Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 131

Mambo Wakusaya Mulandu Adabonera pa Muti

Mambo Wakusaya Mulandu Adabonera pa Muti

MATEU 27:33-44 MARKO 15:22-32 LUKA 23:32-43 JUWAU 19:17-24

  • JEZU ADAKHOMEREREDWA PA MUTI WAKUZUNZIDWIRA

  • CIZINDIKIRO COMWE ADAKHOMA PA MUTI WA JEZU CIDACITISA KUTI WANTHU AMUNYOZE

  • JEZU ADAPICIRA MUNTHU MUNANGO KUTI AN’DZAKHALA M’PARAIZO PA DZIKO LA PANSI

Acikunda wa Roma adatenga Jezu na akapondo winango awiri kuti akawaphe. Mbuto yomwe adayenda nawo ikhacemeredwa Gologota ayai Mbuto ya Nkhadzi, ndipo ikhali pafupi na mzindayo. Munthu akhakwanisa kuwona bzomwe bzikhacitika pa mbutoyo ‘na patali.’—Marko 15:40.

Pomwe adafika pa mbutoyo adawakhundula bzakubvala, ndipo adawapasa vinyu wakusanganizidwa na mira pabodzi na ndulu kuti amwe. Bzinkuwoneka kuti akazi wa ku Jeruzalemu ndiwo akhambakonza vinyuyo kuti athandize wanthu omwe akhayenda kukaphedwa kuleka kubva ululu. Ndipo Aroma akhaletsa lini wanthuwo kumwa vinyuyo. Koma pambuyo pa kulawidza, Jezu adalamba kumwa vinyuyo. Thangwe ranyi? Iye akhafuna lini kuti pa nthawe ya kunesayi cinthu cinango cicinje makumbukidwe yace, acitazira kudziwa bzomwe bzingadacitika. Iye akhafuna kupitiriza kukhala wakukhulupirika mpaka kuphampha kwa moyo wace.

Jezu adagonesedwa pa muti omwe akhafuna kumukhomererayo. (Marko 15:25) Ndipo acikundawo adakhomerera perego m’manja na m’minyendo ya Jezu, bzomwe bzidacitisa kuti iye abve kuwawa kwene-kwene. Ndipo kuwawako kudathumizirika pomwe acikundawo adamusa mutiyo, thangwe kulemera kwa thupi lace kukhacitisa kuti momwe akhadakhomereredwamo mung’ambike. Koma Jezu alibe kukalipira acikunda wale, m’mbuto mwace adapemba kuti: ‘Baba, alekerereni thangwe ankudziwa lini bzomwe ankucita.’—Luka 23:34.

Aroma akakhomerera munthu iwo akhaikha cizindikiro ca kulatiza mulandu wace. Pa nthaweyi Pirato adaikha cizindikiro comwe cikhadanemba kuti: ‘Jezu Mnazaleti Mambo wa Ajuda.’ Mafalaya akhadayanemba m’Cihebereu, m’Cilatini na m’Cigirego, tenepo ali-wense akhakwanisa kuyawerenga. Bzomwe adanembabzo bzimbalatiza kuti Piratoyo akhadaipidwa kwene-kwene na Ajuda omwe adangingimira kuti Jezu aphedwe. Akulu-akulu wa ansembe adakalipa na bzomwe bzikhadanembedwabzo, ndipo adauza Pirato kuti: ‘Lekani kunemba kuti: “Mambo wa Ajuda,” koma munembe kuti iye adati: “Inepano ndine Mambo wa Ajuda.”’ Tsono Pirato adawatawira kuti: ‘Bzomwe ndanemba, ndanemba!’—Juwau 19:19-22.

