Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 36

Mkulu wa Acikunda Adalatiza Cikhulupiro

Mkulu wa Acikunda Adalatiza Cikhulupiro

MATEU 8:5-13 LUKA 7:1-10

  • KAPOLO WA MKULU WA ACIKUNDA ADAPOZEDWA

  • WANTHU OMWE ANA CIKHULUPIRO AN’DZASIMBIDWA

Pomwe Jezu adamaliza nkhani yace ya pa phiri, adayenda ku mzinda wa Kafarinaumu. Kumweko akulu Wacijuda adamufenderera. Iwo akhadatumidwa na munthu munango omwe akhali mkulu wa acikunda wa ku Roma.

Mkulu wa acikundayo akhana kapolo wace m’bodzi omwe akhamufuna kwene-kwene, tsono kapoloyo akhaduwala kwene-kwene mwakuti akhadasala pang’ono kufa. Napo mkulu wa acikundayo akhali lini m’Juda, iye adanyang’ana Jezu kuti amuthandize. Ajuda adauza Jezu kuti kapolo wa munthuyu ‘wafa bziwalo ndipo ali gone m’nyumba, mwakuti ankubonera kwene-kwene,’ thangwe ra kubva kuwawa. (Mateu 8:6) Akulu Wacijudawo adauza Jezu kuti mkulu wa Acikundayo an’funikiradi thandizo ‘thangwe ambafuna wanthu wa mtundu wathu, ndipo iye adatimangirambo sinagoga.’—Luka 7:4, 5.

Patsogolo pace, Jezu pabodzi na akuluwo adayenda kumui kwa mkulu wa acikundayo. Pomwe akhadasala pang’ono kufika, mkulu wa acikundayo adatuma axamwali wace kuti akauze Jezu kuti: ‘Mbuya lekani kubonera pakuti ndine lini wakuthemera kuti mupite m’nyumba mwangu. Ndipopa inepano ndiribe kubwera kwa imwepo, thangwe ndawona kuti ndine lini wakuthemera kucita tenepo.’ (Luka 7:6, 7) Pamwepa munthuyo adalatiza kubzicepsa kwene-kwene napo kuti iye akhana udindo bukulu. Ndipo na bzimwebzi iye adalatiza kuti akhali wakusiyana kwene-kwene na Aroma winango omwe akhazunza akapolo wawo.—Mateu 8:9.

Mkulu wa acikundayo akhadziwa kuti Ajuda akhacita lini uxamwali na wanthu omwe akhali lini Ajuda. (Mabasa 10:28) Pinango ni thangwe ra bzimwebzi iye adatumiza axamwali wace kuti akauze Jezu kuti: ‘Ndolewani mafala yokha ndipo mtumiki wangu an’limba.’—Luka 7:7.

Jezu adadabwa kwene-kwene pomwe adabva bzimwebzi, ndipo iye adalewa kuti: ‘Kulewa cadidi, napo mu Jirayeri ndiribe kugumana munthu wacikhulupiro cikulu ninga cimweci.’ (Luka 7:9) Pomwe anzace wa mkulu wa acikundayo adabwerera ku mui kwace adakagumana kapolo ule akhadapozedwa ndipo akhali bwino.

Pomwe Jezu adapoza munthuyo adaphatisa basa bzimwebzo pa kutsimikizira wanthuwo kuti napo wanthu omwe akhali lini Ajuda koma acikhala na cikhulupiro angadasimbidwa. Iye adati: ‘Azinji wakucokera kumabvadzuwa na kumadokero an’dzabwera, acidzakhala pa citawo pabodzi na Abalahamu, Izaki na Djakobi mu Umambo bwakudzulu.’ Apa tani bza Ajuda omwe alibe kulatiza cikhulupiro? Jezu adalewa kuti iwo ‘an’dzathusidwa kunja, ku mdima. Ndipo kumweko an’dzalira na kukukutambo mano yawo.’—Mateu 8:11, 12.

Tenepo Ajuda omwe adalamba mwayi wakudzatonga pabodzi na Kristu mu Umambo bomwe pakuyamba budaperekedwa ku mtundu wa Ajudayo, iwo adalambidwa na Yahova. Koma wanthu omwe akhali wa mitundu inango, adabvumidwa kuti akakhale pa meza pabodzi na Jezu ‘mu Umambo bwakudzulu.’