Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 106

Mathere Mawiri Yakulewa Bza Munda wa Mpesa

Mathere Mawiri Yakulewa Bza Munda wa Mpesa

MATEU 21:28-46 MARKO 12:1-12 LUKA 20:9-19

  •   THERE LAKULEWA BZA WANA AWIRI

  • THERE LAKULEWA BZA ALIMI WA MUNDA WA MPESA

Pomwe akhali ku templo, Jezu adasokoneza akulu-akulu wa ansembe na akulu-akulu wa cipembedzo omwe adakamubvunza kuti ugo bwakucitira bzinthu akhabutenga kuponi. Iwo adasaya bzakulewa na bzomwe Jezu adawatawira. Patsogolo pace, Jezu adafotokoza there lomwe lidalatiza kuti akulu-akulu wa ansembe na wa cipembedzo akhali wanthu wa mtundu wanyi.

Jezu adati: ‘Munthu munango akhana wana awiri. Iye adayenda kuna mwana wakuyamba, acikamuuza kuti: “Mwanangu, ndoko lero ukaphate basa ku munda wa mpesa.” Pakutawira, iye adati: “Ndiniyenda lini,” koma patsogolo pace, bzidamulemera ndipo adadzayenda. Adafenderera mwana waciwiri, acimuuzambo bzibodzi-bodzibzo. Ndipo iye adati: “Ndiniyenda baba,” koma alibe kudzayenda. Mbani pa wana awiriwa adacita kufuna kwa babace?’ (Mateu 21:28-31) Mwakusaya kupenukira, mwana wakuyabayu ndiye omwe adadzacita kufuna kwa baba wace.

Tenepo, Jezu adauza anyamadulanthaka wace kuti: ‘N’cadidi ndinkukuuzani kuti anyakukhomesa mtsonkho na mahule an’dzakusiyani m’mambuyo, acikapita mu Umambo bwa Mulungu.’ Anyakukhomesa mtsonkho na mahule pakuyamba akhatumikira lini Mulungu. Tsono ninga mwana wakuyamba ule, iwo adadzakungula ndipo adayamba kutumikira Mulungu. Mwakusiyana na akulu-akulu wa cipembedzo, iwo akhali ninga mwana waciwiri ule, omwe akhalewa kuti ambatumikira Mulungu koma akhacita lini bzimwebzo. Tenepo, Jezu adalewa kuti: ‘Juwau [Batista] adabwera kuna imwepo mu njira yacirungamo, koma imwepo mulibe kumukhulupira. Tsono, anyankukhomesa mitsonkho na mahule adamukhulupira, ndipo napo imwepo mudawona bzimwebzi, mulibe kukungula mwa kucinja makumbukidwe yanu, mucimukhulupira.’—Mateu 21:31, 32

Pomwe Jezu adamala kulewa there limweri, iye adafotokoza pomwe there linango. Koma pa nthawe imweyi, Jezu adalatiza kuti atsogoleri wa cipembedzo akhacita bzizinji kuposa kundopulumbudza kutumikira Mulungu. Iwo akhali wanthu wakuipa kwene-kewne. Iye adati: ‘Munthu munango adalima munda wace wa mpesa ndipo adamanga mpanda wakuzungulira mundayo. Ndipo adacera dindi lakupondera mphesazo, acimangambo nsanza. Pomwe adamala kucita bzimwebzo, adasiya mundayo m’manja mwa alimi, iye aciyenda ku dziko linango. Tsono pomwe idafika nthawe ya bzisapo, iye adatumiza kapolo wace kwa alimiwo kuti akatambire bzisapo bzinango bza m’munda wa mpesayo. Koma alimiwo adamuphata ndipo adamumenya, acimubweza cimanja-manja. Iye adatumiza pomwe kapolo munango, koma iwo adamumenya mu msolo, acimupasisa manyazi. Adatumiza pomwe munango, koma iwo adamupha. Ndipo adadzatumiza akapolo winango azinji. Tsono winango wa iwo adamenyedwa, ndipo winango adaphedwa.’—Marko 12:1-5.