Thangwe ra kukalipa, Ajudawo adabwerezera pomwe mulandu wakunama omwe iwo akhadaufotokoza mu Sinedriyo. N’thangwe race wanthu omwe akhagwata na pafupipo akhandokwetedza msolo acimbalewa mwakunyoza kuti: ‘Iwe nyakugwesa templo uciimanga m’nsiku zitatu, bzipulumuse wekha. Buluka pa muti wakuzunzidwirapo.’ Ndipo akulu-akulu wa ansembe na anembi akhambauzana kuti: ‘Tsapano, Kristu mambo wa Jirayeri abuluke pa muti wakuzunzidwirayo kuti ifepano tiwone ticikhulupira.’ (Marko 15:29-32) Ndipo akapondo wale, omwe m’bodzi akhadakhomereredwa ku boko ladidi, munango ku boko la madzere, adayambambo kunyoza Jezu napo akhalibe mulandu uli-wense.

Acikunda anai wa Roma adamunyozambo Jezu. Pinango pa nthaweyo acikundawo akhamwa vinyu yakuwawa, ndipo pakufuna kunyoza Jezu,  iwo adatengambo vinyuyo pang’ono aciyifendeza pa mulomo wace, napo iye angadakwanisa lini kutambira kuti amwe. Aromawo atawona mafala yomwe yakhadanembedwa pa cizindikiro comwe cikhali pa muti wa Jezu pale, adayamba kumunyoza kuti: ‘Penu iwepo ndiwe Mambo wa Ajuda, bzipulumuse wekha.’ (Luka 23:36, 37) Bzikhali bzinthu bzakupasa nsisi kwene-kwene! Munthu omwe adalatiza kuti akhali njira, cadidi na moyo, adanyozedwa acicitiridwa bzinthu bzakuipa. Tsono Jezu akhadatsimikiza kupirira bzinthu bzensenebzi, ndipo alibe kubwezera acikunda wale, Ajuda omwe akhali pamwepowo ne akapondo awiri omwe akhadakhomereredwa naye pabodzi wale.

Acikunda anai wale adatenga cakubvala cace cakunja acicigawa bzipande bzinai, ndipo adacita maere kuti agawane. Tsono cakubvala ca Jezu ca mkati cikhali cabwino kwene-kwene, pakuti ‘cikhalibe msono kucokera kudzaulu mpaka kunyansi.’ Tenepo iwo adauzana kuti: ‘Cakubvalaci mbatirekeni kucing’amba koma mbaticiteni maere kuti tidziwe kuti cin’khala ca yani.’ Ndipo bzimwebzi bzidakwanirisa cinembo comwe cikhadalewa kale kuti: ‘Iwo ankugawana bzakubvala bzangu pakati pawo, ndipo ankucita maere cakubvala cangu.’—Juwau 19:23, 24; Psalymo 22:18.

Tsono kapondo m’bodzi adadzazindikira kuti Jezu akhalidi mambo. Ndipo iye adatsimula mwanzaceyo kuti: ‘Kodi iwepo umbagopa lini Mulungu, pakuwona kuti unkutambira cirango cakundendemerana na ca munthuyu? Ifepano tidathemeradi kulangidwa tenepa, pakuti tinkutambiriratu bzomwe tidathemera malingana na bzicito bzathu. Tsono umweyu alibe kuphonya cinthu na cibodzico.’ Tenepo iye adakumbira Jezu kuti: ‘Mudzandikumbukirembo ine mukadzapita mu Umambo bwanu.’—Luka 23:40-42.

Jezu adamutawira kuti: ‘Cadidi, ndikukuuza lero kuti, iwepo un’dzakhala nande,’ sikuti mu Umambo kudzulu, koma ‘m’Paraizo.’ (Luka 23:43) Piciro lomwe Jezu adacita kwa munthuyo likhali lakusiyana na lomwe Jezu adacita kwa apostolo wace. Iye adauza apostolo wace kuti an’dzakhala pa mipando ya umambo pabodzi na iye mu Umambo bwace. (Mateu 19:28; Luka 22:29, 30) Tsono kapondoyo omwe akhali Mjuda, pinango akhadabva kale bza Paraizo omwe Yahova akhadapasa Adamu na Eva kuti akhale na wana wawo. Tenepo kapondoyo adafa ana cidikhiro ca kudzakhala m’Paraizo pa dziko lino la pansi.