Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 108

Jezu Adatazisa Afarizeu Kumuphata

Jezu Adatazisa Afarizeu Kumuphata

MATEU 22:15-40 MARKO 12:13-34 LUKA 20:20-40

  • PEREKANI KWA SEZARE BZOMWE MPSA SEZARE

  • KODI WANTHU OMWE AN’DZALAMUSIDWA AN’DZALOWOLANA POMWE?

  • BZAKUTONGA BZIWIRI BZIKULU-BZIKULU

Atsogoleri wa bzipembedzo akhadakalipa kwene-kwene na Jezu thangwe Jezuyo adafotokoza mathere yomwe yadalatiza kuti atsogoleriwo akhali wakuipa kwene-kwene. Afarizeu adapangana kuti am’mange. Iwo adayeza kucitisa Jezu kuti alewe cinthu comwe cingadacitisa kuti amuphate akamupereke kwa mtongi waciroma. Tenepo, iwo adalipira winango wa ateweri wawo kuti akamuphate.—Luka 6:7.

Ateweri wa Afarizeuwo adabvunza Jezu kuti: ‘Mbuya, ifepano timbadziwa kuti mumbalewa na kupfunzisa mwakulondoza, ndipo mulibe tsankhulo, koma mumbapfunzisa njira ya Mulungu mwakubverana na cadidi: Kodi mpsakubvumizika kulipira mtsonkho kwa Sezare ayai ne?’ (Luka 20:21, 22) Jezu alibe kupumpsika na citumbizo cawoci, pakuti cikhali citumbizo cacinyengo. Jezu angadatawira kuti ‘nee, mpsakubvumizika lini kupereka mtsonkho,’ iwo angadam’manga mulandu wakumukira boma la Roma. Koma angadatawirambo kuti ‘inde, mbaperekani mtsonkho,’ wanthu omwe akhawenga utongi bwa Roma, angadakumbuka kuti Jezu ali kumbali kwa boma la Romalo ndipo angadamumukira. Tsono kodi Jezu adawatawira tani?

Iye adawatawira kuti: ‘Anyacinyengomwe! Thangwe ranyi munkudiyeza? Ndilatizeni kobiri ya mtsonkhoyo.’ Iwo adamubweresera dinario ibodzi. Ndipo iye adawabvunza kuti: ‘Kodi nkhopeyi na mafalaya nja mbani?’ Iwo adamutawira kuti: ‘Ni bza Sezare.’ Tenepo, iye adawauza kuti: ‘Tsono perekani kwa Sezare bzinthu bza Sezare, koma bza Mulungu, perekani kwa Mulungu.’—Mateu 22:18-21.

Wanthuwo adadabwa na mafala ya Jezuya. Iwo adasaya cakulewa na bzomwe Jezu adawatawira, ndipo adayenda. Koma bziribe kumalira pamwepo, Jezu adapitiriza kuyezedwa. Pambuyo  pa Afarizeu kutazira kugumana mathangwe yakumumangira, aciyenda, padafika pomwe gulu la akulu-akulu wa bzipembedzo.

Asaduki omwe akhakhulupira lini bza kulamusidwa kwa anyakufa, adabvunza Jezu bza kumuka kwa anyakufa na bza malowozi yaciukunyado. Iwo adabvunza kuti: ‘Mpfunzisi, Mozeji adalewa kuti: “Penu mwamuna wafa alibe kusiya wana, m’bale wace an’funika kulowola mkazi waceyo kuti amuberekere wana m’bale wace omwe adafayo.” Tenepo, akhalipo amuna anomwe ubale bwawo. Wakutomayo adalowola, ndipo patsogolo pace adafa. Tsono pakuti akhalibe kusiya wana, mkaziyo adalowodwa na m’bale wa mwamunayo Bzimwebzo bzidacitikambo na waciwiri na wacitatu, mpaka wense anomwe. Pakumalizira pace, mkaziyo adadzafambo. Tenepo, kodi pakumuka kwa anyakufa, mkaziyo an’dzakhala wa yani pakuti wense anomwe adamulowola?’—Mateu 22:24-28.

Pakutawira Asadukiwo, Jezu adaphatisa basa mafala yomwe Mozeji adayanemba yomwe Asadukiwo akhayakhulupira yakuti: ‘Kodi kuphonya kumweku si thangwe ra kusaya kudziwa Bzinembo ayai mphanvu za Mulungu? Akadzalamusidwa kwa anyakufa, amuna an’dzalowola lini ndipo akazi an’dzalowodwa lini, koma an’dzakhala ninga wanjo wa kudzulu. Koma pa nkhani yakuti anyakufa ambalamusidwa, kodi mukanati kuwerenga m’bukhu la Mozeji, pa nkhani ya citsamba ca minga momwe Mulungu adamuuzira kuti “Ine ndine Mulungu wa Abalahamu, Mulungu wa Izaki na Mulugnu wa Djakobi”? Iye ni Mulungu wa wanthu wa moyo, sikuti wa anyakufa. Mukuphonya kwene-kwene imwepo.’ (Marko 12:24-27; Kufuluka 3:1-6) Thimu la wanthulo lidadabwa kwene-kwene na mtawiroyo.

Jezu adasaisa bzakulewa Afarizeu na Asaduki, tenepo, mathimu mawiriya yadaphatana, yacikhala thimu libodzi ndipo adayenda pomwe kuna Jezu kuti akamuyeze. Munembi m’bodzi pa thimulo adabvunza Jezu kuti: ‘Mpfunzisi, Kodi pa bzakutonga bzense, Cakutonga cikulu n’ciponi?’—Mateu 22:36.

Jezu adamutawira kuti: ‘Cakuyamba n’cakuti, “tetekerani imwe Ajirayeri, Yahova Mulungu wathu ni Yahova m’bodzi. Umbafune Yahova Mulungu wako na mtima wako wense, na moyo wako wense, na nzeru zako zense, na mphanvu zako zense.” Laciwiri ndakuti: “Umbafune mwanzako ninga momwe umbabzifunira wekha.” Palibe lamulo linango lomwe limposa limweri.’—Marko 12:29-31.

Pakubva mtawiroyo, munembiyo adati: ‘Mpfunzisi, imwepo mwalewa bwino, mwakubverana na cadidi: “Iye ni m’bodzi yekha, ndipo palibe munango kupambula iye,” ndipo kufuna Mulungu na mtima wense, nzeru zense, mphanvu zense, ndipo na kufuna mwanzako ninga momwe umbabzifunira wekha, mpsakufunika kwene-kwene kuposa nsembe zakupsereresa na cakupereka ciri-cense.’ Pakuwona kuti munembiyo watawira mwanzeru, Jezu adamuuza kuti: ‘Iwepo uli lini kutali na Umambo bwa Mulungu.’—Marko 12:32-34.

Kwa nsiku zitatu pa (Nisani 9, 10 na 11) Jezu akhapitiriza kupfunzisa ku templo. Wanthu winango ninga munembiyu, akhatetekera mwakukondwa bzomwe Jezu akhapfunzisabzo. Koma atsogoleri wa bzipembedzo alibe kukomedwa naye mwakuti palibe omwe ‘adakhwimika kumucita pomwe mbvunzo.’