Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 101

Jezu Adakadya Kumuyi kwa Simau ku Betanya

Jezu Adakadya Kumuyi kwa Simau ku Betanya

MATEU 26:6-13 MARKO 14:3-9 JUWAU 11:55–12:11

  • JEZU ADAYENDA POMWE KU BETANYA, KUFUPI NA KU JERUZALEMU

  • MARIYA ADATHULULIRA MAFUTA YAKUNUNCIRA MU MSOLO MWA JEZU

Pomwe Jezu adacoka ku Jeriko, adayenda ku Betanya. Ulendo bwakucoka ku Jeriko kuyenda ku Betanya, bukhali bwa mtantho wa makilometro 20 ndipo bukhali bwakunesa kwene-kwene thangwe akhakwira mapiri. Lazaro na abale wace awiri akhakhala m’mudzi wa Betanyayo, omwe ukhali pa mtantho wa makilometro matatu kucokera ku Jeruzalemu. Mzindayu ukhakhala kumabvadzuwa kwa phiri la Mioliva.

Ajuda azinji akhadafika kale ku Jeruzalemu kuti akacite mwambo wa Paskwa. Iwo adafika mwakan’fulumize kuti ‘akacite mwambo wakubzicenesa.’ Ajudawo akhabzicenesa akakhala akhuya mtembo ayai akakhala acita cinthu ciri-cense comwe cikhawacitisa kukhala wakuswipa. (Juwau 11:55; Mirewengo 9:6-10) Winango omwe adafika mwakan’fulumizewo, adakatsonkhana ku templo, ndipo iwo akhambacezerana penu Jezu angadayenda ku mwambo wa paskwa ayai ne.—Juwau 11:56.

Wanthu azinji akhapitana makumbukidwe pa nkhani ya Jezu. Atsogoleri winango wa cipembedzo akhafuna kuphata Jezu kuti amuphe. Iwo adauza wanthu kuti ali-wense omwe angadziwe komwe Jezu akhali, akawauze ‘kuti akamumange.’ (Juwau 11:57) Atsogoleri wa cipembedzowa akhafuna kale kupha Jezu pomwe adalamusa Lazaro. (Juwau 11:49-53) Thangwe ra bzimwebzi, wanthuwo akhapenukira penu Jezu angadayenda ku mwamboyo.

Jezu adafika ku Betanya pacixanu, ‘pomwe pakhadasala nsiku zitanthatu kuti Paskwa iyambe.’ (Juwau 12:1) Pakuti nsiku ikhayamba dzuwa likamira, tenepo Jezu adafika ku Jeruzalemu pomwe nsiku ya malinkhuma ya Nisani 8 ikhanati kufika. Tenepo, Jezu akhafunika lini kucoka ku Jeriko pa nsiku ya malinkhuma (kuthandauza kuti akhafunikira lini kucoka pa cixanu kumaulo kuti akafike kumaulo kwa nsiku ya malinkhuma) thangwe cakutonga ca Ajuda cikhabvumiza lini munthu kucita ulendo pa nsiku ya malinkhuma. Mpsakukwanisika kuti pomwe Jezu adafika ku Betanya, adayenda kumui kwa Lazaro ninga momwe akhacitira m’mbuyomo.

Simau omwe akhakhalambo ku Betanya, adacemera Jezu na anyakupfunza wace pabodzi na Lazaro kuti akadye pabodzi cakudya ca kumaulo pa nsiku ya malinkhuma. Simau akhacemeredwa kuti ‘nyamapere,’ pinango thangwe pakuyamba iye akhanayo mapereyo ndipo Jezu adamupoza. Pakuti Marta akhafuna kwene-kwene kuphata mabasa ya pamui, iye adayamba kusamalira alendowo. Tsono Mariya akhatetekera mwatceru bzomwe Jezu akhapfunzisa ndipo bzimwebzi bzidacitisa kuti iwo ayambe kunesana.

Mariya adafungula kagalafa ka alabastro komwe kakhana ‘mafuta yakununcira. Mafutayo yakhali ya nado caiye.’ (Juwau 12:3) Mafuta yamweya, yakhali yakuumira kwene-kwene ndipo yakhagulisidwa na mtengo wakukwana (madinario 300) kobiri zimwezi zikhakwana kulipira munthu kwa gole lathunthu. Mariya adathululira mafutayo mu msolo mwa Jezu na m’minyendo mwace, acipukuta na tsisi race. M’nyumba mwensenemo mudadzala na mnunci wa mafutayo.

Na bzimwebzi, anyakupfunza wa Jezu adabva  ciya kwene-kwene ndipo adabvunza kuti: ‘N’thangwe ranyi ankudzonga mafuta yakununciraya?’ (Marko 14:4) Juda Sikaliyoti adapopota, aciti: ‘Thangwe ranyi Mafuta yakununciraya yalibe kugulisidwa na madinario 300 ndipo kobirizo ziciperekedwa kwa wanthu wakusauka?’ (Juwau 12:5) Sikuti Juda akhabveradi nsisi anyakusauka. Koma cakulinga cace cikhali cakuti abe kobirizo pakuti ndiye omwe akhasunga cuma comwe anyakupfunzawo akhaphatisa basa.

Tsono Jezu adatawirira Mariya mwakulewa kuti: ‘N’thangwe ranyi munkum’boneresa mkaziyu? Iye wandicitira cinthu cabwino kwene-kwene. Thangwe imwepo nthawe zense mun’khala nawo anyakusauka, koma inepano mun’khala lini nande nthawe zense. Pomwe mkaziyu wathululira mafuta yakununciraya m’thupi languli, wacita bzimwebzo pakukonzekera kuikhidwa kwangu m’thenje. Cadidi inepano ndikukuuzani kuti: Kulikwense komwe kupaliziridwe bzipsa bzabwino padziko lense lapansi, bzomwe mkaziyu wacita, bzin’dzapaliziridwambo, mwa kumukumbukira iye.’—Mateu 26:10-13.

Jezu adakhala ku Betanya kwa nthawe yakuposa nsiku ibodzi ndipo mbiri yakuti iye akhali mu mzindamo idamwazika. Tenepo, Ajuda azinji adayenda kumui kwa Simau, koma sikuti akawone Jezuyo basi, ‘koma kuti akawonembo Lazaro, omwe [Jezu] akhadamulamusa kwa anyakufa.’ (Juwau 12:9) Akulu-akulu wa ansembe adapangana kuti aphe Jezu na Lazaroyo. Atsogoleri wa cipembedzowo akhakumbuka kuti wanthuwo akhakhulupira Jezu thangwe ra kulamusidwa kwa Lazaro. Atsogoleri wa cipembedzowa akhadaipa mtima kwene-kwene!