Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 110

Nsiku Yakumaliza Yomwe Jezu Adayenda ku Templo

Nsiku Yakumaliza Yomwe Jezu Adayenda ku Templo

MATEU 23:25–24:2 MARKO 12:41–13:2 LUKA 21:1-6

  • JEZU ADAPITIRIZA KUTSIMULA ATSOGOLERI WA BZIPEMBEDZO

  • ADALEWERATU BZA KUPFUDZIDWA KWA TEMPLO

  • MKAZI MANSIWA ADAPEREKA TUKOBIRI TUWIRI

Pa nthawe yakumalizira yomwe Jezu adayenda ku templo, iye adapitiriza kutsimula bzinthu bzacinyengo bzomwe anembi na Afarizeu akhacita ndipo adacita kuwalewa padeca kuti akhali wanthu wacinyengo. Pakulewa bzimwebzi, Jezu adaphatisa basa mathere. Iye adati: ‘Imwepo mumbatsuka kunja kwa kopo na mbale, koma mkati mwace mudadzala cinyengo pabodzi na kusaya kubziphata. Mfarizeu zimolawe, yamba watsuka mkati mwa kopo pabodzi na mbale, kuti kunja kwace kucenembo.’ (Mateu 23:25, 26) Napo Afarizeu akhayeza kwene-kwene kuti ambawoneke bwino pabodzi na kuteweza mwambo wakubzicenesa, koma iwo akhafuna lini kucinja mikhalidwe yawo na kukonza mitima yawo.

Afarizeu adalatiza kuti akhali wacinyengo thangwe akhayeza kumanga na kudekesa thenje la apolofeta. Koma Jezu adalewa kuti ‘iwo akhali wana wa wanthu omwe adapha apolofetawo.’ (Mateu 23:31) Ndipo bzimwebzi bzikhali bzacadidi thangwe iwo akhafunambo kupha Jezuyo.—Juwau 5:18; 7:1, 25.

Patsogolo pace, Jezu adafotokoza bzomwe atsogoleri wa bzipembedzowo akhadikhirira penu iwo angadasaya kukungula. Iye adalewa kuti: ‘Nyokamwe, mbadwo za nyoka zaululu, kodi mun’dzathawa tani ciyeruzo ca ku Gehena?’ (Mateu 23:33) Fala lakuti Gehena limbathandauza cigwa ca Hinomi. Cigwa cimweci cikhaphatisidwa basa la kutenthera lixo, ndipo bzomwe Jezu adalewabzi bzidathandiza wanthu kudziwa kuti anembi na Afarizeu an’dzapfudzidwa kwamuyaya.

Anyakupfunza wa Jezu ndiwo omwe adadzakhala anyakumuimikira ninga ‘apolofeta, wanthu wa nzeru na apfunzisi.’ Kodi anyakupfunzawa akhawonedwa tani na wanthu? Pomwe Jezu akhalewalewa na atsogoleri wa bzipembedzowo, iye adati: ‘Winango wa [anyakupfunza wangu] mun’dzawapha na kuwakhomerera pa miti, ndipo winango mun’dzawakwapula m’masinagoga mwanu ndipo mun’dzawazunza mu mzinda na mzinda, kuti mulopa wense wakulungama wakucosedwa pa dziko lapansi ubwere pa imwepo, kutomera mulopa wa Abeli nyakulungama mpaka mulopa wa Zakariya . . . omwe imwepo mudamupha.’ Iye adawacenjeza pomwe kuti: ‘Cadidi ndinkukuuzani kuti, bzinthu bzensenebzi bzin’dzabwerera mtundu umweyu.’ (Mateu 23:34-36) Bzimwebzi ndibzo bzomwe bzidacitika mu 70 EC pomwe anyakhondo wa Aroma adapfudza Jeruzalemu ndipo Ajuda azinji adaphedwa.

