Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 122

Mpembo Wakumalizira wa Jezu Ali M’cipinda Capadzulu

Mpembo Wakumalizira wa Jezu Ali M’cipinda Capadzulu

JUWAU 17:1-26

  • PHINDU LAKUDZIWA MULUNGU NA MWANA WACE

  • YAHOVA, JEZU NA ANYAKUPFUNZA MBABODZI

Pomwe Jezu akhadasala pan’gono kuyenda kudzulu, iye adakonzekeresa anyakupfunza wace. Iye adacita bzimwebzo thangwe akhawafuna kwene-kwene. Pomwe adamaliza kucita bzimwebzo, iye adanyan’ganisa kudzulu, acipemba kwa Babace kuti: ‘Mupaseni mbiri Mwana wanu, kuti Mwana wanu akupasenimbo mbiri, kuteweza mphanvu yomwe mudamupasa pa wanthu wense. Na mphanvuyo, iye an’dzapasa moyo wamuyaya wale womwe Imwepo mudamupasa.’—Juwau 17:1, 2.

Mafalaya yambalatiza kuti Jezu akhawona kupasa mbiri Yahova kukhala cinthu cakufunika kwene-kwene. Koma mpsakukondwesa kuti Jezu adalewambo bza moyo wakusaya kumala. Pakuti Jezu ana mphanvu ya utongi ‘pa wanthu wense,’ wanthuwo an’dzatambira moyo wakusaya kumala thangwe ra nsembe yomwe iye adapereka. Tsono ni wanthu wakucepa okha omwe an’dzatambira moyoyo. Thangwe ranyi bziri tenepo? Thangwe rakuti Jezu an’dzapereka moyo wakusaya kumala kokha kwa omwe ambacita bzomwe iye adalewa patsogolo pace. Iye adati: ‘Pakuti moyo wakusaya kumala an’dzaugumana akafika pakukudziwani bwino imwepo Mulungu yekha wacadidi na ule omwe mudamutuma Jezu Kristu.’—Juwau 17:3.

Kuti munthu adzatambire moyo wakusaya kumala, an’funika kudziwa Baba na Mwana wace. Bzimwebzi bzimbathandauza kukhala nawo pa uxamwali bwakulimba, kumbawona bzinthu ninga momwe Mulungu na Mwanace ambawonera, na kucitambo nyongo ya kutewezera makhalidwe yawo ya momwe iwo ambacitira bzinthu na wanthu winango. Wanthu a’funika kukumbukira kuti kupasa mbiri Mulungu ndico cinthu cakufunika kwene-kwene kuposa kupulumusidwa. Tsono, Jezu adapitiriza kulewa bza kupasa mbiri Yahova. Iye adati:

‘Inepano ndidakupasani mbiri imwepo, pansi pano, na kumaliza basa lomwe mudandipasa kuti ndiricite. Ndipo tsapano Baba, ndibvumizeni kuti ndikhale pambali panu, ndipo mundipase mbiri ninga yomwe ndikhanayo pa mbali panu dzikoli likanati kulengedwa.ʼ (Juwau 17:4, 5) Na mafalaya, Jezu akhakumbira Babace kuti akadzamulamusa, adzamupase pomwe mbiri yomwe akhanayo kudzulu.

Pakulewa bzimwebzi, sikuti Jezu akhadayebwa utumiki bomwe akhadacita pansi pano. Iye adalewa kuti: ‘Inepano ndalidziwisa dzina lanu kwa wanthu omwe mudandipasa pa dziko la pansi. Iwo akhali wanu, ndipo imwepo mudandipasa, ndipo iwo ambabvera fala lanu.’ (Juwau 17:6) Jezu alibe kundolewa bza dzina la Mulungu mu utumuki, lomwe ni Yahova, koma iye adathandizambo apostolo wace kudziwa makhalidwe ya Mulungu na momwe iye ambacitira bzinthu na wanthu.

Apostolowo adafika pakudziwa bwino Yahova, udindo bwa Jezu, na bzinthu bzinango bzomwe Jezuyo adawapfunzisa. Iye adalewa mwakubzicepswa kuti: ‘Ndawafotokozera mafala yomwe mudandipasa, iwo adayatambira, ndipo ambadziwa kuti ndidabwera ninga muyimikiri wanu, ndipo ambatawiriza kuti ndidatumidwa na imwepo.’—Juwau 17:8.

