Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 118

Anyakupfunza wa Jezu Adanesana Kuti Mkulu Mbani

Anyakupfunza wa Jezu Adanesana Kuti Mkulu Mbani

MATEU 26:31-35 MARKO 14:27-31 LUKA 22:24-38 JUWAU 13:31-38

  • JEZU ADAPEREKA MALANGO YAKULEWA BZA KUFUNISISA KUKHALA NA UDINDO BWA PADZULU

  • JEZU AKHADALEWERATU KUTI PEDRU AN’DZAMULAMBA

  • ATEWERI WA JEZU AMBADZIWIKA NA LUFOYI

Usiku bwakumalizira na anyakupfunza wace, Jezu adawapfunzisa khalidwe labwino la kubzicepswa mwa kutsuka nzayo zawo. N’thangwe ranyi bzikhali bzakufunika kuti awapfunzise bza khalidwe limweri? Thangwe ndakuti iwo akhaneseka kulatiza khalidweri. N’cadidi kuti iwo akhatumikira Mulungu na mtima wense, koma akhana bvuto lakufunisisa kukhala mkulu pakati pawo. (Marko 9:33, 34; 10:35-37) Ndipo usiku bumwebule bvuto lawolo lidawonekera pomwe.

Apostolo adayamba ‘kunesana kuti mbani mkulu pakati pawo.’ (Luka 22:24) Bzinkuwoneka kuti Jezu adasunama kwene-kwene pomwe adawona apostolowo ankunesana pomwe! Tsono n’ciyani comwe Jezuyo adacita?

M’mbuto mwa kuwapopotera thangwe ra khalidwe lawolo, mwa kugwa mpfuwa Jezu adawauza kuti: ‘Atongi wa wanthu ambaponderezana, ndipo omwe ambakhala na udindo ambacemeredwa anyakupereka bzabwino. Tsono imwepo lekani kukhala ninga amwewa. . . . Kodi mkulu nguponi, ni omwe ankudya pameza ayai omwe ankutumikira?’ Patsogolo pace, adawakumbusa bza ciratizo comwe nthawe zense akhawauza, ndipo adalewa pomwe kuti: ‘Koma ine ndiri pakati panu ninga mtumiki.’—Luka 22:25-27.

Napo kuti anyakupfunzawo akhambaphonyesa bzinthu bzinango, iwo akhali wakukhulupirika thangwe adapitiriza kukhala na Jezu pa nthawe yomwe akhagumana na mabvuto yakusiyana-siyana. Tenepo, iye adalewa kuti: ‘Ndin’cita namwe mpangano upsa ninga momwe baba wangu adacita nane mpangano wa umambo.’ (Luka 22:29) Iwo akhali ateweri wakukhulupirika wa Jezu. Ndipo na mpanganoyu iye adawatsimikizira kuti an’dzatonga naye pabodzi mu Umambo bwa Mulungu.

Napo kuti apostolowo akhana mwayi wakukatonga pabodzi na Jezu, pa nthaweyi iwo akhali wanthu wakuperewera. Jezu adawauza kuti: ‘Sathani an’funa kuti imwepo mupepetedwe ninga tirigu,’ omwe ambambuluka akambapepetedwa. (Luka 22:31) Jezu adawacenjezambo kuti: ‘Usiku buno muti mugwe mwense thangwe ra inepano, pakuti bzidanembedwa: “Ndin’dzapweteka m’busa, ndipo mabira ya pa thimulo yan’dzabalalika.”’—Mateu 26:31; Zakariya 13:7.

Koma Pedru adalewa na mtima wense kuti: ‘Napo wensewa acikuthawani, ine cipo ndicidzakuthawani!’ (Mateu 26:33) Tsono Jezu adauza Pedru kuti usiku bumwebule, iye an’dzamulamba katatu congwe anati kulira. Ndipo Jezu adathumizira pomwe kuti: ‘Ndakukumbirira kuti cikhulupiro cako cileke kuthima; ndipo iwepo, ukadzabwerera, dzawalimbise abale wakowa.’ (Luka 22:32) Koma Pedru adalewa kuti: ‘Napo bzicimbafunika kufa namwe pabodzi, cipo ndicidzakulambani.’ (Mateu 26:35) Ndipo anyakupfunza winango wale adalewambo bzibodzi-bodzibzo.

Jezu adauza anyakupfunza wace kuti: ‘Ndin’bakakhala namwe mu nthawe yakucepa. Imwepo mun’dzandinyang’ana, ndipo ninga momwe ndawauzira Ajuda: “Komwe inepano ndiniyenda, imwepo mungakuyende lini,” ndipo tsapano ndinkukuuzanimbo bzimwebzi. Ndin’kukupasani Cakutonga cipsa cakuti mumbafunane mwekha-mwekha; ninga momwe ine ndidakufunirani, imwepo mumbafunanembo mwekha-mwekha. Na bzimwebzi, wense an’dzadziwa kuti ndimwe anyakupfunza wangu, mukambafunana.’—Juwau 13:33-35.

Pomwe Jezu adalewa kuti anikhala pabodzi na anyakupfunza wace mu kanthawe kakucepa basi, Pedru adamubvunza kuti: ‘Mbuya, kodi mukuyenda kuponi?’ Jezu adamutawira kuti: ‘Komwe ine ndikuyenda, iwepo unganditewere lini tsapanopapa, koma un’dzanditewera kutsogolo.’ Pomwe adabva bzimwebzi, Pedru adadabwa kwene-kwene, ndipo adalewa kuti: ‘Mbuya, thangwe ranyi ndingakutewereni lini tsapanopapa? Inepano ndin’dzapereka moyo wangu thangwe ra imwepo.’—Juwau 13:36, 37.

 Ndipo Jezu adakumbusa apostolowo bza nthawe yomwe iye adawatumiza kuti akapalizire ku Galileya. Pa nthawe imweyire, adawauza kuti akhafunika lini kunyamula cikhwama ca kobiri ne budu la cakudya. (Mateu 10:5, 9, 10) Ndipo iye adawabvunza kuti: ‘Kodi pana cinthu comwe mudacisaya?’ Iwo adatawira kuti: ‘Nee!’ Tsono n’ciyani comwe akhafunika kucita m’nsiku zakutsogolo? Jezu adawauza kuti: ‘Omwe ana cikhwama ca kobiri anyamule, pabodzi na budu la cakudya, ndipo omwe alibe mphanga, agulise cakubvala cace ca kunja kuti agule ibodzi. Pakuti ndinkukuuzani kuti mafala yense yomwe yadanembedwa, yati yakwanisike mwa ine. Mafalayo njakuti, “Iye akhawonedwa ninga m’bodzi wa wanthu wakusaya kubvera malamulo.” Bzimwebzi bzinkukwanisika mwa ine.’—Luka 22:35-37.

Pomwe Jezu akhalewa mafalaya, iye akhathandauza nthawe yomwe iye an’dzamanikidwa pa muti wakuzunzidwira pabodzi na akapondo ayai wanthu wakusaya kubvera malamulo. Patsogolo pace, apostolo wace angadadzazunzidwambo kwene-kwene. Apostolowo adawona kuti akhadakonzeka tenepo, adalewa kuti: ‘Mbuya, tina mphanga ziwiri.’ Jezu adawatawira kuti: ‘Zimwezi n’zakukwanira.’ (Luka 22:38) Pomwe anyakupfunzawo adalewa kuti ana mphanga ziwiri, bzidacitisa kuti Jezu awone mpata wakuwapfunzisira nfundo inango yakufunika kwene-kwene.