Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 123

Jezu Adapemba Pomwe Akhadasunama Kwene-Kwene

Jezu Adapemba Pomwe Akhadasunama Kwene-Kwene

MATEU 26:30, 36-46 MARKO 14:26, 32-42 LUKA 22:39-46 JUWAU 18:1

  • JEZU AKHALI MU ZUNDE LA DJETSEMANI

  • KALUMA YACE IDAKHALA NINGA MATHOTHO YA MULOPA

Atamaliza nsinda ule, Jezu adacita mpembo pabodzi na anyakupfunza wace wakukhulupirikawo. ‘Ndipo pambuyo pakuimba nyimbo, iwo adayenda ku Phiri la Mioliva.’ (Marko 14:26) Iwo adayenda kumabvadzuwa komwe kukhana zunde la Djetsemani, komwe Jezu akhambayenda kawiri-kawiri.

Pomwe Jezu na apostolo adafika mu zundemo, momwe mukhana miti mizinji ya mioliva, iye adasiya apostolo wace asere, pinango pafupi na pa msuwo wakupitira mu zundemo. Ndipo iye adawauza kuti: ‘Bakakhalani pano, pomwe inepano ndinkuyenda uko kukapemba.’ Jezu adatenga apostolo wace atatu, Pedru, Tiyago na Juwau, acipita mkati mwa zundemo. Jezu akhatsautsika kwene-kwene mu mtima mwace, ndipopa adauza apostolo wace atatuwo kuti: ‘Moyo wangu udasunama kwene-kwene mpaka pa infa. Bakakhalani pano, mucilindira nande.’—Mateu 26:36-38.

Jezu adasiya apostolo wace atatuwo aciyenda kutsogolo pang’ono, ndipo ‘adabzigwesa pansi, aciyamba kupemba.’ Kodi Jezu adapemba ciyani kwa Babace pa nthawe yakunesayi? Iye adati: ‘Baba, bzinthu bzense mpsakukwanisika kwa imwepo. Ndicosereni kopo iyi. Koma si mwa kufuna kwangu, koma mwa kufuna kwanu.’ (Marko 14:35, 36) Kodi Jezu akhathandauza ciyani? Kodi akhafuna kusiya udindo bwace bwa kupulumusa mtundu wa wanthu? Nee.

Pomwe Jezu akhali kudzulu, iye akhawona momwe Aroma akhaboneresera wanthu. Tenepo iye akhadziwa bzomwe akhadasala pang’ono kugumana nabzo, pakuti pa nthaweyo iye akhana thupimbo ninga lathuli. Tsono comwe cikhamucitisa thupo kwene-kwene cikhali kukumbukira momwe wanthu angadanyozera dzina la Babace, pakuti iye angadaphedwa ninga kapondo. Pa nthaweyi pakhadasala maora yakucepa kuti Jezuyo amanikidwe pa muti wakuzunzidwira ninga momwe akhambacitira na munthu omwe akhanyoza Mulungu.

Atamaliza kupemba, Jezu adabwera kuna apostolo wace atatu wale ndipo adakawagumana ankugona. Ndipo iye adabvunza Pedro kuti: ‘Kodi mulibe kukwanisa kulindira nande nthawe ibodzi yokha? Mbapembani mwakusaya kulekeza, kuti muleke kuyezedwa.’ Jezu akhadziwa kuti apostolo wace akhadaneta kwene-kwene ndipo pakhali pakati pausiku. Ndipopa iye adalewa kuti: ‘N’cadidi, mzimu un’funa, tsono thupi ndiro lakutepa.’—Mateu 26:40, 41.

Jezu adayenda pomwe kukapemba kaciwiri ndipo adakumbira Mulungu kuti amucosere ‘kopo iyi.’ Pomwe adabwerera adagumana apostolowo ankugona napo iwo akhafunikira kumbapemba kuti aleke kuyezedwa. Jezu atawabvunza thangwe race akhagona, ndipo iwo ‘adasaya cakumutawira.’ (Marko 14:40) Jezu adayenda pomwe kacitatu, ndipo adagodama aciyamba kupemba.

Jezu akhacita thupo kwene-kwene kuti akaphedwa ninga kapondo, wanthu angadanyoza dzina la Babace. Yahova akhabva bzomwe mwanace akhamukumbira, tenepo adatumiza anjo kuti  adzamulimbise. Tsono Jezu alibe kusiya kudandaulira Baba wace, koma adapitiriza ‘kupemba na mtima wense.’ Jezu akhatsautsika kwene-kwene mu mtima mwace thangwe ra kudziwa udindo bomwe akhanabo. Iye angadatazira kupirira, angadataya mwayi wa kudzakhala na moyo wakusaya kumala, ndipo wanthu omwe akhamukhulupira angadakhalambo lini na cidikhiro ca moyo wakusaya kumala. Ndipopa ‘kaluma yace idakhala ninga mathotho ya mulopa yomwe’ yakhadodera pansi.—Luka 22:44.

Pomwe Jezu adabwerera kacitatu adagumana apostolo wacewo ankugona pomwe. Iye adalewa kuti: ‘Pa nyengo ninga ino, imwepo mukugona, mucipuma! Onani, nthawe ikufendera kuti Mwana wa Munthu aperekedwe m’manja mwa anyakuipa. Lamukani, tiyende! Ankufika omwe ankundiphindukira ule.’—Mateu 26:45, 46.