Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 61

Jezu Adapoza Mulumbwana Omwe Akhadapoteredwa na Dimonyo

Jezu Adapoza Mulumbwana Omwe Akhadapoteredwa na Dimonyo

MATEU 17:14-20 MARKO 9:14-29 LUKA 9:37-43

  •   PAKHAFUNIKIRA CIKHULUPIRO CAMPHANVU KUTI AKWANISE KUPOZA MULUMBWANA WAKUPOTEREDWA NA DIMONYO

Pomwe Jezu, Pedru, Tiyago na Juwau adabuluka m’phiri mule, adawona thimu la wanthu pabodzi na Anembi omwe akhadazungulira apostolo winango wa Jezuyo, acimbanesana nawo. Thimu la wanthulo lidadekedwa kwene-kwene pomwe lidawona Jezuyo, ndipo lidamuthamangira kuti likamusane naye. Tsono Jezu adabvunza wanthuwo kuti: ‘Kodi munkugegedzana nawo ciyani?’—Marko 9:16.

Munthu munango omwe akhali pa thimulo adagodamira Jezu, aciyamba kufotokoza kuti: ‘Mpfunzisi, inepano ndabweresa mwana wangu kwa imwepo thangwe iye ana mzimu omwe umbamutazisa kulewalewa. Pali-pense pomwe mzimuyo umbamuphata, umbamugwesera pansi, ndipo mwanayo ambacoka maphobvu mkamwa, ambakeketa mano, acimala mphanvu. Ndakumbira anyakupfunza wanu kuti acose mzimuyo, tsono iwo alibe kukwanisa kuucosa.’—Marko 9:17, 18.

Pakuti anyakupfunzawo akhadatazira kupoza mulumbwanayo, Anembiwo akhawanyoza. Tsono m’mbuto mwa kutawira bzomwe pai wa mwanayo akhalewa, Jezu adauza thimu la wanthuwo kuti: ‘Imwe mbadwo wakusaya cikhulupiro na wa makumbukidwe yakuphonyekamwe, kodi ndin’dzakhala namwe mpaka lini? Ndin’dzapirira namwe mpaka lini?’ Jezu akhauza mafalaya Anembi omwe akhanesa anyakupfunza wace pomwe iye pakhalibe. Patsogolo pace adazungunukira pai wa mwana ule, acimuuza kuti: ‘Mubwereseni kuno.’—Mateu 17:17.

Pomwe mulumbwanayo adafendera pakhana Jezupo, mzimu ule udamugwesera pansi, ndipo iye adayamba kucita khunyu mwamphanvu. Mulumbwanayo akhambandobulumunda, acimbacoka maphobvu mkamwa. Tenepo Jezu adabvunza pai wa mwanayo kuti: ‘Kodi bzimwebzi bzinkumucitikira kuyambira lini?’ Paiyo adatawira kuti: ‘Kuyambira ali mwana, ndipo nthawe zizinji umbamugwesera pa moto na m’madzi kuti umuphe.’ Mwakudandaula, paiyo adauza Jezu kuti: ‘Tsono penu mungakwanise kucita ciri-cense, tibvereni nsisi, mucitithandiza.’—Marko 9:21, 22.

Paiyo akhafunisisa kuti mwanayo apozedwe thangwe anyakupfunza wa Jezu akhadatazira kumupoza. Tsono Jezu adamutawira kuti: ‘N’thangwe ranyi munkulewa kuti: “Penu mungakwanise?” Bzinthu bzense bzimbakwanisika kwa ule omwe ana cikhulupiro.’ Tenepo pai wa mwanayo adakuwa kuti: ‘Inepano ndinaco cikhulupiro! Limbisani cikhulupiro cangu!’—Marko 9:23, 24.

Patsogolo pace Jezu adawona thimu linango la wanthu likumuthamangira. Tenepo Jezu adatsimula dimonyoyo, wanthu wensewo ankuwona. Iye adalewa kuti: ‘Iwe mzimu omwe umbatazisa kulewalewa na kubva, ndikukuuza kuti ucoke, ndipo uleke kudzabwerera pomwe kwa iye!’ Pakucoka dimonyoyo adacitisa kuti mulumbwanayo akuwe, acicita khunyu mwamphanvu. Patsogolo pace mulumbwanayo adagona pansi, acileka kupfukunyuka. Pakuwona bzimwebzi wanthu azinji adalewa kuti: ‘Wafa!’ (Marko 9:25, 26) Tsono Jezu adaphata boko lace, ndipo mulumbwanayo adamuka, ndipo ‘nthawe imweyo . . . adapola.’ (Mateu 17:18) Wanthuwo adadabwa kwene-kwene pakuwona bzimwebzo.

Nthawe inango m’mbuyomo, Jezu akhadatumiza kale anyakupfunza wace kuti akapalizire ndipo akhadawapasa mphanvu, mwakuti akhambacosa madimonyo. Pakukumbukira bzimwebzo, pomwe anyakupfunzawo akhana Jezu m’nyumba, adamubvunza kuti: ‘Thangwe ranyi ifepano tiribe kukwanisa kucosa mzimu ule?’ Jezu adawauza kuti iwo adatazira kucosa dimonyoyo thangwe rakuti akhalibe cikhulupiro. Ndipo adathumizira kuti: ‘Mtundu umweyu umbandocoka na mpembo basi.’ (Marko 9:28, 29) Anyakupfunzawo akhafunika kukhala na cikhulupiro cakulimba, ndipo akhafunikambo kupemba kwa Mulungu kuti awapase mphanvu zakucosera dimonyo wa mphanvu kwene-kweneyo.

Tenepo Jezu adamaliza mwa kulewa kuti: ‘Inepano ndinkukuuzani cadidi kuti: Mukakhala na cikhulupiro ninga ca kanjere ka mpiru, imwepo mun’dzauza phiriri kuti: “Coka pano uyende uko,” iro lin’dzacoka, ndipo palibe comwe cin’dzatazika kwa imwepo.’ (Mateu 17:20) Tenepo munthu angakwanise kucita bzinthu bzamphanvu akakhala ana cikhulupiro cakulimba.

Nthawe zinango, mphitca zomwe timbagumana nazo pakutumikira Yahova zingawoneke ninga phiri likulu lomwe tingakwanise lini kulicosa. Tsono tikakhala na cikhulupiro cakulimba, tingakwanise kukunda.