Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 49

Adapalizira ku Galileya Acipfunzisa Apostolo

Adapalizira ku Galileya Acipfunzisa Apostolo

MATEU 9:35–10:15 MARKO 6:6-11 LUKA 9:1-5

  • JEZU ADAYENDA POMWE KUKAPALIZIRA KU GALILEYA

  • IYE ADATUMIZA APOSTOLO WACE KUTI AKAPALIZIRE

Jezu akhadapalizira kale na nyongo kwa magole mawiri. Tsono, kodi ikhadakwana nthawe yakuti asiye tsapano kupalizirako? Nee, m’mbuto mwace Jezu adathumizira basali mwa kucita ‘ulendo bwakuzungira mizinda na midzi yense, acimbapfunzisa m’masinagoga mwawo, kupalizira bzipsa bzabwino bza umambo na kumbapoza matenda ya mtundu uli-wense na kutepa kuli-kwense.’ (Mateu 9:35) Bzomwe iye adawona bzidamucitisa kuti afune kuthumizira utumiki bwace. Tsono angadathumizira tani utumiki bwacebo?

Pomwe Jezu akhacita ulendobo, iye akhawona wanthu omwe akhafunikira kuthandizidwa na kutsangalazidwa mwauzimu. Wanthuwo akhali ninga mabira yakumwazika na yakunyuka-nyuka, yakusaya m’busa. Iye akhawabvera nsisi, ndipo adauza anyakupfunza wace kuti: ‘Inde, bzakubvuna mpsizinji, tsono anyabasa mbang’ono-ng’ono. Tenepo, kumbirani kuna Mweneciro kubvuna kuti atumize anyabasa adzam’bvunire.’—Mateu 9:37, 38.

Jezu akhadziwa bzomwe angadacita kuti athandize wanthuwo. Iye adagawa awiri-awiri apostolo 12 wale, acikonza mathimu matanthatu kuti ayende kukapalizira. Ndipo adawauza kuti: ‘Lekani kuyenda mu mseu wa wanthu wa mitundu inango, ndipo lekani kupita mu mzinda wa Asamariya. M’mbuto mwace, nthawe zense mumbayende kwa mabira yakusocera ya nyumba ya Jirayeri. Ndokoni mukapalizire kuti: “Umambo bwa kudzulu bwafendera.”’—Mateu 10:5-7.

Umambo bomwe adauzidwa kuti akapalizire ni bule bomwe Jezu adabulewa mu mpembo wace  wa ciratizo. ‘Umambo bwakudzulu’ bukhadafendera, mu njira yakuti Jezu Kristu omwe akhali Mambo wakuikhidwa na Mulungu, akhali pakati pawopo. Kodi n’ciyani cingadacitisa wanthu kukhulupira kuti anyakupfunza wa Jezu akhaimira Umambo bwa kudzulu? Pa nthawe imweyi Jezu adapasa anyakupfunza wace mphanvu za kupoza atenda na kulamusa anyakufa. Tsono, kodi anyakupfunzawo angadagumana kuponi bzinthu bzakufunikira pa moyo wawo?

Jezu adauza anyakupfunza wace kuti aleke kunyamula cinthu ciri-cense. Tenepo iwo akhafunika lini kunyamula oro, siriva ayai mkuwa m’mabudu mwawo. Ndipo akhafunikambo lini kunyamula cakudya, kamiza ziwiri, ne xango. Tsono thangwe ranyi? Jezu adawatsimikizira kuti: ‘Nyabasa an’funika kutambira cakudya cace.’ (Mateu 10:10) Wanthu omwe angadakomedwa na mafala ya anyakupfunzawo ndiwo omwe angadawasamalira. Jezu adalewa kuti: ‘Mukafika pa mui uli-wense, khalani pamwepo mpaka itakwana nthawe yakucoka kumweko.’—Marko 6:10.

Jezu adawauzambo bzomwe angadafunikira kucita akafika pa mui pa munthu kuti amuuze bzipsa bzabwino. Iye adawauza kuti: ‘Mukafika pa mui, musanani na wanthu wa pa muipo; ndipo nyumbayo ikakhala yakuthemera, mtendere omwe munkuifunira, ukhale pa nyumbayo; penu inkuthemera lini, mtendere wanu ubwerere kwa imwepo. Kuli-kwense komwe wanthu an’kutambirani lini ayai an’kutetekerani lini mafala yanu, pa kucoka pa nyumbayo ayai mzinda umweyo kunkhumulani pfumbi la nzayo zanu.’—Mateu 10:12-14.

Kodi n’ciyani cingadacitika na mzinda ayai mudzi uli-wense omwe ungadalamba kubva mafala ya anyakupfunzawo? Jezu adalewa kuti mzindayo ayai mudziyo ungadadzatambira cirango. Iye adati: ‘Koma ine ndinkukuuzani kuti: Cirango ca Sodoma na Gomora pa Nsiku ya Ciyeruzo cin’dzacepa pakundendemeza na ca mzinda umweyo.’—Mateu 10:15.