Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 134

M’thenje Mukhalibe Cinthu Pakuti Jezu Akhadalamusidwa!

M’thenje Mukhalibe Cinthu Pakuti Jezu Akhadalamusidwa!

MATEU 28:3-15 MARKO 16:5-8 LUKA 24:4-12 JUWAU 20:2-18

  •   JEZU ADALAMUSIDWA

  • BZOMWE BZIDACITIKA KU THENJE LA JEZU

  • JEZU ADAWONEKERA KWA AKAZI WINANGO

Akazi omwe adayenda ku thenje la Jezu adadabwa kwene-kwene thangwe alibe kukagumana thupi lace! Tenepo, Mariya Madalena adathamanga aciyenda komwe kukhana ‘Simau Pedru, na nyakupfunza winango, ule omwe Jezu akhambamufuna kwene-kwene.’ Nyakupfunzayo akhali Juwau. (Juwau 20:2) Tsono akazi anango omwe akhadasala ku thenje wale adawona anjo, ndipo mkati mwa thenjemo mukhana anjo pomwe munango ‘omwe akhadabvala mkanjo mcena.’—Marko 16:5.

Anjo m’bodzi adauza akaziwo kuti: ‘Imwepo lekani kugopa! Ndin’dziwa kuti munkulinga Jezu, omwe akhadamukhomerera pa muti. Tsono mulibe muno. Iye walamuka kwa anyakufa, ninga momwe akhadalewera. Bwerani mudzawone pa mbuto pomwe akhadamugonesa. Ndipo ndokoni mwakamfulumize mukauze anyakupfunza wace kuti iye alamusidwa kwa anyakufa, mwakuti atsogola kale kuyenda ku Galileya.’ (Mateu 28:5-7) Tenepo akaziwo adathamanga, aciyenda kukauza anyakupfunza wa Jezu bzomwe bzikhadacitikabzo, ndipo ‘akhatetemera kwene-kwene na mantha.’—Marko 16:8.

Pa nthaweyo, Mariya akhadagumana kale Pedru na Juwau. Ali kasa-kasa, iye adawauza kuti: ‘Amucosa Mbuya m’thenje mule, ndipo tin’dziwa lini komwe iwo akamuikha.’ (Juwau 20:2) Pomwe Pedru na Juwau adabva bzimwebzo, iwo adalikobola liwiro aciyenda ku thenjeko. Juwau adathamanga kwene-kwene, ndipo ndiye adayamba kufika. Pomwe adafika adandolingirira m’thenjemo, ndipo adawonambo nguwo zomwe akhadatsedengera nazo Jezu zire koma iye alibe kupita mkatimo.

Pedru adandofikira kupita mkatimo, ndipo adawonambo nguwo zomwe akhadatsedengera nazo Jezu zire, pabodzi na nguwo yomwe akhadatsedengera nayo msolo wace. Juwau adadzapitambo ndipo iye adatsimikiza kuti bzomwe Mariya akhadalewa bzikhali bzacadidi. Napo kuti Jezu akhadawauza kale kuti an’dzalamusidwa, pa nthaweyo iwo akhalibe kuzindikira kuti iye akhadalamusidwadi. (Mateu 16:21) Iwo adabwerera kumui pomwe nzeru zawo zidabalalika. Tsono pomwe Mariya adabwerera ku thenjeko, iye alibe kucoka mwakamkulumize.

Pomwe bzimwebzi bzikhacitika, akazi anango wale akhali mu njira acimbayenda kukauza anyakupfunza winango kuti Jezu akhadalamusidwa. Pomwe akhathamanga, iwo adagumana na Jezu ndipo adawamusa kuti: ‘Muli tani?’ Akaziwo adagodama pa minyendo yace ‘acitsulimisa nkhope zawo.’ Ndipo Jezu adawauza kuti: ‘Lekani kugopa! Ndokoni mukauze abale wangu kuti ayende ku Galileya; an’kandiwona kumweko.’—Mateu 28:9, 10.

