Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 50

Adawakonzekeresa Kuti Akapalizire Napo Akhagumana na Mazunzo

Adawakonzekeresa Kuti Akapalizire Napo Akhagumana na Mazunzo

MATEU 10:16–11:1 MARKO 6:12, 13 LUKA 9:6

  • JEZU ADAPFUNZISA APOSTOLO WACE ACIWATUMIZA KUTI AKAPALIZIRE

Anati kuwatumiza kuti ayende kukapalizira, Jezu adagawa anyakupfunza wace awiri-awiri ndipo patsogolo pace adawapasa malango ya momwe angacitire basa limweri. Koma iye alibe kuimira pamwepa, mwa kudeka mtima adawacenjeza kuti angadagumana na anyakutsutsa. Ndipo adawauza kuti: ‘Onani ndinkukutumizani ninga mabira pakati pa mphumphi . . . Cenjerani na wanthu, pakuti iwo an’dzakuperekani ku mbuto zakutongera mirandu ndipo an’dzakumenyani m’masinagoga yawo. Ndipo an’dzakuyendesani kwa atongi na wamambo thangwe ra inepano.’—Mateu 10:16-18.

Napo kuti anyakupfunza wa Jezu angadagumana na mazunzo makulu, Jezu adawalimbisa mwakuwauza kuti: ‘Akakakuperekani, lekani kucita thupo na bzomwe mun’kalewa ayai na momwe mun’kalewalewera, thangwe pa nthawe imweyo, mun’dzapasidwa bzomwe mulewe, pakuti omwe an’dzalewalewa mun’dzakhala lini imwepo mwekha, koma mzimu wa Baba wanu ndiwo omwe un’dzalewalewa mwa imwepo.’ Jezu adapitiriza kulewa kuti: ‘Munthu an’dzapereka m’bale wace ku infa, ndipo baba an’dzapereka mwana wace. Wana an’dzaphindukira abereki wawo acidzawaphesa. Ndipo mun’dzawengedwa na wanthu wense thangwe ra dzina langu, tsono ule omwe an’dzapirira mpaka cimaliziro ndiye an’dzapulumuka.’—Mateu 10:19-22.

Pakuti basa la kupalizira likhali lakufunika kwene-kwene, Jezu adauza anyakupfunza wace kuti akhale wakucenjera kuti akwanise kupitiriza na basalo. Iye adati: ‘Iwo akakuzunzani mu mzinda uyu, thawirani ku mzinda munango; pakuti ndinkukuuzani kuti, imwepo mun’dzamaliza lini kuzungulira mizinda yense ya Jirayeri Mwana wa munthu anati kufika.’—Mateu 10:23.

Kulewa cadidi, Jezu adapereka malango, adacenjeza, na kulimbisa anyakupfunza wace 12. Malango yomwe Jezu adayaperekaya, yangadadzathandizambo wanthu omwe angadadzaphata basa lakupalizira pambuyo pa Jezu kufa na kulamusidwa. Tikudziwa bzimwebzi thangwe Jezu adauza anyakupfunza wace kuti ‘wanthu wense an’dzakuwengani,’ sikuti angadawengedwa na wanthu omwe anyakupfunzawo akhawapalizira basi. Ndipo Bibliya limbalewa lini kuti pomwe anyakupfunza wa Jezu akhapalizira ku Galileya, adakaperekedwa kwa akulu-akulu wa boma ayai kwa atongi, ne kuti adaperekedwa na azibale wawo kuti aphedwe.

Tenepo, bzinkuwonekeratu kuti pomwe Jezu akhapereka malango yamweya kwa apostolo wace akhalewa bzinthu bzomwe bzin’dzacitika kutsogolo. Kumbukirani kuti iye adauza anyakupfunza wace kuti an’dzakwanisa lini kupalizira ku mbuto zense ‘Mwana wa munthu akanati kubwera.’ Pamwepa Jezu akhathandauza kuti anyakupfunza wace an’dzamaliza lini kupalizira bza Umambo  bwa Mulungu, Jezu Kristu omwe ni Mambo akanati kubwera ninga muyeruzi wakutumidwa na Mulungu.

