Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 135

Jezu Adalamusidwa ndipo Adawonekera kwa Wanthu Azinji

Jezu Adalamusidwa ndipo Adawonekera kwa Wanthu Azinji

LUKA 24:13-49 JUWAU 20:19-29

  • JEZU ADAWONEKERA MU MSEU WA EMAUSI

  • JEZU ADAPITIRIZA KUFOTOKOZERA BZINEMBO ANYAKUPFUNZA WACE

  • THOMASI ADALEKA KUPENUKIRA

Pakufika pa nsiku ya mdzinga pa Nisani 16, anyakupfunza wa Jezu akhadasunama kwene-kwene. Iwo akhabvesesa lini thangwe ranyi alibe kugumana mtembo wa Jezu m’thenje. (Mateu 28:9, 10; Luka 24:11) Patsogolo pace, nsiku imweyo anyakupfunza awiri akhacoka ku Jeruzalemu aciyenda ku Emausi, omwe ukhali mtantho wa makilometro 11 kucokera ku Jeruzalemuko. Ndipo m’bodzi wa anyakupfunzawo akhali Kliyofa.

Pomwe akhali m’njira akhacezerana bzomwe bzikhadacitikabzo. Patsogolo pace, adagumana na munthu munango ndipo adayamba kufamba naye pabodzi. Munthuyo adawabvunza kuti: ‘Kodi ni nkhani yanyi yomwe munkucezerana pomwe munkufamba mu njira muno?’ Kliyofa adamubvunza kuti: ‘Kodi iwepo unkukhala wekha-wekha mu Jeruzalemu muno ninga mulendo, ndipo unkudziwa lini bzomwe bzacitika mu mzinda muno nsiku zapitazi?’ Munthuyo adabvunza pomwe kuti: ‘Kodi ni bzinthu bzanyi?’—Luka 24:17-19.

Anyakupfunzawo adatawira kuti: ‘Bza Jezu Mnazaleti, ife tikhadikhira kuti munthu umweyu ndiye an’dzapulumusa Jirayeri.’—Luka 24:19-21.

Kliyofa pabodzi na nyakupfunza munangoyo adayamba kufotokozera munthu ule bzomwe bzidacitika nsiku imweyo. Iwo adamuuza kuti akazi winango akhadayenda ku thenje pa nthutu ya Jezu koma alibe kugumana mtembo wace ndipo akaziwo adawona wanjo awiri omwe adawauza kuti Jezu walamusidwa. Adamuuza pomwe kuti wanthu winango adayendambo ku thenjeko ndipo ‘adawona kuti bzikhali tenepo, ninga momwe akazi wale akhadalewera.’—Luka 24:24.

Anyakupfunza awiriwo akhawoneka kuti akhabvesesa lini ndipo akhadasokonezeka makumbukidwe na bzomwe bzidacitikabzo. Tsono munthuyo adalewalewa nawo mwamphanvu ndipo adawathandiza kucinja makumbukidwe yawo yakuphonyeka yomwe yakhawacitisa kukhumudwa. Munthuyo adawauza kuti: ‘Anyakusaya nzerumwe na anyakupenukira pa bzense bzomwe apolofeta adalewa! Kodi bzikhali lini bzakufunika kuti Kristu abve bzakuwawa bzensenebzi acipita mu umbiri bwace?’ (Luka 24:25, 26) Iye adawafotokozera pomwe bzinembo bzizinji bzakulewa bza Kristu.

Pakumalizira pace wense atatu adafika pafupi na mzinda wa Emausi. Anyakupfunza awiriwo akhafunisisa kubva bzizinji, tenepo iwo adauza munthuyo kuti: ‘Mbatikhaleni pabodzi, thangwe kunkudoka ndipo nsiku inkumala kale.’ Munthu ule adabvuma ndipo adadya naye pabodzi. Pomwe akhadyapo munthu ule adapemba ndipo adatenga mkate aciubedulabedula patsogolo pace adawapasa kuti adye. Atacita bzimwebzi, anyakupfunzawo adazindikira kuti munthuyo akhali Jezu, tenepo iye adanyembereka. (Luka 24:29-31) Tsapano anyakupfunzawo akhana umboni bwakuti Jezu walamusidwadi!

Anyakupfunza awiriwo adadekedwa kwene-kwene ndipo adayamba kucezerana bzomwe bzidacitikabzo kuti: ‘Kodi si pale mitima yathu ikhatetemera pomwe akhalewalewa nafe mu mseu na kutifotokozera bzinembo mwakubveka bwino?’ (Luka 24:32) Patsogolo pace iwo adabwerera ku Jeruzalemu ndipo pomwe adafika kumweko adagumana apostolo akhana wanthu winango. Pomwe Kliyofa akhanati kuyamba kufotokoza bzomwe bzidawacitikira iwo adabva wanthu winango ankulewa kuti: ‘N’cadidi, Mbuya amukadi kwa anyakufa ndipo awonekera kwa Simau!’ (Luka 24:34) Kliyofa na nyakupfunza munango ule adafotokozambo bzomwe bzidawacitikira. Pakuti iwo akhalimbo ninga mboni thangwe adacita kuwona wokha kuti Jezu walamusidwadi.

