—Mateu 26:74.

Pomwe bzimwebzi bzikhacitika, mulandu wa Jezu ukhayeruzidwa m’cipinda ca m’dzaulu ca nyumba ya Kaifasi. Pedru pabodzi na wanthu omwe akhadikhirira m’bwalo la nyumbayo, akhambawona wanthu ankucoka ndipo winango acimbapita kuti akapereke umboni.

Pakuti Pedru akhali wa ku Galileya, bzomwe iye akhalewa bzikhacita kubvekeratu kuti bzikhali bzakunama. Ndipo munthu m’bodzi pa thimulo akhali m’bale wace wa Maliko ule, omwe Pedru akhadamugwata khutu. Ndipo munthuyo adamubvunza kuti: ‘Ndakuwona mu zunde mule unaye pabodzi, kodi ndikunama?’ Pomwe Pedru adalamba kacitatu, congwe adalira ninga momwe Jezu akhadalewera.—Juwau 13:38; 18:26, 27.

Bzinkuwoneka kuti pomwe congwe adalira, Jezu akhadaima pa khonde la cipinda ca mdzuluco, ndipo khondero likhali ku mbali ya bwalo la nyumbayo. Jezu adazungunuka, ndipo adandoti maso-na-maso na Pedruyo. Mwakusaya kupenukira, Pedru adasunama kwene-kwene atakumbukira bzomwe Jezu akhadalewa m’cipinda comwe adacitira msinda wa Paskwa. Ndokumbukirani momwe iye adabvera pomwe adazindikira kuti akhadalambadi Jezu katatu kense! Nthawe imweyo iye adacoka mu mpandamo, acikalira mwakuwawidwa mtima kwene-kwene.—Luka 22:61, 62.

Kodi n’ciyani comwe cidacitisa kuti Pedru omwe akhabziwona kuti akhali munthu wakulimba mwauzimu na wakukhulupirika, alambe Mbuya wace? Pa nthaweyi wanthu akhanamizira Jezu, ndipo akhacita bzinthu bzakuti iye awoneke ningati akhali kapondo wakugopswa. Tenepo, m’mbuto  mwakuti Pedru amutawirire, iye adalamba Mwana wa Mulungu omwe akhana ‘mafala ya moyo wakusaya kumala.’—Juwau 6:68.

Bzomwe bzidacitikira Pedru, bzimbalatiza kuti, napo munthu omwe ana cikhulupiro cakulimba, angagwe mwauzimu akagumana na mabvuto ayai mayezo ya mwadzidzidzi, akakhala alibe kukonzekera bwino-bwino. Tenepo atumiki wa Yahova an’funika kutengera pfunziro pa bzomwe bzidacitikira Pedru.