Kodi wanthu omwe akhabvesera Jezu ankulewa thereli, adakwanisa kuzindikira thandauzo lace? Pinango wanthuwo adakumbukira mafala yomwe Zaiya adalewa yakuti: ‘Munda wa Yahova wa anyankhondo ni nyumba ya Jirayeri, ndipo wanthu wa ku Judeya ndiwo miti ya mpesa yomwe Iye akhaifunisisa. Iye akhadikhirira cirungamo, tsono adawona kusaya kulungama; akhadikhirira kuwona bzakulungama, tsono adandokubva kukuwa kwa kuwawidwa.’ (Zaiya 5:7) There la Jezuli, likhali lakundendemerana na bzomwe Zaiya adalewa. Mwenekaciro wa mundayo ni Yahova, munda wa mpesa ni mtundu wa Jirayeri omwe ukhakhotcereredwa na Cakutonga ca Mulungu. Yahova adatumiza apolofeta wace kuti akapase malango Ajirayeri na kuwathandiza kuti ambabereke bzisapo bzabwino.

Koma ‘alimi’ adazunza, acipha ‘akapolo’ omwe mwenekaciro mundayo adawatuma kwa iwo. Jezu adapitiriza kufotokoza kuti: ‘[Mwenekaciro wa munda wa mpesayo] akhanaye pomwe m’bodzi, omwe akhali mwana wace wakufunidwa. Pakumalizira adamutumizambo kwa iwo, acimbakumbuka kuti: “Ankamulemekeza mwana wanguyu.” Koma alimi wale adayamba kuuzana kuti: “Umweyu ndiye omwe an’dzatambira utaka. Bwerani, mbatimupheni, ndipo utakabo bun’dzakhala bwathu.” Tenepo, iwo adamuphata, acimupha, ndipo adamuthusa kunja kwa munda wa mpesayo.’—Marko 12:6-8.

Patsogolo pace, Jezu adabvunza kuti: ‘N’ciyani comwe an’dzacita mweneciro wa munda wa mpesayo?’ (Marko 12:9) Atsogoleri wa bzipembedzowo adatawira kuti: ‘Iye an’dzawapha thangwe mbakuipa, ndipo munda wa mpesayo an’dzaupereka kwa alimi winango, womwe angadzamupase bzisapo pa nthawe yace.’—Mateu 21:41.

Pakulewa bzimwebzi, atsogoleri wa bzipembedzowo adabziyeruza okha mwakusaya kuzindikira, thangwe iwo akhali m’gulu la ‘alimi’ omwe akhaphata basa ‘m’munda wa mpesa’ wa Yahova, omwe ukhaimira mtundu wa Jirayeri. Cibodzi mwa bzisapo bzomwe Yahova akhadikhirira kwa alimiwo, cikhali cakuti iwo angadakhulupira mwana wace, omwe akhalimbo Mesiya. Jezu adanyang’anisa atsogoleri wa bzipembedzowo, acilewa kuti: ‘Kodi imwepo mukanati kuwerenga cinembo comwe cimbati: “Mwala omwe amisiri wakumanga nyumba adaulamba, umweyo udadzakhala mwala wakufunika kwene-kwene wa pakhona. Mwalayo wacokera kwa Yahova ndipo ngwakudabwisa m’maso mwathu”?’ (Marko 12:10, 11) Patsogolo pace, Jezu adafotokoza bzomwe akhathandauza kuti: ‘Ndipopa ndinkukuuzani kuti Umambo bwa Mulungu bwacosedwa kwa imwepo, buciperekedwa kwa mtundu wa wanthu wakubala bzisapo bzace.’—Mateu 21:43.

Anembi na akulu-akulu wa ansembe adazindikira kuti Jezu ‘akhalewa bza iwo mu thereli.’ (Luka 20:19) Pa nthawe imweyo, wanthuwo akhafunisisa kupha Jezuyo, omwe akhali ‘nyakutambira utaka.’ Tsono iwo alibe kukwanisa kumupha thangwe akhagopa thimu la wanthu lomwe likhakumbuka kuti Jezu ni mpolofeta.