Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 102

Mambo Adapita mu Jeruzalemu Adapakira pa Bulu

Mambo Adapita mu Jeruzalemu Adapakira pa Bulu

MATEU 21:1-11, 14-17 MARKO 11:1-11 LUKA 19:29-44 JUWAU 12:12-19

  • JEZU ADATUMBIZIDWA POMWE AKHAPITA MU JERUZALEMU

  • JEZU ADALEWERATU BZA KUPFUDZIDWA KWA JERUZALEMU

Mangwana yace, pa nsiku ya mdzinga, pa Nisani 9 Jezu pabodzi na anyakupfunza wace adacoka ku Betanya aciyenda ku Jeruzalemu. Pomwe akhafendera mu mzinda wa Betefaji omwe ukhali pa phiri la Mioliva, Jezu adauza anyakupfunza wace awiri kuti:

‘Ndokoni mu mzinda omwe munkuwonayu, ndipo munkawona bulu adamangidwa pabodzi na kamwana kace kacimuna. Mukayatsudzule mucibwera nayo kwa inepano. Penu munthu ali-wense angalewe cinthu ciri-cense kwa imwepo, mundokamutawire kuti: ‘Mbuya ankuwafuna.’ Ndipo an’dzawatumiza mwakusaya kucedwa.’—Mateu 21:2, 3.

Anyakupfunza wa Jezu alibe kuzindikira kuti bzomwe Jezu adawauzabzo bzikhabverana na polofesiya ya m’Bibliya. Koma patsogolo pace, iwo adazindikira kuti bzomwe bzikhacitikabzo, bzikhakwanirisa polofesiya ya Zakariya. Iye adaleweratu kuti Mambo wakupiciridwa na Mulungu an’dzapita mu Jeruzalemu ‘mwakubzicepswa ndipo angadadzabwera adapakira bulu. Iye an’dzabwera adapakira kabulu, komwe ni mwana wacimuna wa bulu wacikazi.’—Zakariya 9:9.

Pomwe anyakupfunzawo adafika ku Betefaji kuti akatenge kabulu kacimuna pabodzi na mai wace, wanthu omwe akhali pafupiwo adabvunza kuti: ‘Kodi munkukatsudzuliranyi kabuluka?’ (Marko 11:5) Tsono wanthuwo adabvumiza anyakupfunzawo kutenga mabuluyo, pomwe adabva kuti Mbuya ndiye akhayafuna. Anyakupfunzawo adatandika mikanjo yawo pa bulupo na pa mwana waceyo, koma Jezu adapakira kabulu kang’onoko.

Pomwe Jezu akhafendera ku Jeruzalemu, wanthu azinji adayamba kubwera kuti adzawone Jezuyo. Wanthu azinji adatandika mikanjo yawo mu mseu, koma winango adagwata mithambi m’minda aciyitandikambo mu mseumo. Ndipo iwo akhakuwa kuti: ‘M’pulumuseni, taphata minyendo! Wakusimbidwa ni ule omwe an’bwera m’dzina la Yahova! Bwakusimbidwa ni Umambo bomwe bunkubwera bwa baba wathu Davide.’ (Marko 11:8-10) Afarizeu omwe akhalipombo pa thimulo adakalipa kwene-kwene na bzomwe wanthuwo akhalewa mwakukuwa ndipo Afarizeuwo adauza Jezu kuti: ‘Atsimuleni anyakupfunza wanuwa.’ Tsono Jezu adawatawira kuti: ‘Ndinkukuuzani kuti, iwo acinyamala, minyalayi ingakuwe.’—Luka 19:39, 40.

Pomwe Jezu adawona mzinda wa Jeruzalemu, iye adayamba kulira acimbalewa kuti: ‘Iwepo, inde iwepo ungadazindikira lero bzinthu bzamtendere—koma tsapano bzabisika m’maso mwako.’ Thangwe ra kusaya kubvera kwawo utowa, wanthu wa mu Jeruzalemu akhadikhirira kupfudzidwa. Pakulewa bza wanthu amwewa Jezu adaleweratu kuti: ‘Anyamadulanthaka wako an’dzakuphingiza na kukutsautsa kucokera ku mbali zense. Iwo an’dzakupfudza pabodzi na wana omwe ali pakati pako, ndipo an’dzasiya lini mwala padzulu pa mwala unzace kwa iwepo.’ (Luka 19:42-44) Bzomwe Jezu adalewabzi bzidacitikadi thangwe mu gole la 70 EC, Jeruzalemu adapfunzidwa.

Pomwe Jezu adapita mu Jeruzalemu, ‘mzinda wense udacita phiringu, ndipo winango akhambabvunza kuti: “Kodi umweyu mbani?”’ Ndipo thimulo likhatawira kuti: ‘Umweyu ni mpolofeta Jezu, wacokera ku Nazaleti, wa ku Galileya!’ (Mateu 21:10, 11) Wanthu winango pa thimupo omwe adawona Jezu akulamusa Lazaro akhauzambo winango bza cakudabwisaco. Afarizeu adadandaula pakuwona kuti bzinthu bzikhawafambira lini. Iwo adayamba kumbauzana kuti: ‘Dziko lense linkuyenda kuna iye.’—Juwau 12:18, 19.

Ninga mwa cizolowezi cace, Jezu akayenda ku Jeruzalemu, akhayenda ku templo kukapfunzisa. Ku temploko Jezu adapoza zimola na nyakulemala. Tsono pomwe akulu-akulu wa ansembe pabodzi na anembi adawona bzimwebzi pabodzi na bzomwe adabva wana ankulewa mwakukuwa kuti: ‘M’pulumuseni, Mwana wa Davide,’ iwo adakalipa kwene-kwene. Atsogoleri wa bzipembedzowa adabvunza Jezu kuti: ‘Unkubva bzomwe awa ankulewabzi?’ Jezu adawatawira kuti: ‘Inde. Kodi mulibe kuwerenga kuti: “Kucokera m’kamwa mwa wana na mwa tuwana tutcece mudacoka mafala yakutumbiza”?’—Mateu 21:15, 16.

Jezu adanyang’anisa bzinthu bzense bzomwe bzikhali mu templomo koma nthawe ikhadamala kale. Tenepo iye pabodzi na apostolo wace adabwerera ku Betanya, pomwe nsiku ya nisani 10 ikhanati kukwana. Iwo adagona ku Betanyako usiku bwa nsiku ya Mdzinga.