Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 133

Adakonza Thupi la Jezu Acikaliikha m’Thenje

Adakonza Thupi la Jezu Acikaliikha m’Thenje

MATEU 27:57–28:2 MARKO 15:42–16:4 LUKA 23:50–24:3 JUWAU 19:31–20:1

  • THUPI LA JEZU LIDABULUSIDWA PA MUTI

  • THUPIRO LIDAKONZEDWA KUTI LIKAPENDESEDWE

  • AKAZI ADAWONA MULIBE CINTHU M’THENJE

Pa Cixanu midiya, Nisani 14, padacitika bzinthu bzizinji bzakudabwisa. Pomwe dzuwa likhamira, kukhali kuyamba kwa Nisani 15 ndipo kukhali kuyamba kwa nsiku ya Malinkhuma. Pa nthaweyi Jezu akhadafa kale, koma akapondo awiri wale akhanati kufa. Cakutonga cikhalewa kuti munthu akakhomereredwa pa muti, mtembo wace ukhafunika lini ‘kukhala pa mutipo usiku bwense,’ koma ambaikhidwe m’thenje ‘nsiku imweyo.’—Bzakutonga 21:22, 23.

Ndipo Cixanu midiya, wanthu akhakonzeratu cakudya na kucitiratu mabasa manango yakufunika, pomwe ikanati kuyamba nsiku ya Malinkhuma. Ndipopa nsiku ya Cixanuyo ikhacemeredwa kuti Nsiku Yakukonzekera. Dzuwa likamira, nsiku ‘ikulu’ ya Malinkhuma ingadayamba. (Juwau 19:31) Ikhali nsiku ikulu ya Malinkhuma thangwe Nisani 15 kukhali kuyamba kwa Cikondweso ca Mikate Yakusaya Cakufufumisa comwe cikhamala nsiku zinomwe, ndipo nthawe zense nsiku yakuyamba ya cikondwesoci ikhakhala yakupuma ayai Malinkhuma. (Mwambo 23:5-7) Ndipo ulendo buno nsiku yakuyamba ya cikondwesoci idagwambo pa nsiku ya Malinkhuma, yomwe akhambapuma kale mdzinga uli-wense.

Ajuda adakumbira Pirato kuti akakulumizise kufa kwa Jezu na akapondo awiri wale. Angadacita tani bzimwebzi? Mwa kutcola minyedo yawo. Na kutcoledwa minyendo iwo angadakwanisa lini kugwinyira kudzaulu thupi lawo kuti akwanise kupuma. Tenepo acikundawo adatcola minyendo ya akapondo awiriwo, koma iwo alibe kutcola minyendo  ya Jezu pakuti akhadafa kale. Bzimwebzi bzidakwanirisa polofesiya yakunembedwa pa Psalymo 34:20 yomwe imbalewa kuti: ‘Ambamukhotcerera mafupa yace yense. Palibe na libodzilo lomwe lidatcoledwa.’

Kuti atsimikize kuti Jezu akhadafadi, mcikunda m’bodzi adam’bowola pambali pace na dipa, ndipo ‘nthawe imweyo padacoka mulopa na madzi.’ (Juwau 19:34) Bzimwebzi bzidakwanirisa cinembo cinango comwe cimbati: ‘Iwo an’dzanyang’anisa munthu omwe adamubowola.’—Zakariya 12:10.

Pakhana ‘munthu munango wakudala’ wakucemeredwa Zuze wa ku Arimateya ndipo akhali m’bodzi wa wanthu wakulemekezeka m’nyumba ya mphala ya Sinedriyo, ndipo akhalipo pomwe Jezu adaphedwa. (Mateu 27:57) Iye akhadziwika kuti akhali ‘munthu wabwino na wakulungama,’ omwe ‘akhadikhirira Umambo bwa Mulungu.’ Zuzeyo alibe kuthandizira kuphedwa kwa Jezu pakuti akhali ‘nyakupfunza wace wa Jezu, napo mwakubisika.’ (Luka 23:50; Marko 15:43; Juwau 19:38) Tenepo Zuze adalimba mtima acikakumbira Pirato kuti amupase thupi la Jezu. Pirato adacemera mkulu wa acikunda, ndipo mkulu wa acikundayo adamutsimikizira kuti Jezu akhadafadi. Tenepo Pirato adabvumiza Zuze kuti akatenge thupilo.

Zuze adagula nguwo icena ndipo yakudeka, aciyenda kukabulusa thupi la Jezu. Adatsedengera thupi la Jezu na nguwoyo kuti akalipendese. Nikodemo, ‘omwe adayenda kukawona Jezu na usiku ule,’ ndiye adamuthandiza kukonza thupiro. (Juwau 19:39) Nikodemo adabweresa mira wakusanganiza na aloye wakukwana makilu 33 kuti adzakonzere thupiro. Adatsedengera pomwe thupi la Jezulo na nguwo zomwe akhadaikha bzakununcira bzire, ninga momwe Ajuda akhacita pa kuikha nkhawa.

Zuze akhana thenje lipsa pafupipo lakucita kugobedwa pa mwala, tenepo thupi la Jezulo lidakaikhidwa mwemo. Ndipo adagulumundisa cimwala cikulu acifunga thenjero. Iwo adacita bzimwebzo mwakamkulumize thangwe ikhadasala pang’ono kuyamba nsiku ya Malinkhuma. Pinango Mariya Madalena na Mariya mai wa Tiyago Mng’ono, adawathandiza kukonza thupiro. Tsono adabwerera mwakamkulumize kumui kuti ‘akakonze bzakununcira, na mafuta yabwino’ kuti adzapswingisire thupi la Jezu yakapita Malinkhuma.—Luka 23:56.

Pa nsiku ya Malinkhuma, akulu-akulu wa ansembe adayenda kwa Pirato, acikamuuza kuti: ‘Ifepano takumbuka kuti nyacinyengo ule, ipo akhana moyo, adalewa kuti: “Pakadzapita nsiku zitatu, ndin’dzalamuka kwa anyakufa.” Tenepo perekani mtemo kuti akalimbise ulindiri pa thenjepo mpaka nsiku yacitatu, kuti anyakupfunza wace aleke kubwera kudzamuba, ndipo angadzambauze wanthu kuti: “Iye walamusidwa kwa anyakufa!” Pakuti cinyengo cimweci cikacitika cin’dzakhala cakuipa kwene-kwene kuposa cakuyamba cire.’ Pirato adawatawira kuti: ‘Mbawani alindiri, ndokoni mukalimbise ulindiribo ninga momwe mun’funira.’—Mateu 27:63-65.

Pa nsiku ya Mzinga ku macibese-bese, Mariya Madalena, Mariya mai wace wa Tiyago, pabodzi na akazi winango adatenga bzakununcira aciyenda ku thenjeko kuti akakonze thupi la Jezu. Ali mu njira iwo adabvunzana kuti: ‘Kodi mbani ankaticosera cimwala cire pa thenjepo?’ (Marko 16:3) Tsono pa nthaweyo pakhadacitika citeke-teke. Ndipo pomwe adafika adagumana kuti anjo akhadagulumundisa cimwalaco, alindiri wale akhadathawa ndipo m’thenjemo mukhalibe cinthu!