Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 130

Jezu Adaperekedwa Kuti Akaphedwe

Jezu Adaperekedwa Kuti Akaphedwe

MATEU 27:31, 32 MARKO 15:20, 21 LUKA 23:24-31 JUWAU 19:6-17

  • PIRATO ADAYEZERA POMWE KUTSUDZULA JEZU

  • JEZU ADATONGEDWA, ACITENGEDWA KUTI AKAPHEDWE

Napo Jezu adaboneresedwa kwene-kwene acinyozedwa, akulu-akulu wa ansembe pabodzi na wanthu wawo alibe kubvumiza Pirato kuti amutsudzule. Iwo akhafuna kuti Jezu aphedwe basi, tenepo akhambakuwa kuti: ‘Kamukhomerereni! Kamukhomerereni!’ Ndipo Pirato adawauza kuti: ‘Mutengeni, mucikamupha imwepo, pakuti inepano ndinkuwona lini comwe iye waphonya.’—Juwau 19:6.

Ajuda alibe kukwanisa kupereka mathangwe yakubveka kuti Pirato aphe Jezu pa mulandu wa kuphindukira boma. Tenepo iwo adalewa bza mulandu wa nkhani ya cipembedzo, omwe akhadaulewa kale ku nyumba ya mphala ya Sinedriyo, wakuti Jezu akhanyoza Mulungu. Iwo adati: ‘Ife tina cakutonga cathu, ndipo mwakubverana na cakutongaco, bzin’funika kuti umweyu afe, thangwe wabziyesa Mwana wa Mulungu.’ (Juwau 19:7) Umweyu ukhali mulandu upsa omwe Pirato akhafunika kuti autonge pomwe.

Pirato adabwerera pomwe m’nyumba mwace kuti akakumbuke njira inango ya kutsudzulira Jezu. Pa nthaweyi Jezu akhadaboneresedwa kale kwene-kwene, ndipo mkazi wa Pirato akhadalotambo bza Jezuyo. (Mateu 27:19) Kodi Pirato adatonga tani mulandu omwe Ajuda akhanamizira Jezu, wakuti iye ni ‘mwana wa Mulungu’? Pirato akhadziwa kuti Jezu akhali wa ku Galileya. (Luka 23:5-7) Tsono adamubvunza basi kuti: ‘Kodi iwepo ndiwe wakuponi?’ (Juwau 19:9) Pinango Pirato akhabzibvunza penu Jezu akhadakhala kale kudzulu ndipo akhali mulungu.

Pirato akhadabva kale Jezu akulewa kuti iye ni mambo ndipo Umambo bwace bumbacita lini mbali ya dzikoli. Jezu alibe kufuna kumufotokozera bzinthu bzizinji pakulewa bza umambo bomwe akhadamuuza kale m’mbuyomo. Ndipopa iye adandonyamala. Tsono Pirato adakalipa na kunyamalako, ndipo adati: ‘Kodi un’nditawira lini? Un’dziwa lini kuti inepano ndina mphanvu yakukutsudzula, na mphanvu yakukukhomerera pa muti?’—Juwau 19:10.

Jezu adandomutawira kuti: ‘Imwepo mungadakhala lini na mphanvu na ibodziyo kwa inepano, mungadasaya kupasidwa kucokera kudzulu. Ndipopa, munthu, omwe wandipereka kwa imwepo ndiye omwe ana pikado ikulu kwene-kwene.’ (Juwau 19:11) Jezu akhathandauza lini kuti munthu m’bodzi yekha ndiye omwe akhana mulandu pa kuperekedwa kwace. Koma iye akhafuna kulewa kuti Kaifasi na wanthu wace, pabodzi na Juda Sikaliyote, ndiwo akhana mulandu ukulu pa kuperekedwa kwace kwa Pirato.

Pirato adayezera pomwe kutsudzula Jezu thangwe ra kuwona kawonekedwe kace na kalewelewedwe kace. Ndipo iye akhagopambo kuti pinango, Jezu akhadacokera kudzulu. Tsono Ajuda adalewa pomwe bzinthu bzinango bzomwe bzidacitisa mantha Pirato. Iwo adamugopswa kuti: ‘Mukamutsudzula umweyu, ndimwe lini xamwali wa Sezare, thangwe munthu ali-wense, omwe an’bziyesa mambo, ankutsutsana na Sezare.’—Juwau 19:12.

Pirato adacosa pomwe Jezu panja, ndipo iye adakhala pa mpando wa kutongera mirandu. Iye adauza Ajudawo kuti: ‘Onani mambo wanu.’ Tsono Ajudawo alibe kubverana nabzo, iwo adakuwa, aciti: ‘Mupheni! Mupheni! M’khomereni pa muti!’ Pirato adawabvunza kuti: ‘Kodi ndikhomerere mambo wanu pa muti?’ Napo Ajudawo akhawenga utongi bwa Aroma, tsono mpsakudabwisa kuti pa nthaweyo adati: ‘Tina mambo m’bodzi yekha, omwe ni Sezare.’—Juwau 19:14, 15.

Thangwe ra mantha, Pirato adacita bzomwe Ajudawo akhafuna. Adapereka Jezu kuti akaphedwe. Acikunda wale adamukhundula cakubvala cifuira cire, acimubvazika cakubvala cace cakunja. Pomwe Jezu akhayenda komwe angadakaphedwera, adanyamula yekha muti wakuzunzidwira.

 Nthawe ikhali pafupi-fupi ku masikati, pa cixanu Nisani 14. Jezu akhadaneta kwene-kwene, thangwe akhalibe kugona kucokera cinai macibese, ndipo kuyambira nthawe imweyo iye adaboneresedwa kwene-kwene. Pakuti muti omwe akhadanyamula ukhalemera kwene-kwene, ndipo iye akhadanetambo, iye alibe kukwanisa kufamba. Tenepo acikunda adangingimiza munthu omwe akhandopita na njira kuti anyamule mutiyo mpaka komwe angadakaphera Jezu. Munthuyo akhacemeredwa Simau, nzika ya ku Sirene, ku Afrika. Wanthu azinji pa thimulo akhambabzimenya pa nkhombe, ndipo winango akhalira pa kuwona bzomwe bzikhacitikabzo.

Jezu adauza akazi omwe akhalirawo kuti: ‘Imwe akazi wa ku Jeruzalemu, lekani kulirira inepano; koma bzirireni mwekha, mucilirirambo wana wanuwa. Thangwe zin’dzafika nsiku, zomwe mun’dzalewa kuti: “Ana mwayi ni akazi wakusaya kubereka, na mimba zomwe ziribe kubereka wana na masuku yomwe yalibe kumamisa.” Pamwepo mun’dzauza mapiri kuti: “Tigwereni ifepano!” Ndipo mitunthumbo mun’dzaiuza kuti: “Tifucireni ifepano!” Thangwe, penu ankucita tenepa na muti uwisi, an’dzacita tani, tsono na muti wakuuma kale?’—Luka 23:28-31.

Jezu akhalewa bza mtundu wa Ajuda. Iwo ukhali ninga muti omwe ukhadasala pang’ono kuuma, pakuti Jezu akhanati kufa ndipo pakhana Ajuda winango omwe akhamukhulupira. Tsono pomwe Jezu adafa, ndipo anyakupfunza wace adasiya kucita mbali ya cipembedzo cacijuda, mtundu wa Jirayeri udakhala ninga muti wakuuma. Ndipo padakhala kulira kukulu pomwe Mulungu adalanga mtunduyo mwa kuphatisa basa acikunda wa Aroma!