Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 115

Jezu Adacita Paskwa Yakumalizira

Jezu Adacita Paskwa Yakumalizira

MATEU 26:1-5, 14-19 MARKO 14:1, 2, 10-16 LUKA 22:1-13

  • JUDA SIKALIYOTI ADAPASIDWA KOBIRI KUTI APEREKE JEZU

  • APOSTOLO AWIRI ADAKONZEKERA MBUTO YAKUCITIRA PASKWA

Jezu adamaliza kupfunzisa apostolo wace anai wale pa phiri la Mioliva, mwa kutawira m’bvunzo wawo wakulewa bza cizindikiro ca kukhala kwace na cizindikiro ca kumala kwa mkonzedwe uno wa bzinthu.

Jezu adacita bzinthu bzizinji pa Nisani 11. Pinango pomwe akhabwerera ku Betanya kuti akagone, ni pomwe Jezu adauza anyakupfunza wace kuti: ‘Imwepo munkudziwa kuti kwasala nsiku ziwiri kuti Paskwa icitike ndipo Mwana wa munthu an’dzaperekedwa kuti aphedwe pa muti.’—Mateu 26:2.

Bzinkuwoneka kuti mangwana yace pomwe pakhali pacitatu, Jezu na anyakupfunza wace adakakhala kwa okha. Dzulo lace, pomwe pakhali pacipiri, iye akhadatsimula atsogoleri wa bzipembedzo na kuzimbula padeca bzinthu bzakuipa bzomwe iwo akhacita. Thangwe ra bzimwebzi, iwo akhalinga kumupha. Ndipopa Jezuyo alibe kuwonekera pa thimu la wanthu pa Nisani 12. Iye adacita bzimwebzo kuti paleke kugumanika cinthu cakumutazisa kucita Paskwa na anyakupfunza wace yomwe ingadacitika mangwana yace pa Nisani 14, pomwe dzuwa lidandomira.

Tsono pomwe mwambo wa Paskwa ukhanati kucitika, akulu-akulu wa ansembe na akulu wa wanthu, akhana ciya kwene-kwene. Iwo adatsonkhana m’bwalo la mkulu wa ansembe omwe akhacemeredwa Kaifasi. Thangwe ranyi? Thangwe Jezu akhadazimbula padeca bzicito bzawo bzakuipa. Tenepo, adabverana ‘kuti aphate Jezuyo mwa kucenjera, acimupha.’ Kodi angadacita tani bzimwebzi? Iwo adalewa kuti: ‘Mbatirekeni kumuphata pa nsiku ya madyo, kuti wanthu angadzacite phiringu.’ (Mateu 26:4, 5) Iwo adalewa tenepo thangwe akhadziwa kuti wanthu azinji akhafuna Jezu.

Pa nthawe imweyo, atsogoleri wa bzipembedzowo adatambira mulendo. Iwo adadabwa pakuti mulendoyo akhali Juda Sikaliyoti omwe akhali mpostolo caiye wa Jezu. Sathani ndiye omwe adacitisa Juda kukhala na makumbukidwe ya kufuna  kupereka Mbuya wace! Tenepo, Judayo adawabvunza kuti: ‘Kodi mun’dzandipasa ciyani ndikam’pereka kwa imwepo?’ (Mateu 26:15) Atsogoleriwo adakomedwa kwene-kwene mwakuti ‘adapangana kuti amupase kobiri za siriva.’ (Luka 22:5) Kobiri zingasi? Adabverana kuti amupase kobiri 30 za siriva. Pa nthawe imweyo, kapolo akhagulidwa na kobiri zakukwana masiklo 30. (Kufuluka 21:32) Bzimwebzi, bzidalatiza kuti atsogoleri wa bzipembedzowo akhanyoza Jezu ndipo akhamuwona ninga munthu wakusaya basa. Na tenepo, Juda adayamba ‘kunyang’ana mpata wabwino kuti amupereke kwa iwo pa mbuto pomwe pangadakhala palibe wanthu azinji.’—Luka 22:6.

Nsiku ya Nisani 13, idayamba pa citatu kumaulo dzuwa litandomira, ndipo ikhali nsiku yakumalizira pa nsiku zitanthatu zomwe Jezu akhambayenda ku Betanya. Mangwana yace, adamaliza kukonzekera bzinthu bzomwe bzikhafunika pa Paskwa. Akhafunika kunyang’ana mwana wa bira kuti amuphe, acimuwotca mpulumira ikandoyamba nsiku ya Nisani 14. Kodi ni mbani omwe adakonza cakudya ndipo adakadyera kuponi? Jezu akhalibe kuuza munthu ali-wense komwe angadakadyera na omwe angadadzakonza cakudyaco. Ndipopa Juda alibe kuuza bzimwebzi akulu-akulu wa ansembe.

Bzinkuwoneka kuti pa Cinai masikati ndipo pomwe Jezu adatuma Pedru na Juwau kucokera ku Betanya. Iye adawauza kuti: ‘Ndokoni mukatikonzere Paskwa kuti tidye.’ Anyakupfunzawo adabvunza Jezu kuti: ‘Kodi mun’funa kuti tikakukonzereni kuponi?’ Iye adawauza kuti: ‘Mukapita mu mzinda, mwamuna munango omwe adasenza mtsuko wa madzi ankagumana namwe. Mukamutewere mpaka m’nyumba yomwe iye ankapita. Ndipo mukauze mwenekaciro nyumbayo kuti: “Mpfunzisi akubvunza kuti: ‘Ciri kuponi cipinda ca alendo comwe ine pabodzi na anyakupfunza wangu tidyere Paskwa?’” Ndipo munthu umweyo an’kakulatizani cipinda cikulu ca m’dzaulu cakukonzedwa bwino. Mukakonzere m’mwemo.’—Luka 22:8-12.

Mwakusaya kupenukira, mwenekaciro nyumbayo akhalimbo nyakupfunza wa Jezu. Bzinkuwoneka kuti mwenekaciro nyumbayo akhadikhirira kuti Jezu angadadzamukumbira kuti acitire msinda wa Paskwa m’nyumba mwacemo. Pomwe apostolo awiriwo adafika ku Jeruzalemu, adawona kuti bzinthu bzikhalidi ndendende ninga momwe Jezu akhadawauzira. Na tenepo, anyakupfunzawo adawonesesa kuti mwana wa birayo pabodzi na cakudya ca msinda wa Paskwa cakukwana wanthu 13, omwe akhali Jezu pabodzi na apostolo wace 12 cikhadakonzedwa.