Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 112

There la Madende Limbatipfunzisa Kufunika kwa Kukhala Tceru

There la Madende Limbatipfunzisa Kufunika kwa Kukhala Tceru

MATEU 25:1-13

  •   JEZU ADAFOTOKOZA THERE LAKULEWA BZA MADENDE KHUMI

Jezu adatawira mbvunzo omwe apostolo wace adamubvunza pomwe akhafuna kudziwa bza cizindikiro ca kukhala kwace pabodzi na cizindikiro cakuti mkonzedwe uno wa bzinthu wasala pang’ono kumala. Pakudziwa thupo lomwe apostolo wace akhanalo, Jezu adafotokoza there pakufuna kuwapasa malango yakuthandiza. Wanthu omwe an’dzakhala na moyo mu nthawe ya kukhala kwace, ndiwo omwe an’dzawona kukwanisika kwa thereli.

Iye adayamba kufotokoza thereli kuti: ‘Umambo bwa kudzulu bungandendemezedwe na madende khumi yomwe yadatenga mibvuniko yawo yacikacingulira namwali wacimuna. Madende maxanu yakhali yakupusa, ndipo maxanu yakhali yakucenjera.’—Mateu 25:1, 2.

Pamwepa Jezu akhathandauza lini kuti winango wa anyakupfunza wace omwe an’dzatambira Umambo bwakudzulu mbakupusa ndipo winangowo mbakucenjera. Koma iye akhathandauza kuti pa nkhani yakulewa bza Umambo, nyakupfunza wace ali-wense an’funika kusankhula kukhala wakupenya ayai kubvuma kusoceresedwa. Jezu akhapenukira lini kuti mtumiki wace ali-wense an’dzakhala wakukhulupirika ndipo an’dzatambira mabaibai ya Baba wace.

Mu thereli, madende khumi yale yadayenda kukatambira namwali wacimuna ndipo yadaphatana na thimu lomwe likhaperekeza namwaliyo. Pomwe anyakulowolanawo akhafika ku nyumba yomwe akhadakonzera namwali wacikazi, madendeya yakhafunika kugasa kandiyero zawo kuti yabvunikire njira pakulatiza ulemu. Kodi n’ciyani comwe cidacitika?

Jezu adalewa kuti: ‘Madende yakupusayo yadatenga mibvuniko yawo koma yalibe kutenga mafuta manango yapambali. Koma madende yakucenjerayo yadatenga mafuta manango yapambali m’nsupa zawo pabodzi na mibvuniko yawo. Pakuti namwaliyo akhacedwa kufika, wensewo adayamba kuwodzira ndipo adamalizira kugona.’ (Mateu 25:3-5) Namwali wacimunayo alibe kufika pa nthawe yomwe iwo akhamudikhirira ndipo madendeyo yadayamba kugona pakuwona kuti iye ankucedwa. Bzinkuwoneka kuti apostolowo adayamba kukumbukira bza there lomwe Jezu akhadawauza kale lakulewa bza munthu wa m’banja laumambo omwe adayenda ku dziko la kutali ndipo ‘adabwerera pambuyo pakukhala mambo.’—Luka 19:11-15.

Mu thereli, Jezu adafotokoza bzomwe bzidacitika pomwe namwali wacimuna adafika. Iye adalewa kuti: ‘Pakati pa usiku padabveka fala lakukuwa lomwe lidati: “Namwali ule wafika, Ndokoni mukagumane naye.”’ (Mateu 25:6) Kodi madendeyo yadagumanidwa yali tceru na yakupenya?

Jezu adapitiriza kulewa kuti: ‘Nthawe imweyo madende yenseyo yadamuka yacikonza-konza mibvuniko yawoyo. Ndipo madende yakupusa yale yadauza yakucenjera yale kuti: “Tipasenimbo mafuta yanuyo pakuti mibvuniko yathuyi inkuthima.” Ndipo yakucenjera yale yadatawira kuti: “Pinango tin’kwana lini tikakupasanimbo. Tenepo, ndokoni kwa anyakugulisa, mukagule yanu.”’—Mateu 25:7-9.

Tenepo, madende maxanu yakupusa yale yalibe kukhala tceru ndipo yalibe kukonzekera kufika kwa namwali wacimuna. Iwo akhalibe mafuta yakukwanira mu kandiyero zawo ndipo adafunika kunyang’ana mafuta manango. Jezu adalewa kuti: ‘Tsono pomwe iwo adayenda kukagula mafutayo, namwali ule adafika, ndipo madende yomwe yakhadakonzekera yale yadapita naye pabodzi m’nyumba momwe mukhana madyo ya malowozi, ndipo msuwo udafungidwa. Pambuyo pace madende manango yale yadafika ndipo yadati: “Mbuya, mbuya, tifungulireni!” Iye adawatawira kuti: “Kulewa cadidi, inepano ndinkukudziwani lini.”’ (Mateu 25:10-12) Madendeya yadakhala na bzakutewera bzakupasa nsisi kwene-kwene thangwe yakhali lini yakukonzeka ndipo yakhali lini tceru.

Apostolowo adadziwa kuti Jezu ndiye omwe akhali namwali wacimuna wa m’thereli, thangwe nthawe inango m’mbuyomo, iye akhadabzindendemezera kale na namwali wacimuna. (Luka 5:34, 35) Tsono madende yakucenjeraya yakhaimira yani? Pomwe Jezu adalewa bza ‘kathimu ka mabira’ komwe kan’dzapasidwa Umambo, iye adalewa kuti: ‘Bvalani ndipo khalani wakukonzeka, mibvuniko yanu ikhale yakugaka.’ (Luka 12:32, 35) Tenepo, mu there la madendeli apostolowo adazindikira kuti Jezu akhalewa bza iwo. Tsono Jezuyo akhathandauza ciyani pakulewa there limweri?

Nfundo ya Jezu ikhali yakudziwikiratu, thangwe iye adamaliza na mafala yakuti: ‘Tenepo pitirizani kukhala tceru thangwe mukudziwa lini nsiku ne ora yace.’—Mateu 25:13.

Apa mpsakuwonekeratu kuti Jezu adapasa malango ateweri wace wakukhulupirika kuti an’funika ‘kukhala tceru’ pa nthawe ya kukhala kwace. Iye an’dzabweradi ndipo ateweri wace an’funika kukhala wakukonzeka pabodzi na kukhalambo tceru ninga madende maxanu yakucenjera yale. Bzimwebzi bzingadawathandiza kuti apitirize kukhala na cidikhiro, acidzatambira mabaibai ya moyo.