Koma patsogolo pace padacitika cinthu cinango comwe cidadabwisa wanthu wense. Jezu adawonekera m‘cipinda comwe cikhana wanthuwo. Bzimwebzi bzikhali bzakudabwisa thangwe misuwo yense ikhadafunga. Wanthuwo adabzikhiyira m’cipindamo thangwe akhagopa Ajuda. Wanthu wense omwe akhali m’mwemo adawona Jezu. Iye adawauza mwakugwa mpfuwa kuti: ‘Mtendere ukhale namwe.’ Koma wanthuwo adacita mantha thangwe ‘akhakumbuka kuti awona mzimu,’ ninga momwe bzidacitikira pa nthawe yomwe Jezu adafamba pa nyanza.—Luka 24:36,37; Mateu 14:25-27.

Pakufuna kuthandiza anyakupfunzawo kudziwa kuti akhali lini mzimu koma munthu, Jezu adawawonesa  manja na minyendo yace ndipo adawauza kuti: ‘Thangwe ranyi munkubonera m’makumbukidwe ndipo thangwe ranyi munkupenukira mu mtima mwanu? Onani manja na minyendo yanguyi, kuti mutsimikizire kuti ndinedi. Ndiphateni muwone, thangwe mzimu ulibe mnopfu na mafupa ninga yomwe munkuyawonaya.’ (Luka 24:36-39) Wanthuwo adakondwa kwene-kwene ndipo adadabwa, koma adapenukira pomwe pang’ono.

Pakufuna kuwathandiza kuti asiye kupenukira, Jezu adawabvunza kuti: ‘Kodi muna cakudya ciri-cense? Adamupasa kadutswa ka nsomba yakuwotca ndipo adadya. Patsogolo pace adawauza kuti: ‘Yamweya ni mafala yomwe ndidakuuzani pomwe ndikhanamwe pabodzi, [ndikanati kufa] kuti bzinthu bzense bzomwe bzidanembedwa pakulewa bza ine mu Cakutonga ca Mozeji, mu bzomwe Apolofeta adanemba na m’Mapsalymo bzin’funika bzikwanisike.’—Luka 24:41-44.

Pomwe Jezu adawonekera kwa Kliyofa pabodzi na nyakupfunza munango ule adawathandiza kubvesesa bzinembo, ndipo bzimwebzi ndibzo bzomwe adacita kuna wense omwe akhadatsonkhana m’cipinda mule. Iye adawauza kuti: ‘Bzidanembedwa kale kuti Kristu an’dzazunzika acidzamuka kwa anyakufa pa nsiku ya citatu, ndipo mu dzina lace m’mitundu yense mun’dzapaliziridwa bza kukungula kuti alekereredwe pikado. Ndipo imwepo mun’dzakhala mboni za bzimwebzi kuyambira ku Jeruzalemu.’—Luka 24:46-48.

Pa thimu la wanthu omwe akhadatsonkhana m’cipinda mule mpostolo Thomasi pakhalibe. Koma wanthu omwe akhalipowo atagumana naye adamuuza mwakukondwa kuti: ‘Ife tawona Mbuya!’ Thomasi adalewa kuti: ‘Kulewa cadidi ndikasaya kuwona bzipsazi bza perego m’manja mwace na kuikha cala cangu mu bzipsazibzo, pabodzi na kuikha boko langu m’mbali mwa mimba yace, inepano ndinikhulupira lini.’—Juwau 20:25.

Patapita nsiku 8, anyakupfunzawo adagumana m’cipinda cinango ndipo adakhiya pomwe misuwo yense, koma pa nthawe imweyi Thomasi akhalipo. Jezu adawonekera pomwe na thupi ninga munthu ndipo adawamusa kuti: ‘Mtendere ukhale namwe.’ Patsogolo pace Jezu adauza Thomasi kuti: ‘Ikha cala cako apa, ndipo wona m’manja mwangu, ndipo ikha boko lako m’mbali mwa mimba yanguyi, ndipo leka kupenukira koma khulupira.’ Thomasi adatawira kuti: ‘Mbuya wangu na Mulungu wangu.’ (Juwau 20:26-28) Tsapano Thomasi adakhulupira kuti Jezu walamusidwadi na thupi la uzimu ndipo ankuimira Yahova.

Jezu adamuuza kuti: ‘Kodi wakhulupira thangwe wandiwona? Wakusimbidwa ni ule omwe ambakhulupira napo alibe kuwona.’—Juwau 20:29.