Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 125

Jezu Adayendesedwa kwa Anasi na kwa Kaifasi

Jezu Adayendesedwa kwa Anasi na kwa Kaifasi

MATEU 26:57-68 MARKO 14:53-65 LUKA 22:54, 63-65 JUWAU 18:13, 14, 19-24

  •   JEZU ADATENGEDWA ACIYENDA NAYE KUMUI KWA ANASI

  • JEZU ADAYERUZIDWA MWAKUSAYA CIRUNGAMO NA AYERUZI WA SINEDRIYO

Wanthu omwe adaphata Jezu, adamumanga ninga kambowa, ndipo adayenda naye kwa Anasi omwe adatumikira ninga mkulu wa ansembe pa nthawe yomwe Jezu adadabwisa wanthu omwe akhapfunzisa mu templo ali mwana. (Luka 2:42, 47) Na kupita kwa nthawe wana wa Anasi adatumikirambo ninga akulu-akulu wa ansembe, tsono pa nthaweyi, Kaifasi omwe akhali mkuwasa wa Anasi ndiye akhali mkulu wa ansembe.

Pomwe Jezu akhali kumui kwa Anasi, Kaifasi adatsonkhanisa ayeruzi wa nyumba ya mphala ya Sinedriyo. Nyumba ya mphalayi ikhana ayeruzi wakukwana 71, ndipo winango mwa ayeruziwo akhali mkulu wa ansembe, na omwe akhadatumikira kale pa udindobo.

Anasi adabvunza Jezu bza ‘anyakupfunza wace na bzomwe iye akhapfunzisa,’ ndipo Jezuyo adamutawira kuti: ‘Ndikhalewalewa padeca ku dzikoli. Nthawe zense ndikhapfunzisa m’masinagoga na mu templo, komwe Ajuda wense akhatsonkhana, ndipo ndiribe kulewa cinthu mwakabise-bise. N’thangwe ranyi munkubvunza inepano? Bvunzani wale omwe adabva bzomwe ndikhawapfunzisa.’—Juwau 18:19-21.

Ndipo m’bodzi mwa alindiri omwe akhadaima pafupipo adamenya mbama Jezu, acimutsimula kuti: ‘Ungatawire mkulu wa ansembe tenepa?’ Jezu akhadziwa kuti akhalibe kuphonya, ndipopa iye adati: ‘Penu ndalewalewa mwakuphonyeka, pereka umboni pa bzomwe ndaphonyesabzo. Tsono penu ndiribe kuphonyesa, thangwe ranyi wandimenya?’ (Juwau 18:22, 23) Tenepo Anasi adawauza kuti ayende naye kwa mkwasa wace Kaifasi.

Pomwe Jezu adafika na thimu la wanthulo kumui kwa Kaifasi, adagumana mkulu wa ansembe, akulu-akulu pabodzi na Anembi omwe akhacita mbali ya Sinedriyo atatsonkhana kale. Cakutonga cikhabvumiza lini kutonga mulandu usiku bwa nsiku ya Paskwa. Koma iwo adayeruza basi mulandu wa Jezuyo kuti akwanirise bzomwe akhafuna.

Bzidacita kuwonekeratu kuti gululo likhalibe cirungamo. Tinkulewa tenepo thangwe pomwe Jezu adalamusa Lazaro, nyumba ya mphala ya Sinedriyo idatonga kuti Jezu aphedwe. (Juwau 11:47-53) Ndipo pakhadapita kale nsiku zakucepa pomwe atsogoleri wa bzipembedzo akhadabverana kuti aphe Jezu. (Mateu 26:3, 4) Tenepo wanthuwo akhadatsimikiza kale kupha Jezu, napo mulandu wace ukhanati kutongedwa.

Akulu-akulu wa ansembe na ayeruzi winango wa Sinedriyo, sikuti adandophonyesa bzakutonga thangwe ra kutsonkhana pa nsiku ya msinda wa Paskwa, koma iwo adabveranambo kunyang’ana wanthu kuti akapereke umboni bwakunama kuti amangire Jezu. Iwo adagumana wanthu azinji koma umboni bomwe iwo akhapereka bukhali bwakusiyana. Tsono padabwera wanthu awiri omwe adalewa kuti: ‘Ifepano tidamubva umweyu ankulewa kuti: “Inepano ndin’dzagwesa templo yomwe idamangidwa na manjayi, ndipo ndin’dzamanga inango m’nsiku zitatu zokha, yakusaya kumangidwa na manja.”’ (Marko 14:58) Napo wanthu amwewa umboni bwawo bukhabverana lini.

Tenepo Kaifasi adabvunza Jezu kuti: ‘Kodi ulibe cakutawira ciri-cense? Kodi mpsacadidi bzomwe wanthuwa ankulewabzi?’ (Marko 14:60) Jezu alibe kutawira ciri-cense pa bzomwe mboni ziwirizo zidalewa. Tenepo mkulu wa ansembe Kaifasi, adaphatisa basa njira inango kuti alewelewe.

Kaifasi akhadziwa kuti Ajuda akhambakalipa kwene-kwene akabva munthu ankulewa kuti akhali Mwana wa Mulungu. Nthawe inango, pomwe Jezu adalewa kuti Mulungu akhali Babace, Ajudawo akhafuna kumupha thangwe iwo akhawona kuti Jezu ‘ankubziyesa wakundendemerana na Mulungu.’ (Juwau 5:17, 18; 10:31-39) Tenepo Kaifasi adabvunza Jezu mwakucenjera kuti: ‘M’dzina la Mulungu wamoyo, lumbira, ucitiuza penu ndiwe Kristu, Mwana wa Mulungu.’ (Mateu 26:63) N’cadidi kuti Jezu akhambalewa kuti iye akhali Mwana wa Mulungu. (Juwau 3:18; 5:25; 11:4) Tsono, Jezu angadapitiriza kunyamala, bzingadawoneka ningati ankugaza kuti akhali Mwana wa Mulungu na Kristu. Tenepo iye adatawira kuti: ‘Inde ndine! Ndipo imwepo mun’dzawona Mwana wa munthu adakhala ku boko la madidi lamphanvu, ndipo mun’dzamuwonambo ankubwera m’mitambo yakudzulu.’—Marko 14:62.

Jezu atalewa bzimwebzi, Kaifasi adang’amba cakubvala cace, aciti: ‘Umweyu watukwana Mulungu! Tin’funiranyi pomwe mboni? Mwawona! Mwamubva kale mwekha akutukwana Mulungu. Apa imwe mun’kumbukanyi?’ Ayeruzi wa Sinedriyo adabverana na mafala ya Kaifasi ndipo adatawira, aciti: ‘Umweyu an’funika kuphedwa.’—Mateu 26:65, 66.

Tenepo wanthuwo adayamba kunyoza Jezu, kumumenya na mafaiti, ndipo winango akhambamukwansa ku nkhope, acimbamupsipira mata. Adamumpsinkha nkhope acimukwansa, aciyamba kumbalewa mwa kumunyoza kuti: ‘Vimira, mbani akumenya?’ (Luka 22:64) Usiku bumwebule Mwana wa Mulungu adaboneresedwa kwene-kwene, ndipo adayeruzidwa mwakusaya cirungamo.