Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 139

Jezu An’dzabweresa Paraizo Ndipo An’dzamaliza Basa Lomwe Adapasidwa

Jezu An’dzabweresa Paraizo Ndipo An’dzamaliza Basa Lomwe Adapasidwa

1 WAKOLINTO 15:24-28

  • BZOMWE BZIN’DZACITIKIRA MABIRA NA MBUZI

  • WANTHU AZINJI AN’DZAKHALA M’PARAIZO MWAKUKONDWA

  • JEZU AN’DZALATIZA KUTI NI NJIRA, CADIDI NA MOYO

Sathani akhafunisisa kuti Jezu aleke kucita bzomwe adabwerera pa dziko la pansi. Iye adayamba kuyeza Jezu kucokera pomwe adabatizidwa ndipo nthawe imweyo Jezuyo akhanati kuyamba utumiki bwace. Ndipo Sathani adayeza kupumpsa Jezu mwakubwereza-bwereza. Na kupita kwa nthawe, Jezu adalewa kuti: ‘Ankubwera mtongi wa dziko, ndipo iye alibe mphanvu yakundicita cinthu.’—Juwau 14:30.

Mpostolo Juwau adawona matsomphenya yomwe yadalatiza bzomwe bzin’dzacitikira ‘cinyoka cikulu, nyoka yakale ire yomwe imbacemeredwa Dyabu na Sathani.’ Juwau adawona nyamadulanthaka wakuipayu omwe ankuboneresa wanthu kwa nthawe itali ankuthusidwa pansi kucokera kudzulu, ndipo iye ‘ana ukali bukulu pakudziwa kuti ana kanthawe kakucepa.’ (Cibvumbulutso 12:9, 12) Akristau ana mathangwe yakubveka yomwe yambawacitisa kukhulupira kuti ankukhala mu ‘kanthawe kakucepa’ nakuti tsapanopapa ‘cinyoka cikulu, nyoka yakale ire’ cin’dzathusidwa kuphompho komwe cin’dzakwanisa lini kucita cinthu ciri-cense kwa magole culu cibodzi, pa nthawe imweyi Jezu an’dzakhala ankutonga mu Umambo bwa Mulungu.—Cibvumbulutso 20:1, 2.

Kodi bzinthu pa dziko la pansi bzin’dzakhala tani pa nthawe imweyo? Kodi mbani omwe an’dzakhala mwemo? Jezu adatawira mibvunzoyi mwakuphatisa basa there lakulewa bza mabira na mbuzi, iye adalewa bzomwe bzin’dzacitikira wanthu wakulungama omwe ali ninga mabira, omwe ambabvera ndipo ambacitira bzabwino abale wa Jezuyo. Adalewambo bzomwe bzin’dzacitikira wanthu omwe ali ninga mbuzi. Iye adati: ‘Iwo [wanthu omwe ali ninga mbuzi] an’dzayenda kukapfudzidwa kwakumaliziriratu, koma anyakulungama [wanthu omwe  ali ninga mabira] an’dzayenda ku moyo wakusaya kumala.’—Mateu 25:46.

Mafalaya yambatithandiza kubvesesa bzomwe Jezu adauza kapondo omwe akhali kumbali kwace ule. Tsono Jezu alibe kupicira kapondo ule bzomwe adapicira apostolo wace wakukhulupirika, bza kudzatonga mu Umambo bwa Mulungu. M’mbuto mwace, Jezu adauza kapondo wakukungula ule kuti: ‘Cadidi, ndinkukuuza lero kuti, iwepo un’dzakhala nane m’Paraizo.’ (Luka 23:43) Mwamunayu, adapasidwa mwayi wakukhala mu Paraizo, yomwe ni mbuto yakudeka kwene-kwene. Bzimwebzi bzinkulatiza kuti omwe ankucita bzinthu ninga mabira ndipo ankuyenda ku ‘moyo wakusaya kumala,’ an’dzakhalambo m’Paraizo umweyu.

Bzimwebzi bzikundendemerana na bzomwe mpostolo Juwau adafotokoza momwe moyo un’dzakhalira pa dziko la pansi. Iye adati: ‘Onani kuti tendi la Mulungu liri pakati pa wanthu; iye an’dzakhala nawo pabodzi ndipo iwo an’dzakhala mbumba yace. Iye Mulunguyo an’dzakhala nawo pabodzi. Iye an’dzapukuta misozi yense m’maso mwawo, ndipo infa in’dzawoneka lini pomwe. Pan’dzawoneka lini pomwe kulira, ayai kubuula ne kuwawidwa. Thangwe bzinthu bzakale bzapita.’—Cibvumbulutso 21:3, 4.

Kuti kapondoyu an’dzakhale m’Paraizo, an’dzafunika kulamusidwa. Tsono ndiye lini yekha omwe an’dzalamusidwa. Jezu adabvekesa bwino nkhani imweyi pomwe adalewa kuti: ‘In’dzafika nthawe yomwe wense omwe ali m’thenje lacikumbuso an’dzabva fala lace acidzabula. Omwe akhacita bzabwino an’dzamuka kuti atambire moyo. Omwe akhacita bzakuipa an’dzamuka kuti ayeruzidwe.’—Juwau 5:28, 29.

Tsono kodi apostolo wakukhulupirika na Akristau wakudzozedwa omwe an’dzakakhala pabodzi na Jezu kudzulu an’dzacita basa lanyi? Bibliya limbati: ‘Iwo an’dzakhala wansembe wa Mulungu na wa Kristu, ndipo an’dzatonga naye pabodzi kwa magole 1.000.’ (Cibvumbulutso 20:6) Omwe an’dzatonga pabodzi na Jezu, ni amuna na akazi omwe adakhala na moyo pa dziko la pansi. Ndipopa iwo an’dzakhala atongi omwe an’dzabvesesa bzinthu na wakudeka mtima kwa wense omwe an’dzakhala pa dziko la pansi.—Cibvumbulutso 5:10.

Jezu an’dzaphatisa basa nsembe ya cakulombolera yomwe adapereka kwa wanthu kuti adzamalise pikado yomwe wanthuwo adatambira kucokera kwa Adamu na Eva. Iye pabodzi na omwe an’dzatonga naye an’dzathandiza wanthu wense wakukhulupirika kukhala wakulungama. Ndipo bzimwebzi bzikadzacitika, wanthu an’dzakhala na moyo omwe Mulungu akhaufuna kuyambira pomwe adauza Adamu na Eva kuti abalane acidzaza dziko la pansi. Ndipo infa yomwe idabwera thangwe ra pikado ya Adamu, in’dzawoneka lini pomwe!

Bzimwebzi bzikadzacitika bzin’dzalatiza kuti Jezu wakwanisa kucita bzense bzomwe Yahova adamuuza kuti acite. Ndipo kuphampha kwa utongi bwace bwa magole 1.000, Jezu an’dzapereka kwa Baba wace Umambo pabodzi na banja la wanthu wakulungama. Pakufotokoza bza kubzicepswa kwa Jezu, mpostolo Paulo adalewa kuti: ‘Bzinthu bzense bzikadzakhala pansi pace, mwanayo an’dzabziikhambo pansi pa omwe adaikha bzinthu bzense pansi pace, kuti Mulungu akhale bzinthu bzense kwa wensene.’—1 Wakolinto 15:28.

Kulewa cadidi, Jezu ana udindo bukulu kwene-kwene pa kukwanirisa cakulinga ca Mulungu. Ndipo pomwe cakulingaci cin’dzakwanisidwa, Jezu an’dzapitiriza kukhala ‘njira, cadidi na moyo.’—Juwau 14:6.