Jezu adasunama kwene-kwene pomwe adakumbukira bzinthu bzakupasa manthabzi. Thangwe ra nsisi, iye adalewa kuti: ‘Jeruzalemu, Jeruzalemu, nyakupha apolofetawe na nyakuthusira minyala wanthu omwe atumizidwa kwa iwepo. Mwakubwereza-bwereza ndikhafuna kutsonkhanisa wana wako pabodzi, ninga momwe nkhuku imbatsonkhanisira tutiyo m’maphapidwe mwace! Koma iwepo ulibe kufuna bzimwebzi. Tsapano bvesera! Nyumba yako in’dzasiyidwa.’ (Mateu 23:37, 38) Wanthu omwe akhabvesera Jezu, pinango akhabzibvunza kuti kodi umweyu ankulewa bza ‘nyumba’ iponi. Tsono Jezu akhalewa bza templo yakudeka kwene-kwene ya ku Jeruzalemu yomwe ikhawoneka ninga kuti ikhakhotcereredwa na Mulungu?

Patsogolo pace, Jezu adathumizira kuti: ‘Cadidi ndinkukuuzani kuti, kuyambira tsapano mun’dzandiwona lini pomwe kufikira pomwe mudzalewe kuti: “Wakusimbidwa ni ule omwe an’bwera m’dzina la Yahova!”’ (Mateu 23:39) Pakulewa mafala yamweya, Jezu akhalewa polofesiya yomwe imbagumanika pa Psalymo 118:26 yomwe imbati: ‘Wakusimbidwa ni ule omwe an’bwera m’dzina la Yahova. Ifepano tin’kukusimbani kucokera ku nyumba ya Yahova.’ Bzimwebzi bzidalatiziratu kuti temployo ikadzapfudzidwa, palibe munthu omwe angadadzayenda kuti akapembe m’dzina la Mulungu.

Tsapano Jezu adayenda ku mbali inango ya temployo komwe kukhana thungwa lakucitira bzakupereka. Thungwa limweri likhana kabuli padzaulu pace ndipo wanthu akhathusa bzakupereka bzawo m’mwemo. Jezu akhanyang’anisa Ajuda azinji pomwe akhathusa kobiri zawo, ‘ndipo anyakudala akhambaikha m’mwemo kobiri zawo zizinji’ ninga mphaso. Patsogolo pace, Jezu adawona mkazi munango  mansiwa wakusauka, ankuthusa ‘tukobiri tuwiri twakucepa mphanvu.’ (Marko 12:41, 42) Mwakusaya kupenukira, Jezu adadziwa kuti Mulungu adakomedwa kwene-kwene na mphaso ya mkaziyo.

Tenepo, iye adacemera anyakupfunza wace aciwauza kuti: ‘Ndinkukuuzani kuti, mkazi mansiwa wakusaukayu waikha bzizinji kuposa wense omwe aikha bzakupereka bzawo m’thungwa la cuma.’ Thangwe ranyi adalewa tenepo? Iye adalewa kuti: ‘Pakuti wensenewa aikha bzomwe atapa pa bzizinji bzomwe anabzo, tsono mkaziyu, mwakusauka kwace, waikha zense zomwe akhanazo, zense zomwe zingadamuthandiza pa moyo wace.’ (Marko 12:43, 44) Kakumbukidwe na kacitidwe kabzinthu ka mkaziyo kakhali kakusiyana kwene-kwene na atsogoleri wa bzipembedzowo!

Pomwe nsiku ya Nisani 11 ikhamala, Jezu adacoka ku templo ndipo imweyi ikhali nsiku yakumalizira kugumanika ku temploko. Pomwe akhacoka, nyakupfunza wace m’bodzi adalewa kuti: ‘Mpfunzisi, onani momwe minyala na nyumbazi bzinkuwonekera bwino!’ (Marko 13:1) Kulewa cadidi, minyala inango yomwe adamangira temployo ikhali mikulu-mikulu kwene-kwene ndipo ikhacitisa kuti temployo ikhale yakulimba. Tenepo, bzidawoneka ninga bzakudabwisa pomwe Jezu adalewa kuti: ‘Kodi munkuwona nyumba zikulu-zikuluzi? Cipo pacidzakhala mwala padzulu pa unzace mwakusaya kugwesedwa.’—Marko 13:2.

Pomwe adamala kulewa bzimwebzi, Jezu pabodzi na anyakupfunza wace adayambuka cigwa ca Kidironi aciyenda kumbuto inango m’phiri la Mioliva. Pa nthawe imweyo Jezuyo akhana anyakupfunza wace anai, omwe akhali Pedru, Andereya, Tiyago na Juwau. Pomwe akhali pambuto imweyo iwo akhakwanisa kuwona templo yakudeka ire yomwe ikhali m’nyansi mwa phirilo.