Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 136

Jezu Adawonekera M’ng’ambu mwa Nyanza ya Galileya

Jezu Adawonekera M’ng’ambu mwa Nyanza ya Galileya

JUWAU 21:1-25

  • JEZU ADAWONEKERA KU NYANZA YA GALILEYA

  • PEDRU PABODZI NA APOSTOLO ANZACE ADAPASIDWA BASA LA KUDYESA MABIRA

Usiku bwakumalizira bomwe Jezu adakhala na moyo pa dziko la pansi, iye adauza apostolo wace kuti: ‘Ndikadzalamusidwa, ndin’dzakutsogolerani, kuyenda ku Galileya.’ (Mateu 26:32; 28:7, 10) Ndipopa pomwe Jezu adalamusidwa, anyakupfunza wace azinji adacita ulendo bwakuyenda ku Galileyako. Tsono kodi kumweko akhakacita ciyani?

Pomwe adafika kumweko, Pedru adauza apostolo atanthatu kuti: ‘Ndikuyenda kukamedza.’ Ndipo anzacewo adamuuza kuti: ‘Ifepano tiniyenda nawe.’ (Juwau 21:3) Iwo adaphuphudza usiku bwense, koma alibe kupha nsomba ne ibodzi. Ndipo pomwe kukhacena, Jezu adawonekera m’mbali mwa nyanzayo, koma iwo alibe kumuzindikira. Tenepo Jezu adawabvunza kuti: ‘Wanamwe, kodi muna cinthu ciri-cense kuti mudye?’ Iwo adatawira kuti: ‘Ne!’ Tsono Jezu adawauza kuti: ‘Thusani bwazibo ku madidi kwa ngalawayo, ndipo mun’zigumana.’ (Juwau 21:5, 6) Tenepo, iwo adacitadi bzomwe adauzidwabzo ndipo adagumana nsomba zizinji mpaka adadedema kuti anule bwazibo thangwe ra kuwanda kwa nsombazo.

Juwau adauza Pedru kuti: ‘Ni Mbuya!’ (Juwau 21:7) Mwakamfulumize, Pedru adabvala cakubvala cace ca kunja thangwe akhadakhundula pomwe akhapha nsomba. Pambuyo pace, adatcula m’madzimo ndipo adayanca mtantho wa mametru yakukwana 90 mpaka adafika ng’ambu inango. Ndipo apostolo winangowo adamutewera pang’ono-pang’ono na ngalawa yomwe ikhadadzala na nsomba.

Pomwe adafika ng’ambu inangoyo, adawona ‘nsomba ziri pa masimbe ya moto ndipo adawona pomwe mkate.’ Jezu adalewa kuti: ‘Bweresani kuno nsomba zinango zomwe mwaphazo.’ Pedru adapfuwa bwazi bomwe bukhana nsomba zikulu-zikulu zakukwana 153! Jezu adawauza kuti: ‘Bwerani mudzadye matabitcu.’ Palibe ne m’bodzi wa iwo adabvunza kuti, ‘Ndimwe yani?’ thangwe iwo adazindikira kuti akhali Jezu. (Juwau 21:10-12) Bumwebu bukhali ulendo bwacitatu Jezu kuwonekera kwa anyakupfunza wace ali ninga thimu.

Jezu adapasa wensene mkate na nsomba kuti adye. Tenepo iye adabvunza kuti: ‘Simau, mwana wa Juwau, kodi iwepo umbandifuna kwene-kwene kuposa izi?’ Kodi Pedru akhafuna kwene-kwene malonda yace ya nsomba pakundendemezera na basa lomwe Jezu akhafuna kumupasa? Pakutawira mbvunzo ule, Pedru adalewa kuti: ‘Inde Mbuya, imwepo mun’dziwa kuti inepano ndimbakufunani.’ Tsono Jezu adamulimbisa kuti: ‘Dyesa tumabira twangu.’—Juwau 21:15.

Ndipo adamubvunza pomwe kaciwiri kuti: ‘Simau, mwana wa Juwau, kodi umbandifuna ine?’ Pinango Pedru adatawira mbvunzoyu mwakudabwa kwene-kwene. Iye adatawira mwakukhwimika kuti: ‘Inde mbuya, imwepo mukudziwa kuti ndimbakufunani kwene-kwene.’ Tenepo Jezu adamuuza pomwe bzomwe adamuuza pakuyamba bzire kuti: ‘Usa mabira yangu.’—Juwau 21:16.

Ndipo adamubvunza pomwe kacitatu kuti: ‘Simau, mwana wa Juwau, kodi umbandifuna ine?’ Pinango Pedru adayamba kukumbuka kuti Jezu ankumukhulupira lini ndipo adatawira mwamphanvu kuti: ‘Mbuya, imwepo mukudziwa bzense; imwepo mukudziwa bwino kuti ndimbakufunani kwene-kwene.’ Jezu adalewa pomwe basa lomwe Pedru akhafunikira kuliphata. Iye adalewa kuti: ‘Usa mabira yangu.’ (Juwau 21:17) Bzimwebzi bzinkulatiza kuti omwe ankutsogolera gulu la Yahova an’funika kusamalira wanthu omwe Yahova adawapfuwira m’thanga mwace.

Jezu adamangidwa ndipo adaphedwa thangwe ra kuphata basa lomwe Mulungu adamupasa. Bzomwe Jezu adadzalewa bzidalatiza kuti Pedru an’dzagumanambo na bzinthu ninga bzimwebzo. Jezuyo adalewa kuti: ‘Pomwe ukhali tswaka, ukhabvala wekha ndipo ukhayenda komwe ukhafuna. Koma ukadzakalamba, un’dzafuthula manja yako ndipo munthu munango an’dzakubvazika, acikunyamula ndipo adzayenda nawe komwe iwepo unkufuna lini.’ Tsono Jezu adamulimbisa kuti: ‘Pitiriza kunditewera.’—Juwau 21:18, 19.

Pomwe adamala kulewa bzimwebzi, Pedru adanyang’anisa Juwau ndipo adabvunza Jezu kuti: ‘Mbuya, kodi uyu an’dzacita ciyani? Pakucita mbvunzo umweyu, Pedru adalatiza kuti akhafuna kudziwa tsogolo la mpostolo omwe Jezu akhamufuna kwene-kwene. Koma Jezu adamutawira kuti: ‘Penu ine ndicifuna kuti andokhale mpaka ndikadzabwera, kodi  iwepo unabzo basa?’ (Juwau 21:21-23) Na mtawiroyu Jezu akhathandauza kuti Pedru akhandofunika kutewera Jezu, sikuti kumbakumbukira bzomwe winango ankucita. Tsono bzomwe adalewabzi bzidalatiza kuti Juwau an’dzakhala na moyo utali pakundendemeza na apostolo winangowo ndipo an’dzawona m’matsomphenya Jezu ankutonga mu Umambo bwace.

Pana bzinthu bzizinji bzomwe Jezu adacita ndipo bzingadakwana lini kubzinemba m’mipukutu.