Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 39

Tsoka kwa M’badwo Omwe Ulibe Kubvera

Tsoka kwa M’badwo Omwe Ulibe Kubvera

MATEU 11:16-30 LUKA 7:31-35

  • JEZU ADATSIMULA MIZINDA INANGO

  • IYE ADATSANGALAZA NDIPO ADALIMBISA WANTHU

Jezu akhalemekeza kwene-kwene Juwau Batista, kodi wanthu winango akhamuwonambo tani Juwau? Jezu adalewa kuti: ‘M’badwo uyu, uli ninga wana ang’ono omwe adakhala m’misika, acimbakuwira anzawo omwe ankusenzeka nawo kuti: “Takuimbirani citoliro, tsono imwepo mulibe kubzina. Talira mwakukuwa, tsono imwepo mulibe kubzimenya pa nkhombe thangwe ra kusunama.’”—Mateu 11:16, 17.

Kodi Jezu akhathandauza ciyani pamwepa? Pakufuna kuwathandiza kuti abvesese nfundo yace, Jezu adalewa kuti: ‘Juwau adabwera, ndipo akhadya lini ne kumwa. Tsono wanthu akhambamulewa kuti: “Ana madimonyo.” Kudabwera mwana wa munthu ndipo akhadya na kumwa, koma wanthu akhati: “Onani! Munthu omwe ni nyamingululi na nyakufunisisa vinyo, xamwali wa anyakukhomesa mitsonkho na wa anyakucita pikado.”’ (Mateu 11:18, 19) Ku mbali inango, Juwau akhana moyo wakusaya kufuna bzizinji ninga wa nazireu ndipo akhamwa lini vinyu, koma wanthu wa nthawe yace akhalewa kuti iye akhana dimonyo. (Mirewengo 6:2, 3; Luka 1:15) Koma Jezu akhakhala na moyo ninga munthu ali-wense. Iye akhadya na kumwa mwakusaya kupitirira malire, tsono wanthu akhamulewa kuti akhadya kwene-kwene. Bzimwebzi bzinkulatiza kuti mpsakunesa kukondwesa wanthu wense.

Jezu adandendemeza wanthu wa mu nthawe yace na wana ‘an’gono omwe adakhala’ pansi m’misika, ndipo pomwe wana winango adawaimbira citoliro iwo alibe kubzina ayai kulira pomwe anzawo akhalira. Patsogolo pace Jezu adalewa kuti: ‘Mwa njira iri-yense, nzeru imbadziwika kuti njakulungama thangwe ra mabasa yace.’ (Mateu 11:16, 19) Tenepo, ‘mabasa’ yomwe Jezu na Juwau adacita, yadalatiza kuti bzense bzomwe wanthu akhalewa bza iwo bzikhali bzakunama.

Pambuyo pa Jezu kufotokoza bza mbadwo wakusaya kubvera, iye adatsimula wanthu wa m’mizinda ya Korazini, Betsaida pabodzi na Kafarinaumu imweyi ni mizinda yomwe iye adacita bzakudabwisa bzizinji. Jezu adalewa kuti penu iye angadacitambo bzakudabwisa m’mizinda ya Fenisiya, Tiro pabodzi na Sidoni, pinango wanthu wa m’mizinda imweyi angadakungula. Iye adalewa pomwe bza mzinda wa Kafarinaumu ku mzinda komwe iye akhakhala kawi-kawiri. Koma wanthu azinji wa kumweko, akhafuna lini kubva bzomwe iye akhapalizira. Pakulewa bza mzinda umweyu Jezu adati: ‘Cirango ca Sodoma pa Nsiku ya Ciyeruzo cin’dzakhala cakucepa pakundendemezera na ca nsiku yanu.’—Mateu 11:24.

Patsogolo pace Jezu adatumbiza Baba wace, omwe ambabisira ‘wanthu wanzeru na wakuzindikira,’ bzinthu bzauzimu bzakupambulika kwene-kwene koma ambabzizimbula kwa wanthu wakubzicepswa omwe ambawoneka ninga tuwana. (Mateu 11:25) Jezu adauza wanthu omwe akhawoneka ninga tuwanawo kuti: ‘Bwerani kuna ine imwe mwensene wakuneta na anyakulemedwa, ndipo ine ndin’dzakudukuzani. Nyamulani djoki langu mucipfunzira kuna ine thangwe ndine wakufatsa na wakubzicepswa ndipo mun’dzagumana mtendere m’mitima mwanu, thangwe djoki langu ndakufewa, ndipo mtolo wangu ngwakulula.’—Mateu 11:28-30.

Kodi Jezu adatsangalaza tani wanthuwo? Atsogoleri wabzipembedzo akhaboneresa wanthu mwa kuwakakamiza kuti ambateweze miyambo yomwe ikhali yakupanikiza, mwa ciratizo akhawakakamiza kuti ambateweze malamulo ya nsiku ya malinkhuma yomwe akhadayakhwimisa kwene-kwene. Tsono Jezu adawatsangalaza pakuwapfunzisa bzinthu bzacadidi pakulewa  bza Mulungu, bzomwe bzikhasanganizidwa lini na miyambo yawoyo. Iye adalimbisa pomwe wanthu omwe akhabonera thangwe ra pikado pabodzi na omwe akhaponderezedwa na atsogoleri wa ndale. Jezu adawafotokozera wanthuwo bzomwe iwo angacite kuti alekereredwe pikado zawo na kuti akhale pa mtendere na Mulungu.

Ali-wense omwe angabvume kunyamula djoki la Jezu angabzipereke kuti atumikire Mulungu wathu wa kudzulu omwe ngwa nsisi. Mpsakunesa lini kucita bzimwebzi thangwe malamulo ya Mulungu njakulemera lini.—1 Juwau 5:3.