Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 21

Ku Sinagoga wa ku Nazaleti

Ku Sinagoga wa ku Nazaleti

LUKA 4:16-31

  • JEZU ADAWERENGA MPUKUTU WA ZAIYA

  • WANTHU WA KU NAZALETI AKHAFUNA KUPHA JEZU

Mpsakupenukisa lini kuti wanthu adakondwa kwene-kwene pomwe Jezu adabwerera ku Nazaleti. Pomwe Jezu akhanati kubatizidwa na Juwau, iye akhaphata basa la kusema matabwa mu dera limweri. Koma pa nthawe imweyi pakhadapita kale gole lathunthu Jezu atabatizidwa. Ndipo tsapano wanthu akhamudziwa ninga munthu omwe akhacita bzakudabwisa bza mphanvu. Wanthu wa ku Nazaleti akhafunisisa kuwona Jezu ankucita bzinthu bzakudabwisa.

Ninga mwa cizolowezi, Jezu adayenda ku sinagoga, ndipo wanthu azinji kumweko akhadikhirira kuwona bzinthu bzakudabwisa. Mtsonkhanoyo udayamba na mpembo ndipo patsogolo pace padawerengedwa mabukhu ya Mozeji ninga momwe akhacitira mu ‘masinagoga pa nsiku ya Malinkhuma iri-yense.’ (Mabasa 15:21) Ndipo akhawerenga pomwe mabukhu ya apolofeta. Pomwe Jezu adaima kuti ayambe kuwerenga, adazindikira wanthu azinji omwe akhagumana nawo pa nthawe yomwe akhambatsonkhana mu sinagogamo. Patsogolo pace adamupasa mpukutu wa Zaiya. Ndipo iye adafungula pomwe pakhalewa bza nyakudzozedwa na mzimu wa Yahova. Mafala yamweya m’Bibliya yambagumanika pa Zaiya 61:1, 2.

Jezu adawerenga bza momwe nyakudzozedwayo an’dzapalizirira bza ufulu kwa wanthu omwe akhali akapolo, kupoza azimola, na kubwera kwa gole lakudekera Yahova. Pomwe adamala, Jezu adapereka mpukutuyo kwa wanthu omwe akhatumikira mu sinagogamo, acikakhala pansi. Wanthu wense adamunyang’anisisa. Patsogolo pace Jezu adalewalewa ndipo adamala kanthawe ankulewalewa, ndipo mafala yace yakhaphatanidza mafala yakuti: ‘Lero cinembo comwe mwamala kucibvaci, cakwanisika.’—Luka 4:21.

Ndipo wanthu ‘akhadabwa kwene-kwene na mafala yakuphata mtima yomwe yakhacoka pa mulomo pace,’ ndipo iwo adayamba kumbabvunzana kuti: ‘Kodi umweyu si mwana wa Zuze?’ Tsono pomwe Jezu adazindikira kuti wanthuwo akhafuna kuti awacitire bzakudabwisa ninga bzomwe adabva kuti iye adacita mu madera manango, Jezuyo adati: ‘Mwakusaya kupenukira mun’dzayaphatisa basa pa ine mafala yakuti: “Nyakupozawe, bzipoze wekha. Tidabva kuti udacita bzinthu bzizinji ku Kafarinaumu, bzinthu bzimwebzo ubzicitembo mu mzinda mwako muno.”’ (Luka 4: 22, 23) Bzinkuwoneka kuti wanthuwo akhawona kuti bzingadakhala bwino Jezu angadayamba kupoza wanthu wa kwawoko. Tsono pakuti alibe kucita bzimwebzo, wanthuwo akhawona ninga kuti Jezu akhawalemekeza lini.

Pomwe Jezu adadziwa bzomwe wanthuwo akhakumbuka, iye adawauza bzinthu bzomwe bzidacitika m’nthawe za Ajirayeri. Adawauza kuti mu nthawe ya Eliya kukhana akazi azinji a mansiwa ku Jirayeri koma Eliya alibe kutumizidwa kwa akazi amwewo. M’mbuto mwace adayenda kwa mkazi mansiwa omwe akhali lini m’Jirayeri ndipo akhakhala ku Zarefati mu mzinda wapafupi na Sidoni kumweko ndiko adakacita cakudabwisa comwe cidapulumusa wanthu. (1 Wamambo 17:8-16) Ndipo adawauza pomwe kuti mu nsiku za Elizeu, ku Jirayeri kukhana anyamapere azinji, koma mpolofetayu adapoza Naamani yekha wa ku Siriya omwe akhana mapere.—2 Wamambo 5:1, 8-14.

Kodi wanthuwo adacita ciyani pomwe adazindikira kuti bzomwe Jezu adalewabzo bzikhalatiza kuti iwo akhali wakubzikuza na kuti akhalibe cikhulupiro? Wanthuwo adakalipa kwene-kwene ndipo adaima acimucosa Jezu kunja kwa mzinda. Iwo adamutenga, aciyenda naye pamtsonga ya phiri pomwe pakhadamangidwa mzinda wa Nazaleti, ndipo akhafuna kumuthusa pansi. Tsono Jezu adawambzenga aciwathawa. Patsogolo pace, Jezu adayenda ku Kafarinaumu kumpoto kwa nyanza ya ku Galileya.