Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 60

Apostolo Adawona Umbiri bwa Jezu Pomwe iye Adasandulika

Apostolo Adawona Umbiri bwa Jezu Pomwe iye Adasandulika

MATEU 16:28–17:13 MARKO 9:1-13 LUKA 9:27-36

  • MATSOMPHENYA YA KUSANDULIKA KWA JEZU

  • APOSTOLO ADABVA FALA LA MULUNGU

Pomwe Jezu akhapfunzisa wanthu ku mphimpha ya ku Kaesarea wa ku Firipo, komwe kukhatalikirana makilometro 25 na phiri la Herimoni, iye adalewa bzinthu bzomwe bzidadabwisa apostolo wace. Iye adauza apostolowo kuti: ‘Cadidi ndinkukuuzani kuti: Winango omwe ali pano, an’dzafa lini mpaka kudzawona Mwana wa Munthu ankubwera mu Umambo bwace.’—Mateu 16:28.

Pinango apostolowo adabzibvunza kuti Jezuyo akhafuna kulewa ciyani. Tsono pambuyo pa mdzinga m’bodzi, Jezu adatenga apostolo wace atatu, Pedru, Tiyago na Juwau, acikwira nawo phiri litali. Bzinkuwoneka kuti bukhali usiku, thangwe apostolowo akhana tulo. Ndipo, pomwe Jezu akhapemba, iye adasandulika pamaso pa anyakupfunzawo. Anyakupfunzawo adawona nkhope ya Jezu ikuyetima ninga dzuwa, ndipo bzakubvala bzace bzikhadacena ninga ceza.

Patsogolo pace adawonekera wanthu awiri, omwe adazindikiridwa ninga ‘Mozeji na Eliya.’ Wanthuwo adayamba kuceza na Jezu bza momwe iye ‘angadadzacokera m’dzikoli, ku Jeruzalemu.’ (Luka 9:30, 31) Kucoka kwaceko, kukhathandauza kufa na kumusidwa kwace, bzomwe akhadafotokozera kale apostolowo m’mbuyomu. (Mateu 16:21) Maceza ya Jezu na wanthuwo yadalatiziratu kuti bzingadwakanisika lini kuti Jezu atcenkhe infa yakucitisa manyazi ninga momwe Pedru akhafunira.

Pa nthaweyi, apostolo atatuwo adakwanisa kuwona na kubva bwino-bwino bzinthu bzakudabwisabzi thangwe tulo tukhadadzawamalira. Iwo akhawona matsomphenya, tsono kwa iwo bzikhali ninga bzinthu bzomwe bzikhacitikadi, mwakuti Pedru adauza Jezu kuti: ‘Mpfunzisi, bziri bwino kuti ifepano tikhale pano! Tiniimisa matendi matatu: Libodzi lanu imwepo, linango la Mozeji, na linango la Eliya.’ (Marko 9:5) Pinango Pedru akhafuna kumanga matendiyo kuti matsomphenyayo yaleke kumala.

Tsono, Pedru akadalewalewa, mtambo wakuyetima udawampsinkha, ndipo mu mtambomo mudabveka mafala yakuti: ‘Uyu ndiye Mwana wangu wakufunidwa, omwe ndimbakomedwa naye; mbamubverani.’ Pakubva falalo, anyakupfunzawo adagodama mpaka nkhope pansi, ndipo akhabva mantha kwene-kwene. Jezu adawafenderera, ndipo adawagwededza, aciti: ‘Lamukani, Iekani kugopa.’ (Mateu 17:5-7) Pomwe adamuka, iwo adandowona Jezu yekha. Matsomphenyayo yakhadamala. Ndipo pomwe akhabuluka pa phiri pale, kutacena, Jezu adawalamula kuti: ‘Lekani kuuza munthu ali-wense bza matsomphenyaya mpaka Mwana wa Munthu adzamusidwe kwa anyakufa.’—Mateu 17:9.

Apostolowo pomwe adawona Eliya m’matsomphenya yale, iwo adadabwa kwene-kwene ndipo adabvunza Jezu kuti: ‘Tsono, thangwe ranyi anembi ambelewa kuti Eliya an’funika kubwera cakuyamba?’ Jezu adawatawira kuti: ‘Eliya adabwera kale, ndipo iwo alibe kumuzindikira.’ (Mateu 17:10-12) Jezu akhalewa bza Juwau Batista omwe akhadaphata basa ninga la Eliya. Eliya adakonza njira ya Elizeu ndipo Juwau adakonza njira ya Kristu.

Matsomphenya yale yadalimbisa kwene-kwene Jezu pabodzi na apostolowo! Yadalatiza mbiri yomwe Jezu an’dzakhala yano mu Umambo bwace. Tenepo, ni mwa njira imweyi momwe apostolowo adawonera ‘Mwana wa Munthu ankubwera mu Umambo bwace,’ ninga momwe iye akhadawauzira. (Mateu 16:28) Pa nthawe yomwe apostolowo akhali pa phiri pale, iwo ‘adawona na maso yawo umbiri’ bwa Jezu. Napo Afarizeu akhafuna kuti Jezu awawonese cizindikiro  cakuti iye akhali Mambo wakusankhulidwa na Mulungu, iye alibe kuwalatiza cizindikiro ciri-cense. Tsono anyakupfunza wa Jezu adapasidwa mwayi wakuwona mbiri yace, bzomwe bzidawatsimikizira kuti mapiciro yakulewa bza Umambo yan’dzakwanisika. Ndipopa nakupita kwa nthawe, Pedru adadzanemba kuti: ‘Tinayo mafala ya polofesiya yakutsimikizika.’—2 Pedru 1:16-19.