Anyakupfunzawo akhafunika lini kudabwa pomwe angadagumana na anyakutsutsa pakupalizira, thangwe Jezu adawauza kuti: ‘Nyakupfunza ambaposa lini mpfunzisi wace, ndipo kapolo ambaposa lini mbuya wace.’ Nfundo ya Jezuyi, njakubveka bwino. Wanthu akhamucitira lini bzinthu bzabwino ndipo akhamuzunza thangwe ra kupalizira bzipsa bza Umambo bwa Mulungu, ndipo anyakupfunza wacewo angadadzagumanambo na bzimwebzi. Koma Jezu adawalimbisa kuti: ‘Lekani kugopa omwe anipha thupi lokha, acitaza kupha moyo, koma mbagopani Ule omwe an’kwanisa kupfudza bzense bziwiri m’Djahena, moyo na thupi kubodzi.’—Mateu 10:24, 28.

Jezu adapereka ciratizo ca bwino pa nkhani imweyi. Iye adapirira mwakukhwimika mpaka infa, ndipo alibe kubvuma kuti mazunzo yamutazise kulatiza kuti iye ngwakukhulupirika kwa Yahova omwe ni nsansa ya mphanvu zense. Ndipo Mulungu wa mphanvu zense ndiye yekha omwe angapfudze ‘moyo’ wa munthu (kuthandauza cidikhiro cakudzakhala na moyo kutsogolo) ayai omwe angalamuse wanthu kuti adzakondwe na moyo wakusaya kumala. Bzimwebzi bzikhali bzakulimbisa kwa apostolowo.

Jezu adalatiza kuti Mulungu ambasamalira ateweri wace mwa lufoyi, mwa kulewa kuti: ‘Kodi tumbalame tuwiri, tumbagulisiwa lini na kobiri ibodzi yakucepa mphanvu? Tenepo, palibe ne kabodzi ka tumbalametu komwe kangagwe pansi Baba wanu acisaya kudziwa. . . . Tenepo, lekani kugopa. Ndimwe wakufunika kwene-kwene kuposa mbalame zizinji.’—Mateu 10:29, 31.

Mafala yomwe anyakupfunza wa Jezu akhapalizira yakhacitisa kuti wanthu wa m’banja libodzi ambagawane, thangwe rakuti winango akhabvesera ndipo winango akhalamba. Jezu adalewa kuti: ‘Lekani kukumbuka kuti ndabweresa mtendere pansi pano.’ Tenepo, munthu omwe abale wace ankumutsutsa an’funika kukhwimika kuti apfunze cadidi ca m’Bibliya. Ndipopa Jezuyo adalewa kuti: ‘Omwe ambafuna kwene-kwene baba wace ayai mai wace kuposa inepano an’themera lini kukhala wangu, ndipo omwe ambafuna kwene-kwene mwana wace wacimuna ayai wacikazi kuposa ine, an’themera lini kukhala wangu.’—Mateu 10:34, 37.

Koma akhalipo wanthu omwe akhatambira bwino anyakupfunza wa Jezu. Iye adalewa kuti: ‘Ali-wense omwe anipasa wanawa napo yacikhala madzi yokha ya m’kopo kuti amwe thangwe ni anyakupfunza ndinkukuuzani, kuti munthu umweyo mabaibai yace yan’dzataika lini na pang’onopo.’—Mateu 10:42.

Pomwe Jezu adamaliza kuwapasa malango, kuwacenjeza na kuwalimbisa, apostolowo adakonzeka ndipo ‘adapita m’deralo m’mudzi na mudzi. Iwo akhapalizira bzipsa bza bwino pabodzi na kupoza wanthu ku mbuto iri-yense.’—Luka 9:6.