Bzomwe Jezu adalewa patsogolo pace, bzidalatiza kuti pakhana kusiyana pakati pa ateweri wace na wanthu winango wense. Iye adati: ‘Tenepo, ndinkukumbirira iwo, sikuti ndikupembera dzikoli, koma wale omwe mwandipasa, thangwe iwo mbanu . . . Baba wakucena, anyang’anireni thangwe ra dzina lanu lomwe mwandipasa, kuti akhale m’bodzi ninga momwe ife tiriri. . . . Ine ndawakhotcerera ndipo palibe m’bodzi wa iwo omwe ataika, kupambula mwana wakudzapfudzidwa,’ wakucemeredwa Juda Sikaliyoti, omwe pa nthaweyo akhadayenda kukakonzekera kupereka Jezu.—Juwau 17:9-12.

Jezu adapitiriza kupemba, aciti: ‘Dziko likuwawenga. . . . Ndinkukukumbirani lini kuti muwacose m’dziko, koma kuti muwanyang’anire kugopera nyakuipayo. Iwo ambacita lini mbali ya dziko, ninga momwe ine ndimbacitira lini mbali ya dziko.’ (Juwau 17:14-16) Apostolo pabodzi na anyakupfunza winango akhanati kucoka pa dzikoli, lomwe ni wanthu wakutongedwa na Sathani; tenepo, iwo akhafunika kupitiriza kuleka kucita mbali ya dzikoli acitcenkha bzicito bzace bzakuipa. Mwa njira iponi?

Iwo akhafunika kukhala wakucena kuti atumikire Mulungu, mwa kumbaphatisa basa pa moyo wawo cadidi cakugumanika mu Bzinembo bza Cihebereu na  cadidi comwe iwo akhadapfunzisidwa na Jezu. Iye adapemba kuti: ‘Aceneseni na cadidi; fala lanu ni cadidi.’ (Juwau 17:17) Patapita nthawe, Mulungu adaphatisa basa apostolo winango kuti anembe mabukhu manango yomwe yadadzacita mbali ya ‘cadidi’ comwe cimbathandiza kuti munthu akhale wakucena na wakupambulika pamaso pa Mulungu.

Ndipo nakupita kwa nthawe padadzagumanikambo wanthu winango omwe adadzabvuma ‘cadidi.’ N’thangwe race Jezu adalewa kuti: ‘Ndikundokumbirira lini amwewa okha, [omwe akhali apostolo 11] koma ndinkukumbirirambo wale omwe ambandikhulupira mwa mafala yawo.’ Kodi Jezu adawakumbirira ciyani? ‘Kuti wense akhale abodzi, ninga momwe imwepo Baba muliri wakuphatana na inepano ndipo inepano ndidaphatana na imwepo, kuti iwombo akhale wakuphatana na ifepano.’ (Juwau 17:20, 21) Sikuti Jezu na Babace ni munthudi m’bodzi. Koma iwo ni abodzi thangwe rakuti mbakubverana pa bzinthu bzomwe ambacita. Tenepo, Jezu akhakumbira kuti apostolo wace akhalembo wakubverana ninga momwe iye na Babace aliri.

Usiku bumwebule, Jezu akhadauza kale Pedro na anyakupfunza winango kuti angadayenda kukawakonzera mbuto, ndipo iye adakawakonzera mbutoyo kudzulu. (Juwau 14:2, 3) Tenepo, Jezu adabwerezera pomwe nfundo imweyi mu mpembo wace. Iye adati: ‘Baba, ine ndikufuna kuti omwe mwandipasawa adzakhale pabodzi nande komwe ine ndidzakhaleko, kuti adzawone mbiri yangu yomwe imwe mudandipasa, thangwe rakuti mudandifuna pomwe dziko likhanati kuyamba.’ (Juwau 17:24) Pakulewa mafalaya, Jezu akhathandauza kuti Adamu na Eva akanati kukhala na wana, Mulungu akhafuna kale Mwanace wakubadwa yekha, omwe adadzakhala Jezu.

Jezu adamaliza mpemboyo, mwa kulewa pomwe bza dzina la Babace, pabodzi na lufoyi lomwe Mulungu akhanalo pa apostolowo na wanthu winango omwe angadadzabvuma ‘cadidi. ’Iye adati: ‘Ine ndacitisa kuti iwo adziwe dzina lanu, ndipo ndin’dzapitiriza kuwadziwisa dzinalo kuti lufoyi lomwe mudandifuna nalo likhalembo mwa iwo, ndipo inembo ndikhale wakuphatana nawo.’—Juwau 17:26.