Acikunda omwe akhalindira ku thanje ‘adatetemera ndipo adakhala ningati afa,’ thangwe ra citeke-teke comwe cikhadacitika pabodzi na kuwona wanjo. Pomwe iwo adaphephuka adapita mu mzinda ndipo ‘adakauza akulu-akulu wa ansembe bzense bzomwe bzikhadacitika.’ Akulu-akulu wa ansembewo adayenda kukacezerana na akulu-akulu wa Ajuda, ndipo adabverana kuti apereke kobiri kwa acikundawo. Adacita bzimwebzo kuti pomwe wanthu angadabvunza acikundawo bza nkhaniyo iwo aname kuti: ‘Anyakupfunza wawo adabwera kudzamuba usiku pomwe ife tikhadagona.’—Mateu 28:4, 11, 13.

Acikunda wa Roma akhaphedwa pomwe akhagumanidwa adagona pa mbuto yawo ya basa. Tsono wansembe adawapicira kuti: ‘Mtongi akadziwa bzimwebzi [kuti akhagona pa nthawe ya basa], lekani kucita thupo ifepano tin’dzakalewalewa naye.’ (Mateu 28:14) Acikundawo adatambira kobirizo ndipo adacita ninga momwe wansembewo adawauzira. Tenepo nkhani yakuti anyakupfunza wace adaba thupi la Jezu idabveka kwa Ajuda azinji.

Mariya akhalira ndipo akhanati kucoka ku thenje kule. Pomwe iye adalingirira pomwe m’thenjemo, adawona wanjo awiri omwe akhadabvala bzakubvala bzicena. M’bodzi akhadakhala komwe kukhana msolo wa Jezu, pomwe winango akhadakhala komwe kukhana minyendo yace. Wanjowo adamubvunza kuti: ‘Mkaziwe, n’thangwe ranyi unkulira?’ Mariya adawatawira kuti: ‘Atenga Mbuya wangu, ndipo ndikudziwa lini komwe akamuikha.’ Tsono pomwe Mariya adazungunuka, adawona munthu kumbuyo kwace. Ndipo munthuyo adamubvunza ninga momwe akhadamubvunzira wanjo wale, ndipo munthuyo adathumizira mbvunzo unango kuti: ‘Kodi ukunyang’ana yani?’ Mariya akhakumbuka kuti munthuyo akhali mulindiri wa m’zundemo, ndipopa adamuuza kuti: ‘Penu ndimwe mwamucosa, ndiuzeni komwe mwakamuikha kuti ndikamutenge.’—Juwau 20:13-15.

Tsono Mariya akhadziwa lini kuti akhalewalewa na Jezu omwe akhadamusidwa. Pomwe adamucemera kuti: ‘Mariya!’ Mariyayo adazindikira kuti munthuyo akhali Jezu, thangwe ra kuzolowera momwe Jezuyo akhambamucemerera. Mariya adatawira mwakukondwa kuti: “Rabboni!” (kuthandauza kuti, “Mpfunzisi!”), ndipo adamuphatirira mwamphanvu, pakuti akhakumbuka kuti Jezuyo angadayenderatu kudzulu nthawe imweyire. Tsono Jezu adamuuza kuti: ‘Leka kundiphatirira. Pakuti ndikanati kubwerera kwa Babangu. Tsono ndoko ukauze abale wangu kuti: “Inepano ndikukwira kwa Babangu na Baba wanu, kwa Mulungu wangu na kwa Mulungu wanu.”’—Juwau 20:16, 17.

Tenepo Mariya adathamanga aciyenda komwe kukhadatsonkhana apostolo na anyakupfunza winangowo. Atafika adawauza kuti: ‘Ndawonana na Mbuya!’ ndipo bzomwe Mariya adalewa bzidakhala umboni bwakuthumizirika pa bzomwe akhadalewa kale akazi winango wale. (Juwau 20:18) Tsono anyakupfunzawo akhawona ninga kuti bzomwe akaziwo akhalewa bzikhali ‘bzakusaya basa.’—Luka 24:11.