Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 65

Jezu Adapfunzisa Wanthu Pomwe Akhayenda ku Jeruzalemu

Jezu Adapfunzisa Wanthu Pomwe Akhayenda ku Jeruzalemu

MATEU 8:19-22 LUKA 9:51-62 JUWAU 7:2-10

  • KODI JEZU AKHAWONEDWA TANI NA ABALE WACE?

  • KUFUNIKA KWA KUIKHA UMAMBO PATSOGOLO

Jezu adamala nthawe izinji acipalizira na kucitambo bzakudabwisa ku Galileya, komwe adagumana wanthu azinji omwe akhafuna kumubvesera, kusiyana na wa ku Judeya. Jezu adayenda kumweko thangwe rakuti pambuyo pa iye kupoza munthu munango pa Nsiku ya Malinkhuma ku Jeruzalemu, Ajuda ‘adayamba kunyang’ana njira ya kumupha.’—Juwau 5:18; 7:1.

Ukhali mwezi wa Setembro ayai Outubro, m’gole la 32 EC, ndipo ikhafendera nthawe ya Cikondweso ca Matsatsa (ayai Cikondweso ca Kubvuna) comwe cikhamala nsiku zinomwe, ndipo pa nsiku yacisere Ajuda akhacita mtsonkhano wakupambulika. Ndipo cikondwesoci cikhambacitidwa kuphampha kwa nyengo ya kubvuna, ndipo ikhali nthawe yakusekerera na kutenda Yahova thangwe ra bzinthu bzomwe akhadabvunabzo.

Tiyago, Simau, Zuze na Juda omwe akhali abale wa Jezu, adauza Jezuyo kuti acoke kumweko, aciyenda ku Judeya. Ku Jeruzalemu kukhali ku likulu la cipembedzo ca Ajuda. Ndipo, pa nthawe ya bzikondweso bzitatu bzomwe bzikhacitika pa gole liri-lense, mzindayo ukhadzala na wanthu. Tenepo, abale wa Jezu adati kwa iye: ‘Palibe munthu ambacita bzinthu mwakabisira pomwe cakulinga cace n’cakufuna kudziwika. Penu imwepo mumbacita bzinthu bzimwebzi, bziwoneseni padeca ku dzikoli.’—Juwau 7:3, 4.

Kulewa cadidi, pa nthawe imweyi, abale anai wa Jezuwa akhanati kuyamba kumukhulupira ninga Mesiya. Koma, iwo akhafuna basi kuti wanthu omwe akhali ku cikondwesowo awonembo mabasa yakudabwisa yomwe iye akhacita. Tsono, Jezu adazindikira kuti bzimwebzo bzingadamubweresera ngozi, ndipo adawauza kuti: ‘Dziko liribe thangwe kuti likuwengeni, koma limbawenga inepano, thangwe ndimbacitira umboni bwakuti mabasa yace njakuipa. Imwepo ndokoni ku cikondwesoco; inepano ndiniyenda lini kumweko pakali pano, thangwe nthawe yangu ikanati kufika.’—Juwau 7:5-8.

Abale wa Jezu adadzacita ulendo bwakuyenda ku Jeruzalemu pabodzi na thimu linango la wanthu. Ndipo pambuyo pa nsiku zin’gono-ng’ono, Jezu na anyakupfunza wace adadzayendambo mwakabise-bise. Iwo adayenda na njira yacigwatira yomwe ikhapita na ku Samariya, m’mbuto mwa kuyenda na njira ya nsiku-zense yomwe ikhapita na pafupi na mkulo wa Joridano. Jezu akhafuna mbuto kuti akafikire na anyakupfunza wace ku Samariyako, tenepo iye adatumiza wanthu kuti akanyang’ane mbutoyo. Tsono, pomwe anyakutumidwawo adafika pa mbuto inango ku Samariyako, wanthu wa kumweko adalamba kuwatambira thangwe akhadziwa kuti Jezu akhandopita na kumweko kuti ayende ku Jeruzalemu ku cikondweso ca Ajuda. Tenepo, na ciya, Tiyago na Juwau adabvunza Jezu kuti: ‘Mbuya, mun’funa tirewe kuti ubuluke moto kucokera kudzulu, uciwapfudziratu?’ (Luka 9:54) Tsono Jezu adawatsimula thangwe ra kukhala na makumbukidwe yamweyo, ndipo adapitiriza na ulendo bwawo.

Ali mu njira, munembi munango adauza Jezu kuti: ‘Mpfunzisi, inepano ndin’dzakutewerani kuli-kwense komwe mun’dzayendako.’ Tsono Jezu adati: ‘Nkhandwe zina mphako, ndipo mbalame za kudzulu zina bzitsa, tsono Mwana wa munthu alibiretu pakutsamirisa  msolo wace.’ (Mateu 8:19, 20) Jezu adalewa bzimwebzo pakufuna kuthandiza munembiyo kudziwa kuti akafuna kukhala mteweri wace, angadadzagumana na mabvuto. Bzinkuwoneka kuti munembiyo akhali munthu wakubzikuza kwene-kwene mwakuti alibe kubvuma kukhala na moyo wa mtundu umweyo. Tenepo, ali-wense wa ifepano angacite bwino kubzibvunza kuti: ‘Kodi ndingabvume kubonera thangwe ra kukhala mteweri wa Jezu?’

Jezu adagumanambo na munthu munango, ndipo adamuuza kuti: ‘Khala mteweri wangu.’ Tsono munthuyo adati: ‘Ndilekeni nditome ndakaikha nkhawa ya babangu.’ Jezu akhadziwa momwe bzinthu bzikhaliri pa moyo wa munthuyo, ndipo adamuuza kuti: ‘Siya kuti anyakufa aikhe anyakufa wawo, tsono iwepo ndoko ukapalizire Umambo bwa Mulungu.’ (Luka 9:59, 60) Munthuyo pai wace akhanati kusaika. Thangwe bzingadakhala kuti akhadasaikadi, pa nthawe imweyo munthuyo angadakhala ali ku nkhawa ya pai wacewo, ndipo angadagumana lini na Jezu. Tenepo, iye akhali lini wakukonzeka kuikha Umambo patsogolo pa moyo wace.

Pomwe iwo akhadasala pang’ono kufika ku Jeruzalemu, munthu munango adauza Jezu kuti: ‘Mbuya, inepano ndin’dzakutewerani, koma ndilekeni nditome ndakagoneka adzinza wangu.’ Tsono Jezu adati; ‘Munthu ali-wense an’phata gedjo, acinyang’anisa m’mbuyo, an’themera lini Umambo bwa Mulungu.’—Luka 9:61, 62.

Munthu omwe an’funa kukhala nyakupfunza wa Jezu an’funika kumbaikha nzeru zace pa basa la Umambo bwa Mulungu. Pakuti munthu omwe ankugaula na gedjo, akasaya kupitiriza kunyang’anisa kutsogolo komwe ankuyenda, angagaule mzere wakubenda. Tsono iye akasiyiratu gedjoyo pansi kuti anyang’anise m’mambuyo, ndiye kuti basa lensero lin’dzongekeratu. Bzimwebzi ndibzo bzomwe bzingacitike na munthu omwe ankufamba m’njira yakuyenda ku moyo, acimbanyang’anisa m’mambuyo kuti awone bzinthu bza m’dziko lakuipali.